Kastrup Strandpark blev 2004‑05 udvidet med Kastrup Søbad, som omfatter en ca. 200 m lang badestrand, et badeanlæg og en servicebygning med toiletter og omklædningsrum.
.

Trods nærheden til hovedstaden rummer Tårnby Kommune store, rige naturområder. Både Kalvebod Fælled, Saltholm og Peberholm er udpeget som områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, hvor der ikke må foretages ændringer, som strider mod de overordnede beskyttelsesinteresser. Kalvebod Fælled indgår desuden i Naturpark Amager og forbinder Amager Fælled i nord med Kongelunden og Sydamagers strandengsarealer i syd og sydøst. Mens der er et ønske om at friholde bl.a. Kalvebod Fælled og Saltholm for yderligere trævækst, er arealer nord for Kongelunden udlagt som nye skovrejsningsområder.

De rige muligheder for friluftsliv i Tårnby Kommune gør sig især gældende på Kalvebod Fælled, der med sit åbne landskab og sine lange asfalterede stier og veje indbyder til mange forskelligartede aktiviteter.

Kalvebod Fælled og Kastrup Strandpark er udpeget som hhv. indre grøn kile og kystkile, mens Skaftet og Trekanten ved Kalvebod Fælled er grønne bykiler af regional betydning. Udnyttelsen af disse kiler er overvejende forbeholdt rekreative formål. Ifølge kommunen er naturområderne med til at profilere Tårnby Kommune over for potentielle tilflyttere og besøgende, og der er derfor et ønske om at bevare og forbedre friluftslivet. I perioden 2017‑20 udbygger Naturpark Amager eksempelvis sine friluftsfaciliteter med 97 mio. kr. Udbygningen omfatter bl.a. nye platforme til marine aktiviteter langs diget.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

I Tårnby Kommune er 240 naturområder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Tilsammen dækker de 3.050 ha, svarende til hele 46 % af kommunens samlede areal. Derudover rummer kommunen tre land skabsfredninger. Den ældste og mindste er Kastrup Strandpark, som blev fredet i 1955. Kalvebod Fælled indgår i den ca. 2.550 ha store fredning af Kalvebodkilen fra 1990, mens Saltholm blev fredet i 1983. Såvel Kalvebod Fælled som Saltholm er sammen med de omkringliggende havarealer udlagt som vildtreservater.

Saltholm, Peberholm og det omkringliggende hav er desuden udpeget som Natura 2000-område og omfatter både et habitatområde og et fuglebeskyttelsesområde. Af det ca. 7.256 ha store område udgør havområderne ca. 75 %. Også Kalvebod Fælled indgår i et Natura 2000-område, som ud over fælleden omfatter strandarealerne på Sydamager samt Kalveboderne og havområdet vest og syd for Amager. Det i alt 6.179 ha store område, hvoraf ca. 65 % er hav, er både habitat- og fuglebeskyttelsesområde.

I 2015 blev Kalvebod Fælled sammen med Amager Fælled, Kongelunden og Amagers sydkyst godkendt som naturpark under Friluftsrådets mærkningsordning. Den nye Naturpark Amager dækker et samlet areal på ca. 3.500 ha og deles mellem Tårnby, Dragør og Københavns Kommuner.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Tårnby Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning