Geologisk tidslinje over Sorø Kommune.

.

Aflejringer, som er ældre end istiderne, ligger i dag i 50‑80 m’s dybde. De består af fede, kalkholdige lerlag fra Sen Paleocæn, som er op til 136 m tykke. Leret blev aflejret i et hav, der dækkede det meste af Danmark. Øst og nord for Sorø, bl.a. ved Fjenneslev, ligger der i ca. 30 m’s dybde 35 m tykke lag af fedt marint ler med muslinger fra slutningen af istiden Elster. Overfladelagene domineres af moræneler, og ved Dianalund og i den sydlige del af Åmose ligger smeltevandssand og -grus fra sidste istid, Weichsel.

I Åmose findes sø- og moseaflejringer fra slutningen af istiden og Præboreal i form af ler, sand, gytje og tørv. I aflejringerne er der talrige rester af snegle, muslinger og fisk samt af store pattedyr, som har levet i steppe- og skovområder. Ferskvandsaflejringer fra efter istiden findes i søer og langs åer. Grundvand pumpes op fra smeltevandssand og -grus.

Morfologisk kort over de vigtigste landskabselementer i Sorø Kommune. Store dele af kommunen er dækket af et kuperet dødislandskab og et mere jævnt morænelandskab. Flere steder findes aflejringer fra tidligere issøer, og centralt og mod syd ligger tunneldale, der blev dannet inde under isen. I dag indeholder de bl.a. Maglesø og Nørremose. Alle disse landskaber blev dannet i slutningen af sidste istid. Mod nord ligger Åmose med søaflejringer fra efter istiden.

.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Sorø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Geologi