Fiskelykken har været med den lille dværgterne, som paraderer lavt over bølgerne med fangsten i næbbet. Med en længde på 21‑25 cm og et vingefang på 41‑47 cm er dværgternen verdens mindste terne. Ud over størrelsen kendes den let på den hvide pande og det gule næb med sort spids. I Danmark ligger ynglebestanden på 300‑500 par. De fleste yngler i Vadehavsområdet, men også Venø har en fin ynglebestand af dværgterner.
.
Den lysbugede knortegås er en lille, højarktisk gås, som yngler på Svalbard og i det nordøstlige Grønland. Om efteråret optræder den især i det nordlige og nordøstlige Jylland og kan bl.a. opleves græsse på lavt vand på Venø samt Katholm og Munkholm Odder på Thyholm. I træktiden opholder næsten hele bestanden sig her i landet, og lysbuget knortegås er derfor en national ansvarsart, som Danmark har en særlig forpligtelse til at beskytte.
.

Venø ligger umiddelbart nord for Struer mellem Venø Sund og Venø Bugt. Den langstrakte ø er ca. 8 km lang og ca. 1,5 km bred på det bredeste sted.

På nordenden af øen ligger Nørskov Vig, som er en lavvandet lagunesø omsluttet af to odder, der er vokset sammen fra hhv. syd og vest. Kysten omkring Nørskov Vig består af strandvolde med bl.a. engelskgræs, revling og hedelyng. Rundt om strandsøen findes strandenge med kort græsvegetation samt urter som alm. salturt og strandasters. Langs både øst- og vestkysten af Venø findes udbredte områder med hede og overdrev.

Ved Nørskov Vig yngler bl.a. strandskade, klyde, stor præstekrave, sølvog sildemåge, gråand, toppet skallesluger, ederfugl samt den sjældne dværgterne. Området er desuden en vigtig rasteplads for lysbuget knortegås. Spættet sæl yngler på ydersiden af Nørskov Vig og ses derfor regelmæssigt langs kysten.

Omkring Venø er det indre strandplan overvejende sandet. Mod syd og nord er den smalle ø formet af marine dannelser. Den midterste del af øen er derimod dannet under istiden og er derfor højere med klintkyster. Mens de lave klinter langs østsiden af øen er delvis inaktive, udsættes klinterne i vest for mere erosion. For enden af vejen Havstokken er der etableret skråningsbeskyttelse foran et par ejendomme. Her fremstår kysten i dag med et unaturligt fremspring og med kraftig erosion på begge sider af skråningsbeskyttelsen. Syd for Venø Havn er kysten også erosionsbeskyttet. Nord for havnen, hvor bølger har eroderet strandvolden mod Venø Sund, præges strandengene derimod af regelmæssige oversvømmelser.

Fra Venøborg og længere mod nord flader den mere tilbagetrukne og inaktive klint gradvis ud mod lagunen Nørskov Vig. Oddedannelser i vest og øst har formet et vinkelforland, der omgiver den lavvandede lagune med det smalle udløb mod nordøst. Mod vest findes flere strandsøer, og mod nordøst afsluttes vinkelforlandet af den mere end 500 m lange Bradser Odde.

De omkringliggende farvande og nordenden af Venø med Nørskov Vig er udpeget som habitat- og fuglebeskyttelsesområde. Derudover er området omkring Nørskov Vig udlagt som vildtreservat.

På Venø findes den afmærkede kystvandringsrute Venø Rundt.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Struer Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster