Det indre atrium i tilbygningen »Plantecellen« på Københavns Universitets Frederiksberg Campus. Bygningen bruges af Copenhagen Plant Science Centre under universitetets natur- og biovidenskabelige fakultet. »Plantecellen« er designet af Lundgaard & Tranberg Arkitekter og blev bygget 2013-17.
.

Uddannelse er af afgørende vigtighed for et samfunds funktionsmåde og effektivitet. Befolkningens kundskaber omtales undertiden som det eneste råstof, der findes i det ellers råstoffattige Danmark. Og for at sikre, at der kommer det bedst mulige ud af kundskaber som råstof, er det i både samfundets og den enkeltes interesse, at så mange som muligt får en så god uddannelse som muligt.

I Danmark er der ikke skolepligt, men undervisningspligt. Det betyder, at det står børnenes forældre frit for, om de vil sende deres børn i grundskolen eller finde en anden form for undervisning til dem, fx hjemmeundervisning. Det absolut mest almindelige er dog, at børnene begynder deres vej gennem uddannelsessystemet i grundskolen, og der er stor set ingen, der modtager anden form for undervisning i barndommen.

Efter grundskolen kan den unge gå videre til ungdomsuddannelserne, der består af de gymnasiale og de erhvervsfaglige uddannelser. Langt hovedparten af de unge går i dag videre i uddannelsessystemet via de gymnasiale uddannelser, mens en noget mindre del påbegynder en erhvervsfaglig uddannelse.

Det har i årtier været en målsætning at give alle danske børn og unge fri og lige adgang til uddannelsessystemet og at støtte de unge, der går i gang med en uddannelse efter grundskole og gymnasium. Derfor er det gratis for den enkelte at tage en uddannelse i Danmark. Udgifterne betales i fællesskab over skatten. Derudover gives der direkte økonomisk støtte – Statens Uddannelsesstøtte, SU – til de unge, som tager en uddannelse.

En veluddannet og effektiv arbejdsstyrke kan være en måde at håndtere velfærdsstatens demografiske udfordring. Hvis der kommer færre unge ind i arbejdsstyrken, end der er ældre erhvervsaktive, der forlader den, vil det være en fordel, hvis de, der kommer ind, i gennemsnit er bedre uddannede end dem, der går på pension.

Samtidig viser flere studier som nævnt ovenfor, at der ser ud til at være en sammenhæng mellem den enkeltes uddannelsesniveau, sundhedsadfærd og sundhed – og det ser også ud til, at det går anderledes positivt for folk med uddannelse på en lang række andre områder som fx i forbindelse med ulykker og skilsmisser.

En strategi om at sikre en veluddannet befolkning er således på alle måder fornuftig, men også en udfordring.

Det danske uddannelsessystem

Befolkningens uddannelsesmæssige sammensætning 1990-2020.
.

Det danske uddannelsessystem er delt op i grundskolen (folkeskolen og privat- og friskolerne), de studieforberedende uddannelser (studentereksamen), de erhvervsfaglige uddannelser og de videregående uddannelser, der er delt op i de korte, de mellemlange og de lange uddannelser. De korte, som uddannelsen til SOSU-assistent, kræver to til tre års fuldtidsstudium, de mellemlange, som uddannelserne til lærer, pædagog eller sygeplejerske, kræver tre til fire et halvt års fuldtidsstudium, og de lange akademiske uddannelser, fx til læge, gymnasielærer eller økonom, kræver fem til seks års fuldtidsstudium.

De erhvervsfaglige og de videregående uddannelser er erhvervskompetencegivende uddannelser, der giver den enkelte studerende færdigheder til at bestride en bestemt erhvervsfunktion på det danske arbejdsmarked som fx tømrer, metalarbejder, sygeplejerske eller civilingeniør.

Ser man på udviklingen i befolkningens uddannelsesmæssige sammensætning siden omkring 1990, er det tydeligt, at der er sket fremskridt i den forstand, at en stadig større del af befolkningen i dag har en erhvervskompetencegivende uddannelse, end det var tilfældet ved indgangen til 1990’erne (se figur). Dengang havde næsten halvdelen af befolkningen – 45 % – grundskolen som højest fuldførte uddannelse. Det kan synes som en relativt stor andel, men her skal man huske på, at det at ændre grundlæggende ved befolkningens uddannelsesmæssige sammensætning tager lang tid. Folk, der i 1990 var 50 år gamle, var født i 1940 og gik i grundskole fra tiden lige efter 2. Verdenskrig og frem til midten af 1950’erne på et tidspunkt, hvor det på ingen måde var så almindeligt at få en uddannelse, som det er i dag.

30 år senere er andelen af personer med folkeskolen som højest fuldførte uddannelse da også næsten halveret til 25 % – og de, der var 50 år i 2019, blev født i 1969 og gik i grundskolen fra slutningen af 1970’erne og ind i 1980’erne på et tidspunkt, hvor det politiske fokus på og væksten i uddannelsessystemet var steget voldsomt.

I hele perioden har andelen af personer med en erhvervsfaglig uddannelse ligget ret konstant på omkring 30 %, mens andelen med en mellemlang videregående uddannelse er fordoblet fra 9 % i 1990 til 17 % i 2020. Andelen med en lang videregående uddannelse – altså en akademisk universitetsuddannelse – er mere end tredoblet fra 3 % i 1990 til 11 % i 2020.

Det kan også anskues på en anden måde: Som nævnt kaldes de erhvervsfaglige uddannelser og de tre former for videregående uddannelse for de erhvervskompetencegivende uddannelser. Ser man på det på den måde, så havde 48 % af befolkningen en erhvervskompetencegivende uddannelse i 1990, mens 52 % havde enten folkeskolen eller gymnasiet – altså en ikke-erhvervskompetencegivende uddannelse – som højest fuldførte uddannelse. Så i 1990 var befolkningen delt op i to stort set lige store grupper med hensyn til uddannelsesniveauet. I 2020 havde 64 % af befolkningen en erhvervskompetencegivende uddannelse, mens 36 % ikke havde det. Så i løbet af 30 år er gruppen med en erhvervskompetencegivende uddannelse blevet næsten dobbelt så stor som den gruppe, der alene har grundskolen eller gymnasiet som højest fuldførte uddannelse.

Det er en bemærkelsesværdig fremgang i befolkningens uddannelsesmæssige kompetencer. Men der er stadig lidt over en tredjedel, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Køn, kommuner og uddannelse

Studenter på Tårnby Gymnasium & HF efter translokationen i 2018. De mange studenter, som er let genkendelige med deres studenterhuer, sætter deres præg på bybilledet i de danske gymnasiebyer hvert år fra midten af juni.
.
Udviklingen inden for uddannelsesniveau (den højest gennemførte uddannelse) for 30‑34-årige fra 1991 til 2019.
.

Siden 1970’erne er der sket store forandringer i det danske uddannelseslandskab. Uddannelsesinstitutionerne har gennemgået en række indholdsmæssige og organisatoriske ændringer. Mange fremstår i 2021 som færre og større enheder med afdelinger udeomkring. Desuden er uddannelsesniveauet siden 1990’erne steget i en grad, så man kan tale om en uddannelseseksplosion i alle dele af landet, for nogle dog mere end for andre. Men generelt er de 30‑34-årige kvinder i 2021 højere uddannede end mænd i samme aldersgruppe, uanset hvilken landsdel de bor i.

Meget mere uddannelse

I forbindelse med den markante stigning i uddannelsesniveauet er det især værd at bide mærke i, at der i 2019 var færre med en grundskoleuddannelse som højeste uddannelse, at kvinderne er kommet så eftertrykkeligt ind i uddannelserne, at de nu er højere uddannede end mændene, og at der geografisk er en tydelig forskel i uddannelsesniveauet.

