Faktaboks

Areal
416,9 km²
Højeste punkt
179,86 m.o.h. (Møllehøj)
Kystlinje
0 km
Region
Midtjylland
Stift
Aarhus
Provsti
Skanderborg
Antal sogne
25
Befolkningsudvikling
26.965 personer (1950), 44.877 personer (1980), 61.974 personer (2019)
Befolkningstæthed i kommunen
149 personer/km² (2019)
Befolkningstæthed i Danmark
135 personer/km² (2019)
Gennemsnitsalder i kommunen
40,4 år (2019)
Gennemsnitsalder i Danmark
41,7 år (2019)
A-skattepligtig indkomst, gennemsnit pr. person i kommunen
311.060 kr. (2018)
A-skattepligtig indkomst, gennemsnit pr. person i Danmark
284.299 kr. (2018)
Hjemmeside

skanderborg.dk

Kort over Skanderborg Kommune.

.

Skanderborg Kommunes logo.

.
Ejendommene langs vestsiden af Skanderborg Sø ligger med en smuk udsigt ud over vandet og den østlige del af Skanderborg. I baggrunden ses Skanderup Kirke.
.

Fra det ca. 25 m høje Himmelbjergtårn, som det er muligt at komme op i, er der en storslået udsigt over Det Midtjyske Søhøjland.

.

En stor del af Skanderborg Kommune ligger i Det Midtjyske Søhøjland, hvor sidste istids is og smeltevand skabte et dramatisk landskab med talrige søer og dybe dale. En mindre del af Gudenå løber gennem kommunen, men ellers er det de store søer som Mossø og Skanderborg Sø samt en række mindre søer i Gudenåsystemet, som skaber det karakteristiske sølandskab med plads til bl.a. havørne, der tager for sig af fisk og vandfugle.

Mellem dalene og søerne består landskabet af bakkede plateauer, der mod syd topper i Ejer Bjerge med Ejer Bavnehøj og den nærliggende Møllehøj, som med sine 170,86 m.o.h. er Danmarks højeste punkt. På Ejer Bavnehøj står Genforeningstårnet fra 1924. I Rye Nørreskov op mod Julsø ligger Himmelbjerget, som er et af kommunens mest populære udflugtsmål. Med Himmelbjergfesterne i midten af 1800-tallet grundlagde St.St. Blicher her en tradition for demokratiske folkemøder.

Det varierede landskab danner grundlag for et rigt friluftsliv i form af bl.a. talrige vandreruter som Himmelbjergruten på 40 km, Hjertestierne og de mange ruter kaldet Spor i landskabet. På Julsø kan man sejle med Hjejlebådene, mens turbåden Dagmar sejler på Skanderborg Sø. Selv om kommunen ikke har kysttrækninger, er der gode bademuligheder i Knudsø og Skanderborg Sø, hvortil også lystfiskere flokkes.

Siden 1980 har Skanderborg Dyrehave lagt plæner til den årlige Smukfest, tidligere Skanderborg Festival. Landets næststørste musikfestival strækker sig over fem dage i august, og med det nye udvidede festivalområde vil der i 2020 være plads til ca. 60.000 daglige gæster. En anden stor festival er Sølund Musik-Festival. Den afholdes hvert år i juni i Landsbyen Sølund, som er et stort bosted for mennesker med nedsat psykisk og fysisk funktionsniveau. Festivalen regnes med sine ca. 20.000 gæster for den største festival for udviklingshæmmede.

Egnen har gennem tiden tiltrukket mange malere som Dankvart Dreyer, Louis Gurlitt og Vilhelm Kyhn. Sidstnævnte blev fra omkring 1866 en fast gæst i området og var den centrale person i gruppen af Himmelbjergmalere. Forfatteren Albert Dam stammede fra Virring Mosegård og beskrev området i sine bøger. Ole Lund Kirkegaard tilbragte sin barndom i Skanderborg, så hans fantasifulde bøger, fx Orla Frø-Snapper (1975) og Gummi-Tarzan (1969), har måske deres udgangspunkt her.

De ældste spor efter bopladser fra stenalderen er fundet ved Ringkloster ved Skanderborg Sø og ved Vædebro nær landsbyen Alken. I Illerup Ådal og Alken Enge er der gjort spektakulære fund fra jernalderen: tusindvis af våben samt menneskeknogler fra flere hundrede krigere. Man mener, at disse stammer fra offerritualer, og formoder derfor, at dalstrøget ned mod Mossø, hvor begge fundsteder ligger, var en hellig dal.

I tidlig middelalder var området fortsat tæt beboet, og der blev både opført stenkirker og anlagt flere klostre. Et af disse er Øm Kloster, hvis ruiner i dag er del af et museum. I det meste af middelalderen var Rye (i dag: Gammel Rye) områdets centrale by, som fik særlige handelsprivilegier, og hvor der var et stort marked. I 1583 fik Skanderborg dog købstadsrettigheder på grund af dens tilknytning til Skanderborg Slot. Slottet, som havde sin oprindelse i en middelalderborg, blev nedrevet efter et salg i 1767, og tilbage står nu kun slotskapellet, der er et af de tidligste eksempler på et luthersk slotskapel.

Med jernbanens anlæggelse i 1868 fik byen Skanderborg en opblomstring, og nye virksomheder blev etableret. Den vigtigste var maskinfabrikken A. Blom & Søn fra 1882, som i mange år var byens største arbejdsplads. Den lukkede i 1990, men grundlæggerens navn lever videre i indkøbscenteret Bloms Butikker. På fabrikkens grund ligger i dag Kulturhuset Skanderborg, som blandt andet rummer bibliotek, biograf, koncertsal og café.

2. Verdenskrig satte sit præg på Skanderborg, da det tyske flyvevåben anlagde sit danske hovedkvarter i byen i 1944. Bunkerne fra tiden er delvis bevaret i Skanderborg Dyrehave og er en del af Museum Skanderborg. Tiden efter krigen og frem til i dag har været præget af vandring fra land til by, og beskæftigelsen i de traditionelle landbrugserhverv blev afløst af først industri og siden servicefag, ikke mindst turismen.

Den nuværende Skanderborg Kommune blev til som et resultat af Strukturreformen i 2007 ved en sammenlægning af Skanderborg, Ry, Galten og Hørning Kommuner og Voerladegård Sogn i Brædstrup Kommune. Ved sammenlægningen fik den nye Skanderborg Kommune en Venstreborgmester, men efter valgene i hhv. 2009, 2013 og 2017 besatte Socialdemokratiet posten.

Skanderborg Kommune har siden 1971 haft en befolkningsvækst på 85 %, hvilket gør den til en af landets hurtigst voksende kommuner, og udviklingen ventes at fortsætte. Den befolkningsmæssige tiltrækningskraft skyldes den rige natur, og at infrastrukturen er yderst veludbygget med både jernbane og motorvej. Der er en omfattende daglig pendling til Aarhus, men kommunen rummer selv et varieret erhvervsliv, med de fleste arbejdspladser omkring byen Skanderborg. I Galten og Låsby ligger flere halvstore industrier, mens Ry og Hørning mere er præget af handels- og servicevirksomheder. Disse faktorer bidrager utvivlsomt til, at kommunen, sammen med Aarhus Kommune, har de højeste boligpriser i Jylland.

Kommunevåben

Skanderborgs kommunevåben.

.

Kommunevåbenet er en forenklet version af det tidligere våben for købstaden Skanderborg, som var i brug fra ca. år 1800. De tre tårne symboliserer Skanderborg Slot. Det er godkendt af Rigsarkivet d. 9. januar 2007.

Våbenets blasonering (beskrivelse): I blåt tre forneden forbundne sølv tårne.

Natur og landskab

Gyldenbrune tagrør kanter Iglsø i Pilbrodalen sydvest for Vitved. Den 4‑5 km lange dal blev formentlig dannet af smeltevand inde under isen under Det Ungbaltiske Isfremstød.

.

Mørke skyer ligger tungt over Illerup Ådal. I jernalderen var Illerup Ådal et utilgængeligt vådområde, som lokalbefolkningen måske opfattede som en adgangsvej til Dødsriget. Mere end 22.000 fund er gjort i ådalen, men meget ligger endnu bevaret under mulden.

