Taffeland
Taffeland
Af .

Med sine mange særlige naturtyper, landskabsformer og store mangfoldighed af dyr, planter og svampe markerer Syddjurs Kommune sig som en decideret naturkommune. Det var også baggrunden for etableringen af Nationalpark Mols Bjerge, hvis landareal i dag dækker ca. 20 % af kommunen.

En stor del af forvaltningen af kommunens natur og landskaber tager udgangspunkt i Naturkvalitetsplan 2013, som uddyber, begrunder og forklarer de målsætninger og prioriteringer på naturområdet, der er vedtaget i kommuneplanen. I forbindelse med naturkvalitetsplanen har Syddjurs Kommune udpeget et stort antal dyre-, plante- og svampearter, som har en væsentlig del af den danske bestand i Syddjurs Kommune. De indtænkes i forvaltningen, planlægningen og naturplejen, og deres status benyttes som en indikation for, om Syddjurs Kommune bidrager til at sikre den danske artsrigdom.

Naturen og landskabet spiller også en stor rolle i det rekreative liv i kommunen. I Kommuneplan 2016 skriver kommunen, at »der [skal] sikres adgang til en sund og aktiv livsstil og mulighed for mangfoldige og unikke udendørsoplevelser«. Det ønsker kommunen bl.a. skal ske ved etableringen af et sammenhængende stisystem. Blandt de største erhvervsmæssige interesser, som direkte påvirker naturen, er især råstofindvinding og landbrug. Forvaltningen af råstofindvindingen fastlægges i råstofplanen for Region Midtjylland. I dag er der udlagt ca. 750 ha råstofgraveområder, som rummer flere aktive grusgrave.

Landbrugsarealet er i perioden 2007‑15 faldet i stort set hele kommunen og ligger med et gennemsnit på ca. 54 % markant under landsgennemsnittet. Kommunen har da også et ønske om, at der ikke forbruges mere landbrugsjord end nødvendigt. Desuden mener man, at de bedst egnede landbrugsjorder og større samlede jordbrugsområder skal bevares.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

I Syddjurs Kommune er 4.595 naturområder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Heraf udgør søer næsten halvdelen. I alt dækker de 7.007 ha, hvilket svarer til ca. 10 % af kommunens samlede areal. Arealmæssigt er det enge, overdrev og moser, som dominerer kommunens §3-områder.

Ud over §3-områderne er mange områder beskyttet af fredninger. For naturfredningerne er der overvejende tale om landskabsfredninger, selv om flere af dem også er udpeget af geologiske eller botaniske hensyn. Blandt kommunens vigtigste fredninger er Mols Bjerge, Stubbe Sø, Jernhatten, Kalø, Isgård, Ebeltoft Vig samt bakkestrøget ned mod kysten syd for Ugelbølle, der hænger sammen med kommunens seneste fredning af området ved Eskerod og Rodskov fra 2017. Med et samlet areal på ca. 2.500 ha er Mols Bjerge kommunens største fredede område.

Mange af de fredede områder og §3-områderne indgår i større områder, som er beskyttet af EU’s habitatdirektiv. Der er seks sådanne habitatområder i kommunen. De to største habitatområder er Mols Bjerge med kystvande på 2.915 ha samt Begtrup Vig og kystområder ved Helgenæs på 1.771 ha. Kommunens mindste habitatområde er det bare 6 ha store Tved Kær ved Knebel Vig, som bl.a. er udpeget for at beskytte den sjældne orkidé mygblomst.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Syddjurs Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning

Eksterne links