Nordvest for Tambohuse på Thyholm ligger det ca. 40 ha store Hellerød Kær. I undergrunden findes lag af snegle- og muslingegytje, og grundvandet, som gennemstrømmer kæret, er derfor kalkrigt. Det har skabt et ekstremrigkær med et meget artsrigt planteliv.

I 1990’erne var kæret ved at gro til, og i 2005 stiftede kærets 25 lodsejere derfor Hellerød Kær Naturplejeforening. De ryddede kæret for pilekrat og igangsatte afgræsning med gallowaykvæg. Græsningen holder kæret lysåbent til glæde for plantelivet, og i dag har størstedelen af Hellerød Kær en god naturtilstand.

Der er i alt registreret 180 forskellige planter og mosser. De omfatter bl.a. trævlekrone, engtroldurt, hjertegræs, leverurt, vild hør, vibefedt, rundbladet soldug og liden blærerod samt sumphullæbe, purpurgøgeurt og kødfarvet gøgeurt. Dertil kommer en stor mangfoldighed af insekter, der bl.a. tæller 18 arter af dagsommerfugle som moserandøje, spættet bredpande og det hvide w samt otte arter af guldsmede, heriblandt den sjældne huevandnymfe.

Hellerød Kær indgår i habitatområdet Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Struer Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land