I Struer Kommune er tranebær ret sjælden, men man kan bl.a. finde den i fattigkærene langs Bredkær Bæk.
.

Det åbne land udgør langt størstedelen af Struer Kommunes areal. Hovedparten er dyrket land, men der findes også flere interessante naturarealer. Således dækker enge, heder, moser, overdrev og strandenge tilsammen 1.659 ha, svarende til knap 7 % af kommunens areal.

De fleste naturområder ligger i tilknytning til kysten og kystlandskabet. Det gælder især de store sammenhængende strandenge, som med 561 ha udgør den største andel af naturtyperne i det åbne land. Mange af de i alt 219 ha overdrev ligger også nær kysten, hvilket desuden gælder en del af moserne og hederne, som dækker hhv. 330 og 199 ha. Især i den sydlige del af kommunen findes flere ådale, som ud over mosearealer også rummer størstedelen af kommunens i alt 350 ha ferske enge.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Struer Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land