I 1991 havde i alt 31 % af de 30‑34 årige grundskolen som højeste uddannelse; i 2019 er den andel stort set halveret. Der er sket en meget stor stigning i andelen med videregående uddannelser: Hvor kun 24 % af de 30‑34-årige i 1991 havde en videregående uddannelse, var det i 2019 51 %. Udviklingen har dermed lige akkurat indfriet en del af den uddannelsespolitiske målsætning fra 2017 om, at mindst 50 % af de 30-årige inden 2030 skal have en videregående uddannelse, og at andelen skal øges i alle regioner, for stigningen er sket i alle kommunerne, om end ikke lige meget i dem alle sammen.

Den kun delvise indfrielse hænger sammen med en af de andre parametre i målsætningen. Der skal nemlig være tale om uddannelse med tæt sammenhæng til det, der er brug for i samfundet. I den forbindelse kan det være en god idé at skelne mellem typerne af videregående uddannelser: korte, som typisk er toårige akademiuddannelser; mellemlange, som er tre-fire-årige professionsuddannelser, og lange, som er universitetsuddannelser. Her viser det sig, at stigningen især er sket på de lange videregående uddannelser. Hvor kun 5 % af de 30‑34-årige i 1991 havde en universitetsuddannelse, var den andel i 2019 steget til 23 %. Professionsuddannelserne lå allerede i 1991 højt med 13 % af de 30‑34-årige og steg til i 2019 at ligge på linje med de lange videregående uddannelser.

I 1991 havde ca. en tredjedel af de 30‑34-årige en erhvervsuddannelse, og den er i 2019 nede på 26 %. Ser man på, i hvilke kommuner de erhvervsuddannede havde bopæl i 1991, havde kommuner som Vallensbæk, Egedal, Frederikssund, Norddjurs, Favrskov, Ringkøbing-Skjern, Greve, Jammerbugt, Halsnæs, Rebild og Tårnby en andel på omkring 40 %, mens andelen i kommuner som Gentofte, Frederiksberg, Rudersdal, København og Lyngby- Taarbæk lå på mellem 20 % og 25 %. Det billede er i 2019 mere polariseret. De kommuner med en andel over 40 % er hovedsagelig yder- og landkommuner som Norddjurs, Langeland, Frederikshavn, Tønder, Bornholm, Nordfyn, Odsherred og Faxe. Til gengæld er andelen faldet til mellem 9 % og 11 % i Gentofte, Frederiksberg og København og til mellem 15 % og 17 % i Rudersdal, Aarhus, Furesø og Lyngby-Taarbæk.

For nogle...

Som nævnt ovenfor har især kvinderne fået mere uddannelse. I 1991 var grundskolen den højeste uddannelse for mere end en tredjedel af de 30‑34-årige kvinder, mens knap en tredjedel havde en erhvervsuddannelse, og kun 4 % havde en lang videregående uddannelse. Det er bemærkelsesværdigt, at 18 % af kvinderne allerede i 1991 havde en professionsuddannelse. Ser man på den geografiske fordeling, var de professionsuddannede kvinder især bosiddende i Gentofte, Furesø, Aarhus, Lyngby-Taarbæk, Hillerød og Rudersdal Kommuner, som havde en andel på 25 % eller højere, mens andelen i kommuner som Ishøj og Tårnby var på 10 %. I 2019 havde kun 12 % af de 30‑34-årige kvinder ikke en uddannelse, og andelen med en professionsuddannelse var i mellemtiden steget til 28 %. Ser man på den geografiske fordeling, er det interessant, at kommuner som Esbjerg, Holstebro, Syddjurs, Lejre, Odense og Hillerød har en andel på mellem 30 % og 34 % med en professionsuddannelse. Der er siden 1991 kommet en bredere geografisk spredning på professionsuddannede kvinder.

Hvad angår dem med en universitetsuddannelse, var de kommuner i 1991 med de største andele de samme, som havde store andele af professionsuddannede, nemlig Gentofte, Furesø, Aarhus, Lyngby-Taarbæk og Hillerød. Her havde mellem 13 % og 17 % en universitetsuddannelse, men i langt de fleste kommuner gjaldt det kun for mellem 2 % og 4 %, og i nogle få kommuner som Ishøj, Jammerbugt og Lemvig under 1 %.

I 2020, hvor 24 % af de 30‑34-årige kvinder havde en universitetsuddannelse, har de samme kommuner nord for København en andel på mellem 40 % og 45 %, og Frederiksberg endda over 50 %. Til gengæld er billedet blevet mere nuanceret, for kommuner som Skanderborg, Aalborg og Fredensborg havde en andel på 25 % eller mere. Kommuner som Rebild, Hvidovre, Ballerup og Favrskov lå på mere end 20 %, og kommuner som Solrød, Silkeborg, Kolding, Syddjurs og Ishøj mellem 15 % og 20 %. Der er siden 1991 kommet en større geografisk spredning af kvinderne med universitetsuddannelser, og når den ikke er helt så markant som inden for professionsuddannelserne, handler det sandsynligvis også om, at der er flere akademiske jobs omkring de store byer.

... Men stadig ikke for alle

Elever på HF-studiet ved VUC i Vejle. Voksenundervisningen har haft stor betydning for, at den danske befolkning som helhed er godt uddannet og udgør en kvalificeret og fleksibel arbejdsstyrke
.

Selv om andelen med grundskolen som højeste uddannelse er halveret siden 1991, var der stadig i 2019 15 % af de 30‑34-årige, som ikke fik en uddannelse. I 1991 var det mest kvinder, men i 2019 er det fortrinsvis mænd. En geografisk fordeling viser, at kommunerne med de største andele var Ishøj, med en andel på 43 %, og Vordingborg, Sorø, Langeland og Brøndby med andel på mellem 35 % og 40 %. Kommuner med en andel på mellem 30 % og 35 % er jævnt spredt i hele landet. I 2019 finder man andelen mellem 30 % og 35 % i kommunerne Albertslund, Guldborgsund, Vordingborg, Langeland, Lolland og Odsherred, mens andelen mellem 25 % og 30 % var spredt fra Bornholm i øst til Struer i vest, Haderslev i syd og Hjørring i nord over Gribskov, Slagelse og Nyborg. Ishøj og Brøndby har stadig i 2019 en forholdsvis høj andel på hhv. 25 % og 28 %. Det er fortrinsvis kommuner i land- og yderområder, som har de højeste andele af mænd med grundskole som højeste uddannelse. De mindste andele finder man i de store byer og nogle af deres omegnskommuner som fx København (Gentofte, Allerød, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm, Dragør og Gladsaxe), Aarhus og Skanderborg, Aalborg og Rebild samt Odense. Her ligger andelen på mellem 10 % og 16 %.

For at opfylde de uddannelsespolitiske målsætninger er det vigtigt, at der fortsat er muligheder ikke alene for uddannelse, men også for opkvalificering til yderligere uddannelse i alle egne af landet. For dem over 25 år er det især voksenuddannelsescentrene (VUC), der sikrer denne. En måde at tilbyde uddannelsesmuligheder på kunne være at gøre som VUC Storstrøm, som i 2021 etablerede en Pop-Up Uddannelse på Kultunariet i Haslev. En uddannelse uden mure og tilpasset den enkeltes behov.

Social ulighed med hensyn til uddannelsesniveau

Ungdomsuddannelsesstatus for 25-årige, fordelt efter forældres uddannelsesbaggrund, som vises under søjlerne.
.

Det er med andre ord ikke lykkedes at få alle med på trods af udbygningen af uddannelsessystemets kapacitet, den fortsatte sikring af fri og gratis adgang til uddannelse og udbygningen af SU-systemet og på trods af klare politiske målsætninger på uddannelsesområdet. Det kan der være mange grunde til.

Undersøgelser viser, at der er en sammenhæng mellem forældrenes uddannelsesniveau, og hvordan deres børn klarer sig i uddannelsessystemet.

Siden 1993 har det under overskriften Uddannelse Til Alle været en mål- sætning, at 95 % af en ungdomsårgang skal have gennemført mindst en ungdomsuddannelse, dvs. enten en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

Det mål har aldrig været opfyldt. I 2017 genoptog de politiske partier målsætningen og reducerede på den ene side målet til at være, at 90 % af en ungdomsårgang skulle have gennemført en ungdomsuddannelse, mens der på den anden side blev formuleret et mål om, at andelen af unge op til 25 år, der ikke har tilknytning til uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet, skal være halveret i 2030, og at alle unge under 25 år, der ikke er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse, får ret til en uddannelsesplan.

Ser man nærmere på sammenhængen mellem disse målsætninger og børnenes forældres uddannelsesmæssige baggrund, tegner der sig et tydeligt billede (se figur).

De unge, hvis forældre har en lang videregående uddannelse, opfylder målsætningen om, at 90 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse som 25-årig. Alle andre unge ligger under målet, og for de unge, hvis forældre har grundskolen som højest fuldførte uddannelse, er det omkring 60 %, der har en ungdomsuddannelse som 25-årige. Det forhold, at der er en sådan sammenhæng mellem forældrenes uddannelsesmæssige baggrund, og hvor langt de unge når i uddannelsessystemet, omtales til tider som den sociale arv.

Der har gennem tiden været flere tiltag fra politisk side med henblik på at skabe et grundlag for en større grad af lighed i forhold til uddannelsessystemet.

I 2004 indførtes der ved lov pædagogiske læreplaner på dagtilbudsområdet, bl.a. med det formål at få et større fokus på børn med særlige behov og helt generelt at have fokus på børnenes læring og udvikling. På baggrund af erfaringerne siden da blev der med virkning fra d. 1. juli 2018 indført en styrket pædagogisk læreplan, der som noget nyt også omfatter private dagtilbud til børn.

Ser man på dette tiltag i relation til målsætningen om de unges uddannelsesmål som 25-årige, vil resultaterne først vise sig i løbet af 2020’erne, hvor de børn, der har gået i daginstitution, efter at læreplanen blev indført, når 25-årsalderen.

Folkeskolereformen fra 2014 indeholdt også en række elementer om bl.a. længere skoledage, større veksling mellem boglig og fysisk aktivitet og obligatoriske lektiecaféer, der havde til formål at løfte børn med særlige behov.

Mens det fortsat er en udfordring at leve op til målsætningen om, at langt hovedparten af de unge som 25-årige som minimum skal have en ungdomsuddannelse, så er der gennem tiden ved siden af det ordinære uddannelsessystem opbygget et system for personer med særlige behov og et omfattende voksen- og efteruddannelsessystem.

Det nyeste skud på stammen fra 2019 er den forberedende grunduddannelse (FGU), der er skabt med det formål at tage sig af de unge under 25 år, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse, og på den måde bidrage til opfyldelsen af målet om, at de fleste unge skal have gennemført en ungdomsuddannelse som 25-årige. FGU-uddannelsessystemet blev etableret ved fusion af en række institutioner, bl.a. produktionsskoler, og funktioner, bl.a. vejledere fra kommunerne, der tidligere havde til formål at hjælpe de unge, der var udenfor, ind i og gennem uddannelsessystemet.

Ved siden af dette og det ordinære uddannelsessystem findes voksen- og efteruddannelsessystemet, der indeholder både studieforberedende og kompetencegivende uddannelser. Et formål med denne del af uddannelsessystemet er at give mulighed for, at man når som helst i sit liv kan komme videre i uddannelsessystemet og fx som voksen kan tage en studieforberedende højere forberedelseseksamen (HF) som alternativ til en studentereksamen og akademi-, diplom- og masteruddannelser som alternativ til de videregående uddannelser.

Som nævnt er lighed en ofte fremhævet værdi i forbindelse med det danske velfærdssamfund. Og uddannelsessystemet har længe været set som den del af velfærdsstaten, der skal bidrage til at leve op til værdien om lige muligheder for alle. Som det ses, er det en målsætning og en værdi, som det på trods af de bedste intentioner har været svært at leve op til.

Man kan konstatere, at det ikke har været tilstrækkeligt at udbygge uddannelsessystemet. En af årsagerne til det er, at børn og unges uddannelsesparathed hænger sammen med de uddannelsesmæssige forudsætninger, som de har med hjemmefra. Børn af uddannede og især børn af veluddannede forældre klarer sig godt i det danske uddannelsessystem, mens det kniber mere for børn af forældre med korte uddannelser, fx grundskolen som højest fuldførte uddannelse.

Læreplanerne i børnehaverne og folkeskolereformen fra 2014 er her nævnt som forhold, der er etableret i et forsøg på at imødegå denne skævhed. Man kan måske formulere det sådan, at når børnene møder det frie og gratis uddannelsessystem med forskellige forudsætninger, så må man, for at få det bedste ud af det, behandle dem ulige og gøre en særlig indsats for, at de med de ringeste forudsætninger får den største støtte. Det har imidlertid vist sig vanskeligt, og det er derfor fortsat en af velfærdsstatens helt store udfordringer.

Et ændret uddannelseslandskab

Hele uddannelsessystemet, fra grundskoleniveauet til de videregående uddannelser, har fra slutningen af 1990’erne undergået store forandringer i indhold og struktur. Forestillingen om uddannelse som en rettighed, som vej til lighed og velfærd, er i stigende grad blevet udfordret af formuleringer om uddannelse som en livsvarig forpligtelse for den enkelte. Ændringen af Folkeskolelovens formålsparagraf i 2006 slog entydigt fast, at folkeskolen ikke længere var et mål i sig selv, men et middel til videre skolegang, og fra 2009 med ti års undervisningspligt, da børnehaveklassen blev obligatorisk. Det har fået betydning for den enkelte og for den måde, hele uddannelsessektoren har organiseret sig på i stadig større enheder med flere elever og studerende og flere uddannelser.

Med Strukturreformen i 2007 fik kommunerne en større indflydelse på deres skolevæsen i samarbejde med de forældrevalgte skolebestyrelser. Der er således forskel på den måde, de 98 kommuner går til opgaven på, alt efter hvordan de politiske, økonomiske og sociale forhold ser ud i kommunen. Hvad angår ungdomsuddannelserne, ligger beslutningerne delvis i regionerne og delvis i bestyrelserne for de enkelte institutioner, eftersom de er selvejende. Undervisningsministeriet kommer dog også ind her, især i tilfælde af uenigheder mellem bestyrelser og regionsråd, fx angående kapaciteter og fordeling af elever. Også de videregående uddannelser har selveje og dermed selvstyre. Dog har staten et meget stort ord at skulle have sagt, ikke mindst med hensyn til at regulere uddannelser og uddannelsestilbud, fx igennem den måde, uddannelserne finansieres på, ved at begrænse optaget af studerende på visse uddannelser og siden 2015 også gennem udflytning af uddannelser.

Færre folkeskoler – flere friskoler

Undervisning i folkeskoledelen i det musisk orienterede Sankt Annæ Gymnasium i Valby.
.

Ændret demografisk udvikling med et faldende elevtal i skolerne i yder- og landkommuner og ønsker om mere blandede elevsammensætninger i de større byer førte til et behov for justering af skoledistrikterne. I København gør begge forhold sig gældende i nogle bydele, mens et stigende elevtal i andre nødvendiggør byggeri af helt nye skoler. Centraliseringer og deraf følgende skolelukninger er ikke et nyt fænomen, men Strukturreformen i 2007 satte dog for alvor fart i den udvikling, og den medførte skolelukninger i stor stil.

I perioden fra 2011 til 2021 er 488 skoler blevet lukket. I mange kommuner har det betydet sammenlægning af skoler under ét distrikt, én skoleleder, én bestyrelse. For eksempel blev 13 folkeskoler i Egedal Kommune til fire distriktsskoler med undervisning på 12 lokaliteter. Andre kommuner, fx Aalborg, Hedensted og Aabenraa Kommuner, har valgt at bibeholde deres skoler uanset størrelse for at støtte velfungerende lokalsamfund og undgå, at små børn får langt til skole. Siden 2007 er antallet af frie grundskoler og andelen af elever, som søger dem, steget. Ser man på gennemsnittet i hele landet, er elevandelen i de frie grundskoler steget til 18 % i 2020, hvor den i 2007 var på 13 %.

Stigningen hænger sammen med kommunernes lukning af folkeskoler. Mange lokalsamfund har et ønske om en lokal skole, og en fri grundskole er en måde at opnå det på. Samtidig har kommuner som Faaborg-Midtfyn, Kalundborg og Vejen en stærk friskoletradition, der bygger på et grundtvig-koldsk grundlag. Her er andelen af elever i 2020 på 33 % i Faaborg- Midtfyn og 30 % i Kalundborg. Vejen Kommune har foruden friskoler også syv efterskoler og højskoler, heriblandt Askov og Rødding Højskoler.

10. klassetrin er også blevet samlet på et eller flere centre, hvor der foruden mere afklarende forløb også udbydes specielle tilbud rettet mod ungdoms- og erhvervsuddannelserne, ofte forestået af erhvervsskolerne selv. Eksempelvis Favrskov Kommune, hvor eleverne kan tage et 10.-klasses erhvervsuddannelsesforløb på Tradium i Randers eller på Aarhus Tech. I Nordfyns Kommune drives 10. klasse af Syddansk Erhvervsskole som en del af den bygning, der også rummer Nordfyns Gymnasium og HF & VUC Fyns afdeling i Søndersø, i Campus Søndersø.

En anden type af sammenlægninger, typisk i landdistrikterne, ses, hvor skoler (ofte 0.-6. klasse), skolefritidsordning, børnehaver, dagplejer/vuggestuer samles et sted med fælles ledelse og fælles bestyrelse. De kaldes fx Børnecentre (Vejen Kommune), Børnebyer (Norddjurs Kommune) eller landsbyordninger. Mange steder sker det desuden i sammenhæng med en legeplads eller en hal, som giver en bedre udnyttelse af de lokale fælles faciliteter og for de mindre børn en større helhed i livet og nemmere overgange.

Samlet på ét sted

Sammenlægningerne til en campus, hvor en eller flere uddannelsesinstitutioner samler flere uddannelser, bliver til uddannelsesmiljøer, der foruden at lette tilgængeligheden til uddannelser også bliver attraktive i sig selv. Campus forbindes ellers typisk med universiteterne som et område, hvor bygninger til administration og undervisning veksler med studieboliger, fx Aarhus Universitet eller Campus Holmen i København, hvor Den Danske Scenekunstskole, Det Kongelige Danske Akademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Rytmisk Musikkonservatorium og Den Danske Filmskole ligger samlet i renoverede, fredede bygninger med små haverum og pladser indimellem, der gør det muligt at mødes.

Efterhånden har campusfænomenet bredt sig til ungdomsuddannelserne, ofte med en sammenlægning af den lokale handelsskole og tekniske skole, hvorefter flere er kommet til. Et eksempel er Campus Skanderborg. Her finder man både en folkeskole, Niels Ebbesen Skolen, 10. klasse, Skanderborg- Odder Center for Uddannelse (SCU), der udbyder HHX, HF og flere merkantile erhvervsskoleuddannelser, VUC og HTX i et samarbejde med Aarhus Gymnasium, og SOSU Østjylland, og fra 2021 undersøger Skanderborg Gymnasium og SCU mulighederne for en sammenlægning. Kolding HF & VUC’s prisbelønnede bygning fra 2015 i det nye område Design City Kolding er et eksempel på, hvordan sammenhæng i campus også tænkes rent bygningsmæssigt. Her spiller institutioner og boliger sammen med virksomheder og organisationer. Andre former for samarbejde har flere typer af uddannelser placeret under samme tag og udgør på den måde en campus i sig selv, fx Fjerritslev Gymnasium, der foruden at være et alment gymnasium også har 10. klasse, HF og HHX, og som allerede i 2016 kunne byde de første elever velkommen til det nye college, som på det tidspunkt havde til huse på byens vandrehjem. I 2019 kom 40 nye ungdomsboliger til, kun 100 m fra gymnasiet. Et andet eksempel er Danmarks ældste katedralskole i Ribe, som i 2019 fusionerede med det lokale handelsgymnasium i gymnasiets historiske bygninger.

