Fra Himmelbjerget er der en storslået udsigt over Rye Nørreskov, hvis gule og orange efterårsfarver står i skarp kontrast til den dybblå Julsø. De farverige løvtræer til trods er det nåletræerne, som dominerer det kuperede landskab i Rye Nørreskov. Skoven rummer desuden store elle- og birkesumpe samt enkelte gamle bøgebevoksninger, der især kan ses omkring Rye Nørskov Gods i den sydøstlige del af området.
.

Den ca. 1.330 ha store Rye Nørreskov er et af de større sammenhængende skovområder i den skovrige Skanderborg Kommune. Den er overvejende en nåleskov, der til dels er anlagt på tidligere hedearealer.

Rye Nørreskov strækker sig gennem det meget kuperede landskab langs sydsiden af Julsø, Birksø og Gudenå. Staten ejer ca. 170 ha omkring Himmelbjerget, men langt størstedelen af det store skovområde ejes af Rye Nørskov Gods. I driften lægges der i høj grad vægt på træproduktion, herunder en produktion af juletræer og pyntegrønt. Langs Gudenå er et større areal dog udlagt som urørt skov. Af hensyn til jagten er meget af skoven hegnet, og som en del af et biodiversitetsprojekt rummer den en stor indhegning med vildsvin.

Omkring 70 % af det skovbevoksede areal er nåleskov med især douglasgran, nordmannsgran, lærk og sitkagran. Løvskoven består overvejende af eg og bøg. Hist og her brydes skoven af åbne områder med mose, hede og overdrev. Fund af bl.a. hedepletvinge i 1976, brun pletvinge i 1992, bølleblåfugl i 1992 og lille guldløber i 1884 vidner om, at de lysåbne områder tidligere har været betydelig mere udbredte. I dag findes skovens største lysåbne område ved Himmelbjerget. Her præges landskabet af hede med et planteliv af bl.a. hedelyng, bølget bunke, blåbær, tyttebær, gyvel og engelsk visse. Tæt på Himmelbjergtårnet er der desuden fundet en bestand af nordlig fugleedderkop.

Der er registreret knap 80 forskellige fuglearter i Rye Nørreskov. I de gamle træer yngler bl.a. sortspætte, grønspætte og stor flagspætte samt en række forskellige mejser. Ved vandløbene ned mod Julsø kan man også se isfugl og bjergvipstjert. Derudover har skoven en stor bestand af rådyr samt en mindre bestand af krondyr.

To adskilte områder på tilsammen ca. 16,5 ha omkring Himmelbjerget blev fredet i 1919 og 1932. Fredningen omfatter dog ikke toppen af Himmelbjerget eller Himmelbjergtårnet. Derudover indgår en lille del af skoven i Natura 2000-området Silkeborgskovene.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Skanderborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove