Støvbladene har presset sig frem på de hjerteformede aks af alm. hjertegræs, så vinden kan fange de små pollenkorn og ved en kombination af tilfældigheder og stor pollenproduktion sørge for bestøvningen. I Danmark kan det letgenkendelige græs kun forveksles med sine nære, men betydelig sjældnere slægtninge, liden og stor hjertegræs. Alm. hjertegræs vokser typisk på fugtige enge og kan bl.a. opleves på Odderholm.
.
Nede mellem mosset og de visne plantedele gør en lille gruppe tørvemos-vokshatte tydeligt opmærksom på sig selv. Som mange andre vokshatte trues også tørvemos-vokshat af næringsbelastning og dræning, og i dag hører den lille, rødorange svamp til sjældenhederne. Man kan dog være heldig at møde den på Odderholm, hvor den især er fremme mellem juli og oktober.
.

På sydsiden af Gudenå, kort inden den løber til Gudensø øst for Gammel Rye, ligger et ca. 27,5 ha stort og langt overvejende statsejet moseområde med rigkær, ellesumpe, overdrev og en smule løv- og nåleskov. De statsejede arealer afgræsses af kvæg, mens et mindre overdrev, som tilhører sommerhusområdet i syd, afgræsses af geder.

Plantelivet er særdeles artsrigt og omfatter bl.a. 25 arter af star, heriblandt dyndstar, tvebo star, loppestar, blågrøn star, krognæbstar og grøn star. Dertil kommer alm. månerude, alm. hjertegræs, hundehvene, smalbladet kæruld, majgøgeurt, tvebo baldrian, leverurt, mosepors, engtroldurt, engviol, svineøje og alm. tranebær samt den sjældne fedtet krogmos og flere arter af tørvemos.

Rigkæret er desuden kendt for sine mange svampe, der tæller sjældenheder som ringløs honningsvamp, siddende fontænehat, tørvemos-vokshat og brungul rødblad. De tørre overdrev har store bestande af vokshatte, og da de ofte stiller store krav til deres omgivelser, er de gode miljøindikatorer. Vokshattene kan bl.a. kendes på deres tykke, voksagtige lameller, og med deres gule, hvide, røde og orange farver sætter de lidt kulør på det ellers gråbrune landskab om efteråret.

En tilsvarende stor mangfoldighed findes blandt områdets smådyr. Ud over en række mere almindelige arter er Odderholm levested for bl.a. stor rovedderkop, orange hjulspinder, spidsplettet libel, brunlig perlemorsommerfugl, okkergul pletvinge og sumpgræshoppe.

Odderholm indgår i fredningen af Mossø fra 1977 og i habitatområdet Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Skanderborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land