Samlet i én institution...

Overblik over fusionerne i 2007 til otte danske universiteter.
.

En anden måde at skabe større studiemiljøer på er gennem institutionelle fusioner. Eksempelvis gik en række seminarier, merkantile og tekniske skoler i år 2000 sammen i 23 Centre for Videregående Uddannelse (CVU), men allerede i 2007 blev de 23 CVU’er omdannet til otte professionshøjskoler og i 2018 reduceret til syv, da University College Copenhagen i 2018 fusionerede med Metropol til Københavns Professionshøjskole. I årene efter blev erhvervsakademierne lagt sammen med professionshøjskolerne, som dermed blev endnu større, og foruden de mellemlange videregående uddannelse også kunne tilbyde korte videregående uddannelser. De syv professionshøjskoler er på den måde blevet store institutioner på mange adresser. Både VIA University College og Københavns Professionshøjskole har omkring 20.000 studerende fordelt på 11 adresser. VIA har campus fra Grenaa i øst over Aarhus, Horsens og Silkeborg til Nørre Nissum i vest, og Københavns Professionshøjskole fra Bornholm i øst over Helsingør og København til Aarhus i vest.

I 2005 indledte Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling en proces for fusioner i universitetslandskabet, som både omfattede universiteterne og sektorforskningsinstitutionerne. Fra 2007 blev 25 forskningsinstitutioner reduceret til otte universiteter og tre nationale forskningsinstitutioner. Inden da havde flere af universiteterne etableret campus rundtomkring. Eksempelvis AAU i København og i Esbjerg, og AU i København, SDU i Esbjerg, Kolding og Slagelse, og DTU i Ballerup, Risø og Sisimiut i Grønland. Universiteterne er dermed også blevet samlet i store institutioner på mange lokaliteter.

... På endnu flere steder

Som led i Bedre Balance II, anden runde af V-LA-K regeringens udflytning af statslige arbejdspladser i 2018, blev der placeret uddannelser på uddannelsesstationer i Fredericia, Kalundborg, Skjern, Holstebro, Nykøbing F, Rønne, Helsingør, Svendborg, Hobro og Hedensted. Uddannelserne blev opbygget i samarbejde med professionshøjskolerne og skulle give mellem 500 og 1.000 nye studiepladser. I 2019 kom yderligere en Bioanalytikeruddannelse til i Kalundborg på det nybyggede campus Biotekbyen og en automationsteknologuddannelse i Fredericia. I mellemtiden måtte andre uddannelser lukke igen pga. manglende søgning. Det gjaldt fx uddannelsen til produktionsteknolog i Hobro og læreruddannelsen i Randers. Udflytningen blev ikke udmøntet, som den var tiltænkt. Med udspillet fra juni 2021 blev der indgået en aftale om at få et højere optag udenfor de store studiebyer og et lavere optag i de store studiebyer. Uddannelsesinstitutionerne blev pålagt at reducere 10 % af studiepladserne ved enten at flytte uddannelser ud eller lukke for optag. Endnu en gang vil man forsøge at etablere uddannelser uden for de fire store studiebyer, og sammen med reduktionen af studiepladser skulle det blive mere attraktivt at studere i mindre byer.

Videre læsning

Læs mere om Læs mere om Danmarks samfund og befolkning

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om uddannelse, sundhed og omsorg