Skanderborg Kommunes landskab er meget varieret med talrige ådale, store søer, vidtstrakte skove og andre naturområder. Selv om landbruget dominerer det åbne land, rummer det også 2.537 ha enge, heder, moser og overdrev, svarende til ca. 6 % af kommunens areal.

Med 1.042 ha udgør moserne den største andel og ligger sammen med de i alt 992 ha ferske enge langt overvejende i ådalene. Langs ådalenes kanter og ved foden af skrænterne findes flere steder fremsivende grundvand, der danner kildevæld og rigkær. Det ses fx på Odderholm ved Gammel Rye, i Skærbro Kær ved Ry, ved Kollens Mølle i Jeksendalen samt i Bjergskov Bæk med omgivende kildevæld ved Yding Skov. Overdrevene i kommunen dækker tilsammen 380 ha og ligger især på de stejle bakkeskråninger, som har været for besværlige at opdyrke. Den mindste af naturtyperne i Skanderborg Kommunes åbne land er hederne, som i alt udgør 123 ha. De største heder findes ved Gammel Rye, om end der også ligger små hedearealer ved bl.a. Himmelbjerget samt nord for Birksø og Knudsø. Manglen på kyststrækninger betyder, at der ikke findes strandenge i kommunen.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Skanderborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land