Den privatejede Viemose ligger i den flade, brede Ringkloster Ådal syd for Skanderborg Sø. I den nordlige, skovbevoksede del af mosen vidner flere gamle, vandfyldte tørveskær om tidligere tiders tørvegravning. Spredt i hele området, men hovedsagelig i syd, findes også mere lysåbne mosearealer.

Plantelivet omfatter bl.a. kærmangeløv, lysesiv, blågrå siv, majgøgeurt, sværtevæld, bukkeblad, engkabbeleje, engnellikerod, kragefod, vandskræppe, vandmynte og bittersød natskygge. I et lysåbent område ved Ringklostervej findes et rigkær, hvis artsrige planteliv bl.a. omfatter en tusindtallig bestand af majgøgeurt samt næbstar, topstar, hirsestar, toradet star, alm. star, smalbladet kæruld, tvebo baldrian, dunet dueurt, vandmynte, tormentil, trævlekrone og lancetbladet høgeurt.

I perioden 2000‑19 er der registreret knap 50 forskellige fuglearter i Viemose. I vinterhalvåret er mosen sammen med resten af Ringkloster Ådal en vigtig rasteplads for sangsvane, knopsvane og grågås samt andre gæs og ænder. Desuden yngler både stor vandsalamander, skrubtudse og butsnudet frø i de vandfyldte tørvegrave om foråret.

Viemose indgår i fredningen fra 1971 af en bred bræmme langs sydøstsiden af Skanderborg Sø fra Hylke Mølle og Pederslyst i vest til Hestehave i øst.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Skanderborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land