.

Det meste af Skanderborg Kommune ligger i Det Midtjyske Søhøjland mellem Hovedstilstandslinjen i vest og Den Østjyske Israndslinje i øst. Det dramatiske landskab med dybe dale og talrige søer blev hovedsagelig dannet af is og smeltevand under sidste istid. De fleste dale er tunneldale, som blev skabt af smeltevand inde under isen. Mange af dalene gennemløbes af vandløb som Gudenå, Danmarks længste vandløb, der på sin vej gennem Gudenådalen bl.a. gennemløber Mossø, Gudensø og Julsø. Netop Mossø er kommunens største og Danmarks fjerdestørste sø. Den næringsrige sø ligger i en tunneldal, som også huser Salten Langsø i vest og Skanderborg Sø i øst.

I mange af dalsiderne ligger kløfterne så tæt, at de udgør et erosionsbakkeland med et stort antal falske bakker, som er skabt af dale omkring et plateau. Det er således dalene snarere end selve bakken, der er dannet. Blandt de bedst kendte falske bakker er Himmelbjerget, der kroner Rye Nørreskov ved sydsiden af Julsø.

Rye Nørreskov er et af de større sammenhængende skovområder i den i øvrigt skovrige kommune. Som mange andre af skovene i kommunen er den overvejende en nåleskov, der til dels er anlagt på tidligere hedearealer. Hist og her brydes de træbevoksede arealer stadig af lysninger med moser og heder, men ellers er kommunens heder små og fåtallige, og i dag domineres det åbne land af landbrug. I ådalene danner udsivende grundvand ofte kildevæld og rigkær med et mangfoldigt dyre- og planteliv. Det er bl.a. tilfældet ved Odderholm øst for Gammel Rye, hvor man bl.a. kan finde sjældenheder som fedtet krogmos, engtroldurt og leverurt. I Viemose ved Skanderborg Sø blev der tidligere gravet tørv, og om foråret yngler både stor vandsalamander og butsnudet frø i de vandfyldte tørvegrave.

Åerne og de store søer har siden oldtiden trukket mennesker til området, som allerede i middelalderen var tæt befolket. I dag øver det varierede landskab og den forskelligartede natur stadig sin tiltrækning på såvel lokale som turister, der drages mod søerne og åerne for at sejle i kano og kajak, dyrke lystfiskeri eller tage en frisk badetur. Derudover har kommunen et stort antal vandre- og cykelruter, ligesom der flere steder er mulighed for overnatning i sheltere eller på teltpladser.

Læs videre om

Historie

Tidslinje over oldtiden i Skanderborg Kommune.

.

Tidslinje over middelalderen og nyere tid i Skanderborg Kommune.

.

Skanderborg Slotskirke er den eneste del af Skanderborg Slot, der er bevaret til i dag. Kirken blev indrettet i den del af Frederik 2.s udbygning af slottet, der blev indviet i 1572.

.

Fund af pilespidser vidner om, at jægere for ca. 13.000 år siden jagtede rensdyr i området. Jægerne forblev i området i de følgende årtusinder, hvor de bl.a. udnyttede fiskemulighederne i områdets mange søer og vandløb. For ca. 6.000 år siden begyndte befolkningen også at dyrke jorden.

Der er kun fundet forholdsvis få spor af det tidlige bondesamfunds folk. I løbet af de følgende årtusinder udvikledes et stadig mere avanceret samfund karakteriseret af øget individualisering og hierarkisering, hvilket bl.a. de rige fund i bronzealderens gravhøje afspejler. I jernalderen begyndte den tidligere ret spredte bebyggelse at samle sig i landsbyer, og kulturel påvirkning fra først Romerriget og siden også Frankerriget kan iagttages i de arkæologiske fund. Et indtryk af jernalderens dramatiske offeritualer ses endvidere i de rige fund fra Alken Enge og Illerup Ådal. Fra vikingetiden er der både fundet bebyggelsesspor samt en række grave, bl.a. en ryttergrav tilhørende en stormand.

