Basnæs Nor er et fladvandet nor sydøst for Skælskør mellem Glænø – der ses langt ude i horisonten – og nogle små tanger, der afgrænser det fra Smålandsfarvandet. Området er en del af den sydvestsjællandske dobbeltkyst, der består af laguner og inderfjorde, afspærret mod havet af øer, halvøer og tanger, såkaldte fed.
.

De to nor er adskilt af en dæmning fra Sjælland til Glænø, og norene er udlagt som natur- og vildtreservater med en samlet størrelse på 1.775 ha, hvoraf de 152 er landareal.

Norene er af international betydning for både yngle- og trækfugle, bl.a. knopsvane, sangsvane og ederfugl. De lavvandede nor har en meget høj produktion af orme, snegle, muslinger og krebsdyr, og med dagligt svingende vandstand bliver der jævnligt blotlagt store vadeflader, hvilket er til gavn for en lang række vadefugle som strandskade, rødben, klyde, alm. ryle, vibe, hjejle, lille kobbersneppe og storspove. Mosehornugle overvintrer ofte i området.

På de vegetationsløse dele af især Østerfed yngler vores mindste terne, dværgternen, mens havterner og i nogle år også splitterner yngler i ly af hættemågekolonier på de højereliggende strandenge.

Den 14 ha store Ormø i Holsteinborg Nor er kendt for at huse en skarvkoloni. Efter totalfredningen i 1980 af denne fugl gik bestanden frem, og kolonien på Ormø blev en af de første større kolonier med omkring 5.200 ynglepar i begyndelsen af 1990’erne. Men i 2009 anlagde et havørnepar en rede på Ormø, og antallet af ynglende skarvpar var derfor i 2020 faldet til omkring 1.450. På øen vokser i øvrigt en oprindelig bestand af den relativt sjældne småbladet lind, der kan kendes på de hjerteformede blade.

Strandengene og overdrevene på feddene afgræsses hovedsagelig af får og i nogle år af kvæg. Her vokser bl.a. tætblomstret hindebæger, strandnellike, strandmalurt og alm. salturt. På Glænø findes strandenge med såkaldte lodannelser, hvor der vokser vingefrøet hindeknæ, smalbladet kællingetand og strandtrehage.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Slagelse Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster