Den lysbugede knortegås er en lille, højarktisk gås, som yngler på Svalbard og i det nordøstlige Grønland. Om efteråret optræder den især i det nordlige og nordøstlige Jylland og kan bl.a. opleves græsse på lavt vand på Katholm og Munkholm Odder samt Venø. I træktiden opholder næsten hele bestanden sig her i landet, og lysbuget knortegås er derfor en national ansvarsart, som Danmark har en særlig forpligtelse til at beskytte.
.

Langs det flade strandengslandskab på nordsiden af Thyholm strækker Katholm Odde, såvel som den ca. 1,5 km østligere beliggende Munkholm Odde, sig ud i Skibsted Fjord. Begge odder er dannet af materialetransporten i Limfjorden. Strandengene afgræsses af kreaturer, der sørger for at holde opvæksten af bl.a. tagrør nede, så de lysåbne strandenge bevares. Plantelivet er rigt, og om sommeren kan blomstrende strandasters farve strandengene helt lyslilla. De almindeligste ynglefugle tæller strandskade, gravand og rødben, men også klyde yngler fåtalligt på strandengene. Derudover er området rasteplads for den sjældne højarktiske lysbugede knortegås, som i træktiden finder føde her.

Katholm Odde blev sammen med Munkholm Odde fredet i 1978. Derudover indgår de begge i habitatområdet Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø samt i fuglebeskyttelsesområdet Glomstrup Vig, Agerø, Munkholm og Katholm Odde, Lindholm og Rotholme.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Struer Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster