5818
.
5817
.
5806
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
150399
Sted- og lokalitetsnummer
110605-11
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Helleristning/billedsten, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Lundehøj er en af landets mest kendte og seværdige jættestuer. Den er dækket af en stor, kuplet jordhøj. En lang, smal gang fører ind i jættestuens hovedkammer, der er mere end 7 m langt og 2,5 m bredt. Bag hovedkammeret ligger et såkaldt bikammer på 2 x 2 m. Skikken med at bygge et lille bikammer til jættestuens gravkammer var især udbredt i Nordjylland. Lundehøj blev udgravet i 1837 under stor lokal opmærksomhed. Efterretningerne om udgravningen nåede også til København, hvor Frederik 6. lod jættestuen købe til fredning.

Original fredningstekst

Tingl.: 18/10 1838, købt. Afmærkn.: MS 1887. NB: Mærkestenen blev 1925 flyttet fra højtop hen på højens Ø-side, ved nordre side af indgangen til jættestue (ved Knud Klem). Høj, "Lundehøj", ca. 4,25 x 31 m. Omsluttende en i 1837 ud- gravet jættestue med bikammer. Hovedkammeret 7,50 m l. i NØ- SV, 2,5 m bred ved midten, 1,50 m højt; sat af 5 sten i SØ- siden, 1 sten for NØ-enden, 5 sten i NV-siden; SV-endens sten borttoges ved udgravningen, men enden er nu atter lukket med sten. 4 store dæksten, på plads. Mellem den tredje og fjerde sidesten fra N findes i NV-siden en åbning, der fø- rer ind til et polygonalt bikammer, 2 m l. i NØ-SV, 2 m bredt, dannet af 4 sidesten. 1 dæksten, på plads. Gangen mod SØ, er 5,5 m l., 0,75 m bred ved kamret, sat af 5 stenpar; dæk- stenene mangler. NMI: Høj, "Lundehøj", 4,25 x 31 m, jættestue. Åben for be- søg. (Se fredningskartotek).

Undersøgelseshistorie

1837
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1837
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOmfangsrig arkivsag med dokumenter vedrørende køb af Lundehøj i 1837 samt forskellige beskrivelser af megalitgraven og dens helleristninger.
1837
Privat opsamling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1837
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidIndsendelse fra en stenhammer, fundet i højen.
1875
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLundhøi ved Liimfjorden, 98 Fod i Tværmaal, 14 Fod høi, med deri værende Jættestue. Den formentlige Helleristning paa en af Bærestenene ere naturlige Ridser, saavidt vi kunne skjønne. Tre Blade Tegninger vedlægges. Bevoksning: 1980: Græs
1890
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJættestuen er tilsyneladende blevet udgravet i 1890, hvorved bl.a. gangen undersøgtes. Det vides, at der i et sidekammer fandtes rester af ubrændte menneskeknogler, en smuk stridsøkse og nogle lerkarskår. I siden af højen fandtes over gangens dæksten en yngre bronzealders urne. [Oplysninger fra et trykt informationsblad fra NM dateret 1944].
1900
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRestaurering og forskellige dræningsarbejder i jættestuen.
1914
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBesigtigelse af jættestuen med henblik på sikkerheden af dækstenene og gangen. Der blev ikke konstateret nogen uregelmæssigheder.
1915
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLundehøj, fredlyst, med Jættestue. Se Plan etc. Herfra Øxe 4124. Bevoksning: 1980: Græs
1937
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBrev vedr. opdagelsen og historien af jættestuen i 1830erne. Indsendt af finderens søn.
1937
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Lundehøj", 4,25 x 31 m. Jættestue, aaben for Besøg, (se Fredningskartotek).
1947
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPå grund af vandansamling i kamret og det svært tilgængelige indgangsparti blev der foretaget forskellige dræningsarbejder i kamret og en oprensning af gangen.
1980
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Lundehøj". Høj med jættestue med bikammer. Flad top skrånende mod S. V-lige højside let indsænket. S-lige højside stærkt udjævnet. Op ad nordre højside en mindre sti med afslidning af vegetation og let indhuling i højside. Åben gang fører fra højens V-side til kammeret. På højside langs gangen ligeledes let indhuling og afslidning af vegetation p.g.a. færdsel. Højens kamre og gang som tidligere beskr. ** Seværdighedsforklaring ** Flot jættestue med bikammer. Prægtig udsigt fra høj over Limfjord. Bevoksning: 1980: Græs
1982
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdateret afbildning.
1982
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdaterede og signerede afbildninger.
1982
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Museal grafisk eller digital dokumentation - Uspecificeret institution
1993
Museal restaurering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorGrøften, der 1838-1888 i højens sydside var adgangen til kammeret, blev genåbnet i 6 m’s bredde for registrering af højopbygningen. Her sås også ardspor under højen. I et forsøg på at hindre nedsivende vand i kammeret blev en membran udlagt under muldlaget på højtop. Jættestuens tørmure blev afrenset, registreret og erstattet med tilførte sten. Ved nedgravning i forbindelse med udskiftning af tørmurene blev konstateret brolægning i gulvet. Se beretning.
2009
Museal restaurering - KulturstyrelsenEn dæksten var revnet. Denne blev sikret ved montering af seks rustfri stålstænger. Se beretning.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Dog befinder indgangen sig på højens østside med udsigt mod fjorden og Mors. Lidt hyldetræer vokser ved indgangen, burde fjernes.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Helleristning

Helleristninger er indhuggede billedmotiver i klippeflader eller på større sten og kan bl.a. forestille skibe, mennesker og hjulkors. Helleristninger forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt på Bornholm. Det er en udbredt antagelse, at mange af motiverne skal relateres til den kultiske og religiøse verden i bronzealderen, hvor solen spillede en væsentlig rolle. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links