I tidlig middelalder blev der oprettet flere nye bebyggelser, de såkaldte torpelandsbyer, der ofte blev lagt på jorde, som gav et mere magert udbytte. Omtrent samtidig blev der også opført stenkirker, og klosterstiftelser blev oprettet i bl.a. Veng og Øm, hvor sidstnævnte fik store jordtilliggender. Befolkningen voksede frem til den sorte død i ca. 1350, hvor der skete et brat fald. I de følgende århundreder voksede den igen. Områdets frugtbarhed betød også, at både Aarhusbispen, kongen og private herremænd havde interesser i området.

I løbet af middelalderen fik Rye (i dag: Gammel Rye), der var en vigtig markedsby, særlige handelsprivilegier. På grund af tilknytningen til Skanderborg Slot fik Skanderborg købstadsrettigheder i 1583.

Efter middelalderen varierede befolkningens størrelse, bl.a. på grund af ufred og sygdom, men i 1700- og 1800-tallet begyndte den at vokse støt. Bebyggelsesmønsteret var ligeledes præget af variationer, da både terræn og jordbund havde skiftende karakter. Omkring år 1800 blev landsbyerne udskiftet, og som oftest valgtes stjerneudskiftning.

Befolkningen fortsatte med at vokse, og i anden halvdel af 1800-tallet undergik området betydelige forandringer. Landbruget var det altdominerende erhverv, og andelsbevægelsen voksede frem i hele kommunens område, bl.a. i form af andelsmejerier. Jernbanen nåede kommuneområdet i 1868, og med industrialiseringen opstod der nye arbejdspladser, der fik mange til at flytte fra land til by.

I begyndelsen af 1900-tallet steg befolkningstallet, men til forskel fra tidligere var landområderne præget af stagnation, mens byerne var i vækst. Landbruget var i 1920’erne endnu det dominerende erhverv, men gradvis ændrede dette billede sig, da andelen af industriarbejdspladser steg markant. Besættelsen satte sit præg på Skanderborgegnen, idet Luftwaffe i 1944 oprettede sit danske hovedkvarter i Dyrehaven og havde en større styrke i området.

I anden halvdel af 1900-tallet fortsatte befolkningsvæksten i kommunens byer, hvor især de administrative erhverv og serviceerhvervene var i fremgang, mens den traditionelle industri enten blev afviklet eller omlagt. Turismen, der i længere tid havde spillet en rolle i den naturskønne kommune, steg yderligere i de sidste årtier af 1900-tallet.

Læs videre om

Byer

Befolkning og areal i Skanderborg Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2019). *Laven ligger både i Skanderborg og Silkeborg Kommuner. Her er alene medtaget befolkning og areal i Skanderborg Kommune.

.

Af kommunens samlede befolkning på i alt 61.974 bor omtrent en tredjedel i administrationsbyen Skanderborg. Tilsammen bor der lidt flere i de øvrige tre største byer, Galten, Hørning og Ry. Den sidste tredjedel fordeler sig ligeligt på dels de 17 mindre byer med over 200 indbyggere, dels landdistrikterne. Kommunens folketal er vokset betydeligt i tiåret 2009-19, og væksten har især manifesteret sig i Hørning, som ligger tættest på Aarhus med gode trafikforbindelser. Men der var også flytninger til Skanderborg, Ry og Låsby i det attraktive Søhøjland i kommunens sydlige og vestlige dele. Galten og de 17 byer på 200-2.000 indbyggere voksede også. Småbyer under 200 indbyggere og den spredte bebyggelse oplevede en moderat tilbagegang. Det er kommunens politik fremover at støtte udviklingen af de større byer gennem fortætning af især bycentrene, fx ved højere byggeri.

Læs videre om

Kultur

Den snoede, hvide trappe fører op til hovedindgangen for det antroposofiske kulturhus Audonicon i Skanderborg.

.

Ved Smukfest i 2018 optrådte rapperen Gilli for et veloplagt publikum. Placeringen af festivalen i det kuperede terræn og grønne skove indikerer, at festivalen bærer sit navn med rette.

.

Skanderborg Kommune har med sit smukke landskab tiltrukket kunstnere og er gennem tiden blevet centrum for en række kulturoplevelser. Fra 1800-tallet begyndte flere kunstnere at besøge området og male motiver fra især Himmelbjerget. Vilhelm Kyhn, som fra omkring 1873 var fast gæst i området, fik stor lokal betydning som repræsentant for de såkaldte Himmelbjergmalere. Landskabet omkring søerne er bl.a. blevet beskrevet af St.St. Blicher, som i perioden 1839‑44 også arrangerede folkefester på Himmelbjerget. Forfatteren Albert Dam stammede fra Virring og beskrev området i sine bøger.

Kommunens mange festivaler er forankret i et stærkt lokalt frivilligt foreningsarbejde. Det gælder Danmarks næststørste musikfestival, Smukfest, som årligt tiltrækker mere end 50.000 gæster, og Sølund Musik-Festival, som med sine omkring 20.000 besøgende sandsynligvis er verdens største musikfestival for mennesker med udviklingshandicap. Med Skanderborg Håndbold som det sportslige flagskib har håndbold en høj profil i kommunen. Klubben har både et kvinde- og et herrehold i den nationale håndboldliga.

Museum Skanderborg har det samlede ansvar for både arkæologien og nyere tids historie i hele kommunens område og administrerer desuden Skanderborg Historiske Arkiv og fem lokalarkiver.

Cistercienserklosteret Øm Kloster var et vigtigt kloster i middelalderen og kendes ganske detaljeret fra sin egen krønike. Ruinerne herfra udgør i dag en stemningsfuld park med tilhørende museumsbygning. Den velbevarede Veng Kirke fra omkring år 1100 var oprindelig en benediktinerklosterkirke og er en af kommunens 28 kirker. I Skanderup Kirke findes velbevarede kalkmalerier fra omkring år 1200. Den eneste kirke fra gotisk tid er den tidligere valfartskirke Gl. Rye Kirke, og blandt de efterreformatoriske kirker findes Skanderborg Slotskirke, som blev indviet i 1572. Desuden har kommunen tre kirker fra omkring år 1900 samt en enkelt moderne kirke.

Historisk har de åndelige vækkelser ikke haft stor udbredelse i området, som også skiller sig ud ved fraværet af frikirker. Ry blev dog hjemsted for et aktivt grundtvigianske miljø, og Rudolf Steiner-pædagogikken har fået en stor udbredelse i kommunen, bl.a. med Rudolf Steiner-skole, højskoleseminarium og kulturhuset Audonicon.

Ved Kulturhuset Skanderborg ses Eva Kochs skulptur Uden titel fra 1998, hvor en brudt bronzelinje markerer en akse gennem byen. Kulturhuset byder på en række kulturelle tilbud som biograf, koncertsal og udstillingsrum til kunst. Der udstilles tillige kunst på bl.a. Gl. Rye Mølle og på flere gallerier.

Læs videre om

Samfund og erhverv

Borgerservice i Skanderborg, der ligger i umiddelbar forlængelse af hovedindgangen til rådhuset i den nye multibygning Skanderborg Fælled.

.

Skanderborg er en af Danmarks hurtigst voksende kommuner. Den blev til i forbindelse med, at Strukturreformen trådte i kraft i 2007. Sammenlægningen af fire kommuner og et enkelt sogn forløb ret uproblematisk.

Den rige natur og den centrale beliggenhed tæt på Aarhus har sammen med god infrastruktur med jernbane og let adgang til motorveje gjort Skanderborg til en populær bosætningskommune.

Målt på de voksne borgeres uddannelsesniveau, beskæftigelsesgrad og indkomstniveau er Skanderborg den kommune i Region Midtjylland, der har de højeste niveauer.

Der er en omfattende pendling til arbejdspladser i Aarhus Kommune, men kommunen har også selv et alsidigt erhvervsliv.

Den nye kommunes første borgmester var fra Venstre, men konstitueringerne efter kommunalvalgene i hhv. 2009, 2013 og 2017 endte hver gang med en borgmester fra Socialdemokratiet.

Læs videre om

Videre læsning

Se alle artikler om Kommuner