Skrænterne ned mod Kilen har været græsset i flere generationer, hvilket har holdt dem lysåbne og forhindret, at de er sprunget i skov.
.

For at målrette indsatsen har Struer Kommune inddelt de vigtigste naturområder i A-, B- og C-målsatte områder. A-målsatte områder rummer de største naturværdier og omfatter bl.a. strandenge på Thyholm og Jegindø, Hellerød Kær, Toftum Bjerge, moser og overdrev på sydsiden af Kilen samt Nørskov Vig på Venø. I disse områder skal der gøres en særlig indsats for at bevare det særlige plante- og dyreliv. De målsatte naturområder bindes sammen af spredningskorridorer, som løber langs kysten, omkring Kilen og i ådalene samt rundt om de større byer.

For at øge kommunens skovareal er der udpeget fem mulige skovrejsningsområder, heriblandt et område på Jegindø. I udpegningen er der taget hensyn til bl.a. beskyttelse af grundvand, landbrug, råstofindvinding og friluftsliv.

Struer Kommune har desuden oprettet et Grønt Råd. Det skal styrke borgerinddragelsen og rådgive de politiske beslutningstagere i spørgsmål vedrørende natur- og miljøforhold i det åbne land.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

I Struer Kommune er 1.235 naturområder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Tilsammen dækker de 2.093 ha, svarende til 8,5 % af kommunens areal. Dertil kommer 15 arealfredninger, som i alt dækker ca. 820 ha. De to største fredninger er den 584 ha store fredning af Kilens omgivelser samt den 87 ha store fredning af Katholm Odde, Munkholm Odde og Fuglholm. Desuden blev farvandet omkring Agerø og Skibsted Fjord fredet i 2006, men fredningen omfatter ingen landarealer i Struer Kommune.

Derudover huser kommunen to Natura 2000-områder hhv. omkring Venø og nord og vest for Thyholm. Størstedelen af områderne ligger i Limfjorden. I Struer Kommune omfatter de to habitatområder og tre fuglebeskyttelsesområder.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Struer Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning