Syd for Strands ligger et stort krumoddesystem, der kantes af gamle kystskrænter fra det tidligere Littorinahav. Området rummer en række forskellige naturtyper som strandvolde, strandsumpe, strandenge, rigkær og overdrev, hvilket afføder en meget stor artsrigdom.

For foden af en lav skrænt i den inderste del af krumoddesystemet løber trykvand ud på den gamle hævede havbund. Det har skabt et ekstremrigkær med planter som leverurt, vibefedt, majgøgeurt, kødfarvet gøgeurt, sumphullæbe og engensian. Dertil kommer et stort antal arter af star, heriblandt krognæb-, skede-, trindstænglet, hirse-, blågrøn, dværg- og høststar samt de små loppe- og tvebo star. I dele af rigkæret kan man desuden finde fåblomstret sumpstrå samt fladtrykt og rødbrun kogleaks.

Neden for rigkæret breder strandengene sig ud. Her sætter den gule engmyre med sine kuppelformede tuer sit tydelige præg på landskabet, der også huser sjældne planter som smalbladet hareøre, liden tusindgylden og spidshale.

Strands Gunger indgår i habitatområdet Begtrup Vig og kystområder ved Helgenæs.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Syddjurs Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land

Eksterne links