Figur. De 30‑34-åriges højest gennemførte uddannelse i Helsingør Kommune og hele landet i 2017.
.
Tabel. Antal skoler og elever i Helsingør Kommune 1970/71 til 2016/17. * De 7 skoler består af i alt 18 uddannelsessteder.
.
Vælgermøde på Helsingør Gymnasium op til kommunalvalget i november 2017.
.

Indbyggerne i Helsingør Kommune har et uddannelsesniveau, der i 2017 var lidt lavere end på landsplan. Middellevetiden svarer helt til landsgennemsnittet, mens kriminaliteten er klart lavere.

Uddannelse

I 1991 svarede uddannelsesniveauet i Helsingør Kommune stort set til landsgennemsnittet. Trods væsentlige forbedringer har Helsingør Kommune frem til 2017 ikke kunnet holde trit med det stigende niveau på landsplan. Det skyldes i høj grad, at fremgangen i Helsingør Kommune kun for alvor slår igennem for kvinderne.

Andelen af 30‑34-årige med kun en grundskoleuddannelse er for kvinder blevet halveret i perioden 1991 til 2017, mens den er næsten uændret for mændene.

Der er ikke sket store udsving for mændenes uddannelsesstatus på de godt 25 år. Kun få procentpoint flere får nu en mellemlang og en lang videregående uddannelse.

Markant flere 30‑34-årige kvinder har til gengæld en uddannelse i 2017. Stigningen er især sket på de mellemlange og de lange videregående uddannelser.

I januar 2012 vedtog byrådet en skolestruktur, der reducerede antallet af skoler fra 16 til 7, hvori indgik 10. Klasseskolen Helsingør. Tikøb Skole, Hellebæk Skole og Hornbæk Skole var de eneste, der fik lov at fortsætte som selvstændige skoler, Tikøb dog i et forpligtende samarbejde med Espergærde Skole. De øvrige 12 skoler er lagt sammen til tre selvstændige skoler med flere undervisningssteder eller afdelinger. Der er en skoleleder og en SFO-leder på hver skole, mens hver afdeling har en pædagogisk leder, en afdelingsleder og en SFO-leder. Snekkersten Skole har foruden skoleafdelingerne også en specialskole.

Andelen af elever i folkeskolen har indtil slutningen af 1980’erne ligget på mere end 96 %, men faldt i 2007/08. Andelen af elever i de frie grundskoler blev mere end fordoblet i perioden 1987‑2007. Niveauet ligger dog i 2016 under landsgennemsnittet på omkring 17 %. Blandt de frie grundskoler finder man Skorpeskolen Privatskole, Al-Irchad Skolen, en arabisk friskole, Helsingør Privatskole, Helsingør Lilleskole og en Rudolf Steiner-skole, som i 2018 ventes at oprette en Steiner-HF-uddannelse.

Sportsefterskolen Sjælsølund har linjer med bl.a. fodbold, ski, dans og golf, mens Den Internationale Efterskole i Helsingør især henvender sig til skrøbelige unge mellem 14 og 18.

Man kan få en ungdomsuddannelse på Helsingør Gymnasium, som er et alment gymnasium, og på Espergærde Gymnasium og HF, der foruden STX også har HF. På Erhvervsskolen Nordsjællands afdeling i Helsingør kan man tage en HHX på Handelsskolen, en HTX på Teknisk Gymnasium og forskellige erhvervsuddannelser (EUD) og en EUX Business.

Helsingør Produktionsskole udbyder forskellige værksteder samt den kombinerede ungdomsuddannelse (KUU).

Der er ingen videregående uddannelsesinstitutioner i kommunen, men i forbindelse med udflytningen af statslige arbejdspladser blev det i 2018 besluttet at oprette en uddannelsesstation i Helsingør for læreruddannelsen, der har base på Professionshøjskolen UCC i Carlsberg Byen i København.

Der er en række forskellige kursusmuligheder, bl.a. i Uddannelseshuset, der udvikler og tilrettelægger kurser for kommunens ansatte. Beredskabsstyrelsen har et kursuscenter i Snekkersten, hvor der uddannes ledere og instruktører i kommunale redningsberedskaber.

LO-Skolen blev indviet i 1969 som et supplement til arbejderbevægelsens traditionelle højskoler, som Roskilde Højskole og Esbjerg Højskole, fordi behovet for uddannelse af medlemmer og tillidsrepræsentanter voksede hastigt.

Sundhed

Tabel. Middellevetid 2012‑16 og voksenbefolkningens sundhed i Helsingør Kommune, Region Hovedstaden og hele landet, 2013.

.

Et nyfødt barn i Helsingør Kommune havde 2012‑16 en beregnet middellevetid på 80,4 år, hvilket er helt på niveau med landsgennemsnittet.

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2013 er det en lidt større andel af kommunens voksne befolkning, der oplyser, at de har et dårligt fysisk helbred i forhold til hele landet.

I 2016 var der 7,4 almene lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger i Helsingør Kommune mod et landsgennemsnit på 7,1 lægebesøg pr. indbygger. Der var 146 indlagte patienter pr. 1.000 indbyggere i 2016 mod kun 134 for hele Region Hovedstaden.

Borgerne i Helsingør Kommune sygehusbetjenes af Region Hovedstadens sygehuse. Det umiddelbare indlæggelsessted er Nordsjællands Hospital, Hillerød.

I 2013 blev Helsingør Hospital, Frederikssunds Hospital og Hillerød Hospital lagt sammen til Nordsjællands Hospital, der efter planen i 2021 tager et nyt supersygehus i Hillerød i brug. Da Helsingør Hospital lukkede, blev der åbnet et sundhedshus i byen.

Kommunen bygger et nyt sundhedshus ved Prøvestenscentret, som efter planen står færdigt i 2021. Det kommer ud over de nævnte funktioner til at rumme kommunens rehabiliterings- og træningscenter og døgnforløbspladser. Privatpraktiserende speciallæger og fysioterapeuter kan blive tilknyttet huset.

Socialområdet og forsørgelse

Beboere på plejehjemmet Birkebo har behov for støtte hele døgnet. Her har de besøg af elever fra produktionsskolen Sundet, der tilbyder beboerne håndpleje.

.

Børnehuset Hellebæk ligger i et gammelt hus, og her er både køkkenhave og frugttræer. Børnene blev i 2017 bl.a. undervist i yoga og i at sætte grænser for sig selv. Huset åbnede i 1949 som Hellebæk Børnehave; dengang var der havregrød om morgenen og fedtemadder om eftermiddagen.

.

Udgiftsbehovet på det sociale område i Helsingør Kommune er lidt større end det gennemsnitlige udgiftsbehov på landsplan og i Region Hovedstaden.

I 2014 var andelen af børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave 59,7 % for de 0‑2-årige og 86,3 % for de 3‑5-årige. Blandt de yngste var andelen noget mindre end i landet som helhed, hvor 65,4 % af de 0‑2-årige var tilmeldt et pasningstilbud.

I 2016 modtog 9,2 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det var færre end på landsplan (11,5 %). Ligesom på landsplan var andelen af ældre med fast hjemmehjælp faldet markant siden 2008.

Andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre, er ligeledes blevet lidt mindre gennem en årrække. I 2008 var det ca. 4,9 % af alle i alderen 65 år og derover, der boede på plejehjem, i beskyttet bolig eller plejebolig i Helsingør Kommune. I 2016 er denne andel faldet til 3,3 % og er dermed lidt mindre end på landsplan.

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet er lavere end i landet som helhed. I 2016 blev der rejst sigtelse for overtrædelse af straffeloven mod 10,6 personer pr. 1.000 indbyggere mod 16,1 personer pr. 1.000 indbyggere på landsplan.

Når det gælder voldsforbrydelser, blev der i 2016 rejst sigtelse mod 2,0 personer pr. 1.000 af kommunens indbyggere mod 2,4 personer på landsplan.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Helsingør Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg