Antvorskov Øvelsesplads er et område, som ikke mindst lokalbefolkningen bruger til vandre-, løbe- og cykelture. Området er åbent for offentligheden i dagtimerne, men må ikke benyttes, når der foregår militære uddannelses- og øvelsesaktiviteter. Visse steder er uvedkommende færdsel helt forbudt pga. kørsel med pansrede køretøjer.
.
Den tueformede og op til 120 cm høje græsart blåtop bestøves ved hjælp af vinden. Den vokser i næringsfattige moser og på fugtige heder, men kan også findes på fugtig morbund i skove. Den danner ofte store bestande og kan være helt dominerende, og sådanne områder kaldes for blåtopkær. Dens latinske navn er Molinia caerulea. Slægtsnavnet Molinia er efter den spanske missionær og naturforsker J.I. Molina, mens artsnavnet caerulea betyder mørkeblå og sigter til toppens farve, som også dens danske navn hentyder til.
.
Vejbredskeblad vokser på våd jordbund eller i lavt, næringsrigt vand. Med sine høje blomsterstande gør den opmærksom på sin tilstedeværelse over for bestøvende insekter. Ved hjælp af nogle gule pletter i bunden af blomsten sender den et signal til insekterne om, hvor nektaren befinder sig. Det er en god strategi, for støvfanget er ganske uanseeligt, og hver enkelt blomst er kun åben én dag.
.

Det åbne land i Slagelse Kommune er præget af intensivt opdyrkede landbrugsområder, der udgør det meste af kommunens areal. Der er sparsomt med levende hegn i det åbne land, og spredt i agerlandet ligger mange mindre søer. De mere sammenhængende naturområder i det åbne land er hovedsagelig enge og moser, der ligger langs vandløbene. Der findes ganske få overdrev på ådalenes skrænter. Hvor der i begyndelsen af 1900-tallet lå enge og moser langs mange af vandløbene, er jorden i dag mange steder opdyrket helt ned til dem.

Vest for Slagelse ligger to større, sammenhængende moseområder i oplandet til Tudeå, nemlig Rørmose og Hejninge Mose, som begge bærer spor af tidligere tiders tørvegravning. I Hejninge Mose vokser den sjældne hvas avneknippe. Af andre planter kan nævnes kødfarvet gøgeurt, skærmplanten seline, gul frøstjerne og gul iris.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Slagelse Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land