Inden løvspring formår de nøgne stammer ikke at skjule villakvarteret langs Åløkkevænget, der kiler sig op mellem Snapind Skov og Åløkke Skov. Området har formentlig været mere åbent, da magistraten i 1280 gav johanniterordenen tilladelse til at lade deres kvæg græsse på Åløkken. Kort fra 1700-tallet viser dog tydeligt eksistensen af to sammenhængende skove, som på det tidspunkt lå ned til sydbredden af Næsbyhoved Sø. Mens skovene har overlevet frem til nu, blev den store sø udtørret i 1863 og dækkes i dag af bebyggelse og erhvervsarealer.
.

Sammen med Snapind Skov og den tidligere golfbane danner Åløkke Skov et ca. 46 ha stort varieret skovog naturområde vest for Odense Havn. Skoven ligger omkranset af bymæssig bebyggelse, men dog kun få hundrede meter fra Stavidsådal og den fredede Næsbyhoved Skov. Den sydligste del af skoven er den ældste og kan genfindes på Videnskabernes Selskabs kort fra 1780. Størstedelen af skoven er kommunalt ejet og drives ud fra naturnære principper.

I dag fremstår Åløkke Skov som en blandet løvskov med bøg, ask, alm. eg, ahorn og rødel. De ældste træer er op til 200 år gamle, og langs Næsbyvej står mere end 150 år gamle askeog egetræer. I vest ligger en tidligere golfbane, som i dag er et fåregræsset og delvis lysåbent slette-, mose- og engområde, der gennemløbes af Bolbro Rende.

Skoven ligger på muldbund, og om foråret dækkes store dele af skovbunden af både hvid og gul anemone. Den bynære placering betyder dog, at skoven også huser en del forvildede haveplanter, heriblandt de invasive kæmpepileurt og japanpileurt.

Fuglelivet er rigt, og alene i Åløkke Skov er der iagttaget næsten 90 forskellige arter. Ynglefuglene omfatter en række småfugle samt både stor flagspætte, ravn og natugle. Derudover har rødtoppet fuglekonge hvert år siden 2017 optrådt som en eksotisk vintergæst i skoven, mens den farvestrålende isfugl visse år er set langs Bolbro Rende.

Den bynære beliggenhed gør Åløkke Skov til et yndet udflugtsmål, og af hensyn til de mange gæster er der etableret et forgrenet stisystem, som bl.a. forbinder skoven med den tidligere golfbane. Her er der anlagt en balancebane med balancebomme i et bikubemønster samt en legeplads med gynger og små bakker.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Odense Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove