Højrisvej skærer sig gennem Skivum Nørrekrat, som breder sig ud på begge sider af Sønderup Å. Områdets egekrat med stilkeg er blandt de sjældne naturtyper, som er beskyttet af EU’s habitatdirektiv. I den del af Skivum Nørrekrat, som ligger i Vesthimmerlands Kommune, har krattene dog efterhånden udviklet sig til egentlig egeskov.
.

I det bakkede landskab i Sønderup Ådal sydøst for Vegger ligger Skivum Nørrekrat, som er et ca. 100 ha stort løvskovsområde med egeskov og gamle egekrat. Skovene veksler med naturtyper som overdrev, enge og moser, der især er koncentreret i områderne tæt på åen. Da de stejle skrænter højere oppe i ådalen var vanskelige at opdyrke, forblev de mere eller mindre skovdækkede. Områdets gårde udnyttede skovene til brænde og bygningsmateriale og drev formentlig området i en kombination af stævningsdrift og efterfølgende afgræsning med kreaturer. Bortset fra lidt udtynding er der dog ikke sket større skovhugst i Skivum Nørrekrat siden 1940-45, og skovene har derefter stået mere eller mindre urørte.

Ud over egen er bævreasp det mest almindelige træ i området, der også rummer ahorn, skovelm, hassel, tjørn og tørst. I bunden af egekrattet vokser typiske skovbundsplanter som hvid anemone, majblomst, skovmærke, stor fladstjerne og vorterod, mens man hist og her også kan støde på orkideer som den hvide skovgøgelilje, der i aftentimerne dufter sødt for at lokke natsommerfugle til. Der er observeret 52 forskellige fuglearter i Skivum Nørrekrat, herunder både grønspætte og ravn. Insektlivet er også rigt, og især skovkanterne, overdrevene, engene og moserne har en artsrig bestand af bl.a. dagflyvende sommerfugle.

Skivum Nørrekrat blev sammen med dele af Sønderup Ådal fredet i 1949. Siden er fredningen udvidet flere gange, senest i 1982. Derudover indgår Skivum Nørrekrat i habitatområdet Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal. I dag ejer Danmarks Naturfond en del af området og står for naturplejen, som bl.a. omfatter græsning af egekrattene med kreaturer.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Vesthimmerlands Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove

Eksterne links