Grødeskæring i Ryå. For at sikre en god vandføring og en effektiv dræning af de omkringliggende landbrugsarealer skærer kommunen grøde i flere af sine vandløb. Det er dog en omdiskuteret praksis, da det er dyrt at skære grøde, og effekten ofte er beskeden. Endelig begunstiges de hurtigtvoksende plantearter, hvilket mindsker vandløbenes biodiversitet og øger behovet for fornyet grødeskæring.
.
Ryås løb ved Manna, nord for Store Vildmose. Selv om det meste af åen er reguleret, har den et rigt dyreliv, hvilket bl.a. gør den populær blandt lystfiskere.
.

Den 55 km lange Ryå afvander et areal på ca. 60.000 ha og er Vendsyssels længste og største vandløb. Ryå udspringer i Jyske Ås, og efter en tur omkring Store Vildmose løber den ud i Limfjorden.

Allerede i slutningen af 1800-tallet var lange strækninger af Ryå rettet ud og drænet. Fra 1944 og flere årtier frem blev den lavtliggende å atter uddybet og kanaliseret. Arbejdet foregik med økonomisk støtte fra Landbrugsministeriet. Den seneste regulering skete ved inddigningen af Ulvedybet i 1969, hvor en del af Ryå blev lagt op mellem diger og ført frem til sit nuværende udløb ved Haldager Vejle øst for Gjøl. Det er derfor kun de øverste få kilometer af åen og dens tilløb, som i dag ikke er gennemgribende regulerede, og åen løber på lange strækninger 2-3 m under de omkringliggende jorders niveau. Åen er desuden påvirket af sand fra de stejle brinker og fra markernes drænrør.

På de mindst menneskepåvirkede strækninger vokser forskellige vandaks som svømmende vandaks og glinsende vandaks samt sideskærm, tyndskulpet brøndkarse, flere arter af vandranunkel samt enkelt og grenet pindsvineknop. Åen har også områder med åkander. Store dele af brinkerne er bevokset af tagrør, lådden dueurt og kæmpebjørneklo foruden forskellige buske og træer.

Fra udspringet til Manna er der gode opvækstbetingelser for bæk- og havørred. Her er også skalle, aborre og gedde samt småfisk som hundestejler, grundling og smelt. Der bliver lejlighedsvis fanget helt og havlampret, og bæklampret yngler i åen. Ryå er ikke fredet, men på en del af sit løb udgør åen vestgrænsen af habitatområdet Store Vildmose.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Brønderslev Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande