Figur. De 30‑34-åriges højest gennemførte uddannelse i Hørsholm Kommune og hele landet i 2017.

Danmarks Statistik –statistikbanken.dk/HFUDD10

.

Tabel 1. Antal skoler og elever i Hørsholm Kommune 1970/71 til 2016/17.

Undervisningsministeriet – Databanken samt Skoleregister 1970‑71 og 1986‑87

.

Befolkningen i kommunen er veluddannet og har på nogle områder bedre helbred end gennemsnittet; fx oplyser kun 9 % af indbyggerne mod 14 % i hele regionen at have dårligt mentalt helbred. Udgiftsbehovet på det sociale område er desuden lidt mindre end det gennemsnitlige udgiftsbehov i Region Hovedstaden og på landsplan.

Uddannelse

Blandt de 30‑34-årige i Hørsholm Kommune har 28,6 % en lang videregående uddannelse (2017), mod 20,6 % i hele landet (se figur). Også for de øvrige videregående uddannelser er andelene højere end på landsplan.

Det højere uddannelsesniveau har fra 1991 til 2007 fulgt hovedtrækkene på landsplan. Udviklingen har været mest markant for kvinderne; andelen af kvinder med udelukkende en grundskoleuddannelse er således faldet fra 23 % i 1991 til 8 % i 2017. Hos både mænd og kvinder er andelen med en erhvervsuddannelse faldet og lå i 2017 et stykke under gennemsnittet for hele landet. Kommunen har ingen lokale uddannelsesmuligheder inden for erhvervsuddannelserne, bortset fra forsikringsbranchens private uddannelsesinstitution, Forsikringsakademiet, hvor der uddannes i forsikringsteknik, sagsbehandling m.m. Det er det enkelte selskab, der tilmelder og betaler for uddannelsen af sine medarbejdere.

Hørsholm Kommune har fire folkeskoler, ligesom det også var tilfældet i 1970/71 (se Tabel 1). Børnetallet er faldet de seneste ti år, og kommunen har lukket flere små daginstitutioner og i stedet lavet større, som tilknyttes folkeskolerne. Kommunalbestyrelsen vedtog i 2015 strategien »Velfærd frem for mursten«. Heri indgår en forsøgsordning, hvor de fire skoledistrikter fra skoleåret 2018/19 sammenlægges til ét. Når det samlede elevtal er steget fra 2007/08 til 2016/17, skyldes det øget optag af elever fra andre kommuner. Det drejer sig især om ca. 200 børn fra Fredensborg Kommune. Med en gennemsnitlig klassekvotient i 2017 på 21,7 og en vedtaget maksimal kvotient på 24 kan der fyldes op med elever fra omkringliggende kommuner.

Siden oprettelsen af Hørsholm Lille Skole i 1970 har antallet af frie grundskoler været stabilt. Antallet af elever i hhv. Hørsholm Lille Skole og Rungsted Private Realskole er siden midten af 1980’erne steget støt.

Vallerød Skole huser kommunens 10. klasse, der også har særlige læseklasser, mens Hørsholm Skole har et særligt tilbud til elever med ADHD. Sportsefterskolen Sjælsølund har plads til 140 elever i 9. og 10. klasse.

Der er ingen videregående uddannelser i kommunen. Fra 1974 til 1994 lå Tidens Højskole på Nebbegård. Højskolen blev oprettet på initiativ af Sømændenes Forbund som et alternativ til de socialdemokratiske arbejderhøjskoler.

Sundhed

Tabel 2. Middellevetid 2013‑17 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden og hele landet.

Danmarks Statistik – statistikbanken.dk/HISBK og HISBR samt danskernessundhed.dk

.

Et nyfødt barn i Hørsholm Kommune havde 2013‑17 en beregnet middellevetid på 82,6 år. Det er knap to år mere end landsgennemsnittet og gennemsnittet for Region Hovedstaden (se Tabel 2). Ligesom i resten af landet er den forventede middellevetid øget gennem en årrække. Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 oplyser 10 % af den voksne befolkning i kommunen, at de har et dårligt fysisk helbred, hvilket ikke er signifikant forskelligt fra regionen som helhed. Derimod oplever kun 9 % af indbyggerne i kommunen mod 14 % i hele regionen at have dårligt mentalt helbred.

Andelene i Hørsholm Kommune med lav fysisk aktivitet er 28 % mod 26 % i regionen som helhed. Andelen med højrisikoindtagelse af alkohol er 9 % i Hørsholm Kommune, hvor den på landsplan er 7 %.

Antallet af lægebesøg er lidt større end i Region Hovedstaden som helhed og også lidt større end landsgennemsnittet. I 2016 var der 7,6 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger i kommunen mod et landsgennemsnit på 7,1 lægebesøg pr. indbygger.

Udfordringerne med at skaffe læger til almen praksis havde i 2017 ikke ramt Hørsholm Kommune, der havde 1.517 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge. Helt på linje med regionen som helhed var der 134 indlagte pr. 1.000 indbyggere i 2016 mod 122 på landsplan. Kun 10,5 % af de praktiserende læger i Hørsholm Kommune havde i 2017 lukket for tilgang. På landsplan drejede det sig om 61,4 %, og i regionen som helhed havde 64,9 % af de alment praktiserende læger lukket for tilgang.

Hørsholm Hospital

I 1897 opførtes et amtssygehus på Usserød Kongevej. Det blev løbende udvidet og fik i 1999 status af frisygehus til planlagte operationer og med egen bestyrelse. I 2007, da Strukturreformen trådte i kraft, blev det en del af Nordsjællands Hospital, men allerede året efter blev det daværende Nordsjællands Hospital opløst, og Hørsholm Hospital blev lagt ind under Hillerød Hospital. Hospitalet lukkede i 2011, og behandlingsfunktioner og personale flyttede til Hillerød og Gentofte Hospitaler. I 2015 købte Hørsholm Kommune bygningerne, der blev revet ned i 2017. Kommunens indbyggere hørte i 2018 ind under optageområdet for Nordsjællands Hospital.

Socialområdet og forsørgelse

Udgiftsbehovet på det sociale område er i Hørsholm Kommune lidt mindre end det gennemsnitlige udgiftsbehov i Region Hovedstaden og på landsplan.

I 2014 var andelen af børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave 73,7 % for de 0‑2-årige og 87,8 % for de 3‑5-årige. Blandt de yngste var andelen noget større end i landet som helhed, hvor 65,4 % af de 0‑2-årige var tilmeldt et pasningstilbud.

Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem udgjorde i 2016 0,4 % af aldersgruppen, hvilket er noget mindre end andelen på landsplan (1,0 %). Andelen af børn med forebyggende foranstaltninger udgjorde 1,1 % af de 0‑17-årige i 2015, hvilket også er mindre end landsgennemsnittet på 3,1 %.

Udgifterne til forsørgelse (netto) pr. indbygger i alderen 17‑64 år i kommunen er i 2017 ca. 41 % mindre end gennemsnittet for landets kommuner.

Kommunens nettoudgifter til ældreområdet udgjorde i 2016 gennemsnitligt 35.945 kr. pr. person over 65 år, hvilket var ca. 13 % under landsgennemsnittet.

I 2016 modtog 11,6 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er på niveau med andelen på landsplan (11,5 %) og i Region Hovedstaden som helhed (11,7 %). Ligesom på landsplan var andelen af ældre med fast hjemmehjælp i Hørsholm Kommune faldet siden 2008.

Andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre, er gennem de senere år kun blevet lidt mindre. I 2008 var det ca. 3,0 % af alle i alderen 65 år og derover, der boede på plejehjem, i beskyttet bolig eller plejebolig i kommunen. I 2016 er denne andel faldet til 2,8 %, hvilket er lidt færre end i hele landet (3,8 %).

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Hørsholm Kommune er meget lavere end i Region Hovedstaden og landet som helhed. I 2016 blev der i kommunen rejst sigtelse for overtrædelse af straffeloven mod 5,4 personer pr. 1.000 indbyggere. I Region Hovedstaden som helhed blev der tilsvarende rejst sigtelse mod 16,7 personer pr. 1.000 indbyggere, og på landsplan var tallet 16,1 personer pr. 1.000 indbyggere.

Når det gælder voldsforbrydelser, ligger Hørsholm Kommune noget under både Region Hovedstaden og landet som helhed. I Hørsholm Kommune blev der rejst sigtelse for voldsforbrydelser mod 0,8 personer pr. 1.000 indbyggere. I Region Hovedstaden var det 2,2 personer, og i hele landet var det 2,4 personer pr. 1.000 indbyggere.

Når det gælder indbrud og tyveri, er niveauet ligeledes lavere end i regionen som helhed. I Hørsholm Kommune blev der i 2016 rejst sigtelse mod 2,3 personer pr. 1.000 indbyggere, mens der i Region Hovedstaden og i landet som helhed blev rejst sigtelse mod hhv. 6,2 og 5,2 personer pr. 1.000 indbyggere.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Hørsholm Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg