Ved Horsensvej og Salten Bro løber Salten Å gennem et større moseområde, inden den når udløbet i Salten Langsø. På sit løb modtager Salten Å vand fra talrige kilder og grundvandsmagasiner. Det giver åen en meget stabil vandføring, der tidligere blev udnyttet til bl.a. at drive vandmøller som Ansø Mølle og Katrinedal Mølle.
.

Den ca. 25 km lange Salten Å udspringer i Ansø Enge i Silkeborg Kommune, hvor små vandløb fra hederne og plantagerne nord for Vrads Sande løber sammen og siden får tilløb fra Lystrup Å, der kommer fra søerne omkring Bryrup. Herfra fortsætter åen østpå til Salten Langsø, hvor den løber ud mellem Næsset og Kostald Bakke i Horsens Kommune.

Da åen overvejende løber gennem plantager og naturområder, er belastningen med næringsstoffer fra landbruget meget beskeden. Til gengæld er Salten Å flere steder blevet udnyttet til dambrugsdrift, hvilket har givet en del forurening. I dag er flere af dambrugene nedlagt, og åen er blevet betydelig renere. Den lider dog stadig under en del okkerbelastning.

Salten Å havde tidligere en stor ørredbestand, men i dag er åens samlede fiskebestand forholdsvis beskeden. For at forbedre gyde- og opvækstvilkårene for ørrederne har Silkeborg Kommune og de lokale sportsfiskere derfor udlagt gydegrus flere steder. Ved åen yngler flere par isfugle og bjergvipstjerter, og om vinteren kan man ofte opleve vandstæren dykke efter insekter i det strømmende vand.

Salten Å indgår i habitatområdet Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå, ligesom den ved udløbet er en del af fuglebeskyttelsesområdet Salten Langsø. En del af åen løber desuden gennem fredningen af Salten Ådal fra 1976.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Silkeborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande