Sundhedsvanerne i Hillerød Kommune er, når det gælder motion, kost osv., lidt bedre end i regionen som helhed. Det gennemsnitlige udgiftsbehov på det sociale område er lidt lavere end på landsplan og i Region Hovedstaden. Kommunen har mange skoler, friskoler og mellemlange videregående uddannelser.

Uddannelse

Figur. De 30‑34-åriges højest gennemførte uddannelse i Hillerød Kommune og hele landet i 2017.

.

De mange uddannelsesinstitutioner i kommunen afspejles i kommunens uddannelsesniveau, som i 2017 næsten lå på niveau med landsgennemsnittet. Der er sket en tydelig bevægelse i uddannelsesstatus fra 1991. Som i de andre kommuner er andelen af 30‑34-årige med udelukkende en grundskoleuddannelse faldet både hos kvinder og mænd – og mest hos kvinderne. Andelen med en lang videregående uddannelse var allerede i 1991 på 9 % for mændene og 6 % for kvinderne og i 2017 steget til hhv. 14,5 % og 19,5 %.

Grundskoleuddannelse

Tabel 1. Antal skoler og elever i Hillerød Kommune 1970/71 til 2016/17.

.

Hillerød Kommune kunne i august 2011 slå dørene op til en af Danmarks største skoler, Grønnevang Skole, med 1.350 elever og omkring 120 lærere fordelt på tre matrikler: Afdeling Østervang, Afdeling Jespervej og Afdeling Nødebo. Forhistorien var en omfattende ændring i skolestrukturen. Ændringerne blev vedtaget i februar 2011 efter et samarbejde med borgerne, der havde varet fra maj 2010. Resultatet blev en struktur med syv skoledistrikter og syv skoler samt et 10.-klassecenter. Til at begynde med blev der lagt vægt på nærhedsprincippet: at børnene skulle gå i skole tæt på deres bopæl. Det er dog senere blevet ændret, bl.a. på grund af fald i børnetallet. Derfor har skolerne med flere matrikler samlet undervisningen i hhv. lavere og højere klasser. Blandt kommunens syv frie grundskoler finder man både privatskoler, friskoler og en enkelt lilleskole. Marie Mørks Skole grundlagt i 1895 er den ældste, mens Hillerød Privatskole fra 2007 er den seneste. Andelen af elever i de frie grundskoler er steget i jævn takt siden Kommunalreformen i 1970 til i 2017 at være på 25 %. Blandt kommunens skoletilbud findes både en kristen friskole (Johannesskolen), og en kristen efterskole (Alterna), der flyttede til Hillerød i 2015 fra Mariager. Musketerskolen, der åbnede i 2003, lukkede igen i 2011.

Desuden har Hillerød Produktionsskole (Biavleren) et særligt tilbud til unge mellem 12 og 17 år, og Skolen ved Skoven er en specialskole til elever fra 0. til 10. klasse.

Ungdomsuddannelserne

Hillerød er en stor uddannelsesby. Her elever på Esnord – Erhvervsskolen Nordsjælland i Hillerød. I 2017 var det ca. 28 % af en årgang, der tog en erhvervsuddannelse – helt samme niveau som på landsplan.

.

Frederiksborg Gymnasium og HF udbyder STX- og HF-uddannelser og har omkring 1.300 elever. Skolen har status som Team Danmark Uddannelsespartner som en særlig mulighed for eliteidrætsudøvere.

På handelsskole og handelsgymnasiet Knords afdeling i Hillerød kan man tage en HHX og en EUX i business. Skolen udbyder desuden 10. klasse og erhvervsuddannelse i business (EUD). Skolen har omkring 1.100 elever.

Erhvervsskolen Nordsjællands (Esnord) afdeling i Hillerød giver mulighed for at tage HTX, EUX samt den kombinerede ungdomsuddannelse (KUU) på KUU Nordvestsjælland. Esnord har også muligheder for eliteidrætsudøvere i Hillerød igennem bl.a. Hillerød Elite Idræt, og de har også forskellige erhvervsuddannelsesmuligheder i Hillerød.

HF & VUC Nordsjælland har en afdeling i Hillerød, hvor der både er mulighed for en 2-årig HF-uddannelse og forskellige AVU-forløb (almenvoksenuddannelser).

Videregående uddannelser

Luthersk Missions Højskole blev stiftet i 1923 med fokus på udviklingen af praktiske færdigheder inden for landbrug for mændene og husholdning for kvinderne. I dag er højskolen en bibel- og folkehøjskole, hvor vægten er lagt på bibelskolen.

.

Der er mange muligheder for at tage en mellemlang videregående uddannelse i Hillerød Kommune. Professionshøjskolen UCC samlede i 2012 fem professionsuddannelser under ét tag på Campus Nordsjælland. Her kan man tage pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser samt en sundhedsfaglig diplomuddannelse. Campus Nordsjælland har til huse i en nyrenoveret bygning og har ungdomsboliger tæt ved for at skabe et attraktivt studiemiljø. Siden 1. marts 2018 har UCC været en del af Københavns Professionshøjskole.

Cphbusiness Laboratorie og Miljø er en af de afdelinger af erhvervsakademiet Cphbusiness, som ligger i Hillerød. Afdelingen har uddannelser til laborant og i miljøteknologi og har omkring 100 studerende. Det tværgående center VEU-center Nordsjælland samarbejder med flere uddannelsesinstitutioner om at tilbyde erhvervsrettede kurser.

Desuden har Grundtvigs Højskole, som er en almen folkehøjskole, og Luthersk Missions Højskole både korte og længerevarende kurser.

Sundhed

Tabel 2. Middellevetid 2013‑17 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Hillerød Kommune, Region Hovedstaden og hele landet.

.

Et nyfødt barn i Hillerød Kommune havde i 2013‑17 en beregnet middellevetid på 81,5 år. Det er lidt mere end landsgennemsnittet og gennemsnittet for Region Hovedstaden (se Tabel 2). Ligesom i resten er landet er den forventede middellevetid øget gennem en årrække.

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er der lidt færre end i hele regionen, der oplever et dårligt mentalt helbred, og lidt færre angiver at være ramt af et højt stressniveau.

Antallet af lægebesøg i kommunen er på niveau med Region Hovedstaden som helhed og lidt mindre end landsgennemsnittet. I 2016 var der i Hillerød Kommune 6,4 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger mod et landsgennemsnit på 7,1 lægebesøg pr. indbygger. Der var 146 indlagte pr. 1.000 indbyggere mod 134 for hele regionen og 122 på landsplan. Kommunen havde 1.587 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge. Det er lidt færre end gennemsnittet for Region Hovedstaden som helhed og også lidt færre end landsgennemsnittet på 1.614. 77 % af de praktiserende læger i kommunen havde dog i 2017 lukket for tilgang. På landsplan drejede det sig om 61 %, og i regionen var det 65 %.

Ud over Nordsjællands Hospital er Hillerød hjemsted for en del af Region Hovedstadens Psykiatri, der bl.a. rummer akutmodtagelse og sengeafsnit.

Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital blev i 2013 dannet ved sammenlægning af hospitalerne i Helsingør, Frederikssund og Hillerød som følge af en politisk beslutning i Region Hovedstaden.

Optageområdet er de 315.000 borgere, der bor i Allerød, Fredensborg, Gribskov, Frederikssund, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm Kommuner. Hospitalet har et budget på 2,3 mia. kr. og har årligt ca. 73.000 indlæggelsesforløb, ca. 360.000 ambulante besøg og udfører ca. 250.000 røntgenundersøgelser og skanninger. Hvert år bliver der født ca. 4.200 børn på Nordsjællands Hospitals fødeafdeling i Hillerød.

Hospitalet er et af Region Hovedstadens fire store akuthospitaler. Det består af Nordsjællands Hospital – Hillerød med akutmodtagelse (døgnbemandet afdeling med adgang til speciallægebehandling), Nordsjællands Hospital – Frederikssund med en akutklinik og Sundhedshuset i Helsingør med bl.a. ambulatoriefunktioner og akutklinik. Som en særlig funktion driver Nordsjællands Hospital Montebello – Afdelingen for Genoptræning i Spanien. Genoptræningsafdelingen modtager henviste patienter fra hele landet.

Nordsjællands Hospital samarbejder med Københavns Universitet, og lægegruppen deltager i undervisningen af kommende læger. Hospitalet har samtidig ansvar for undervisningen af de øvrige sundhedsfaglige studerende, fx sygeplejersker og jordemødre. En del af medarbejderne udfører klinisk forskning med fokus på faglig udvikling, ny viden og forskningsresultater, der kan omsættes til forbedringer i patientbehandlingen.

Projektorganisationen Nyt Hospital Nordsjælland planlægger et hospital i grønne omgivelser som erstatning for de nuværende bygninger.

Socialområdet og forsørgelse

Udgiftsbehovet på det sociale område i Hillerød Kommune er lidt mindre end det gennemsnitlige udgiftsbehov på landsplan og i Region Hovedstaden.

I 2014 var andelen af børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave 66,0 % for de 0‑2-årige og 87,7 % for de 3‑5-årige. Andelene er næsten som på landsplan.

Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem udgjorde i 2016 0,6 % af aldersgruppen, hvilket er noget mindre end andelen på landsplan (1,0 %).

Udgifterne til forsørgelse (netto) pr. indbygger i alderen 17‑64 år er i 2017 ca. 27 % mindre end gennemsnittet for landets kommuner.

Kommunens nettoudgifter til ældreområdet udgjorde i 2017 42.989 kr. pr. person over 65 år, hvilket var ca. 4 % over landsgennemsnittet.

I 2014 modtog 10,1 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det var noget færre end på landsplan (12,2 %) og noget færre end i Region Hovedstaden som helhed (12,8 %). Ligesom på landsplan er andelen af ældre med fast hjemmehjælp i Hillerød faldet siden 2008.

Andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre, er ligeledes blevet lidt mindre gennem en årrække. I 2008 var det ca. 5,3 % af alle i alderen 65 år og derover, der boede på plejehjem, i beskyttet bolig eller plejebolig. I 2016 er denne andel faldet til 3,8 %, hvilket helt svarer til andelen i landet som helhed.

Kommunens tilbud omfatter GrønnegadeCentret, der er et internationalt kendt aktivitetscenter for ældre, delvis drevet af frivillige.

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Hillerød Kommune er på niveau med Region Hovedstaden som helhed og dermed lidt højere end i landet som helhed. I 2016 blev der rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 16,7 personer pr. 1.000 indbyggere. På landsplan blev der tilsvarende rejst sigtelse mod 16,1 personer pr. 1.000 indbyggere.

Når det gælder voldsforbrydelser, ligger Hillerød Kommune lidt over både Region Hovedstaden og landet som helhed. I kommunen blev der rejst sigtelse for voldsforbrydelser mod 2,5 personer pr. 1.000 indbyggere. I hele landet var det 2,4 personer og i Region Hovedstaden som helhed 2,2 personer pr. 1.000 indbyggere. Når det gælder indbrud og tyveri, er niveauet til gengæld lidt lavere end i regionen som helhed.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Hillerød Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg