Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322140
Sted- og lokalitetsnummer
030104-47
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Tro og tradition, uspec undergruppe, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldstedet "Børren". Voldstedet består af en firesidet banke, der hæver sig mel- lem 12 og 15 m over de omgivende lavninger. Bankens topfla- de er plan, og dens skråninger er stejle. Den sydvestre skrå- ning gennemskæres af et markskel markeret ved stendige. Banken er under landbrugsmæssig dyrkning bortset fra en på bankens nordre skråning beliggende tidligere grusgrav, der nu er tilplantet med nåletræer. Grænsen for det fredede areal følger i sydvest og vest ek- sisterende markskel, mod nord Uggerløse-Ubby-vejen, mod øst og sydøst bankens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, bebyggelse el- ler henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Bortset fra den tidligere grusgrav må be- plantning på det fredede areal ikke finde sted. Almindelig landbrugsmæssig drift i et omfang som hidtil er tilladt, forudsat der ikke anvendees jordbundsløsnere eller foreta- ges nogen anden form for dyb jordbearbejdning. Tilføjelse til dekl.: d. 2/10 1971. På bankens sydøstlige skråning er en beplantning ca. 20-30 m x 30-40 m. I den tilplantede grusgrav på bankens nordre skråning er opført en ca. 4 x 4 m stor jagthytte, der imid- lertid ikke er omfattet af fredningen.

Undersøgelseshistorie

1881
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa en naturlig Banke "Børren" kaldet ses Resterne af en ved Kunst, uden tvivl i en fjern Oldtid, anlagt firsidet Voldbakke. Voldbakken maaler tværs over Fladen 218' i V.-Ø. 240' i N.-S. Overfladen er ikke ganske plan. Det er tydeligt, at Anlægget er udført ved Afgravning og delvis Paafyldning af den naturlige Banke, Lagdeling der viser Opfyldningen, er paaviselig mod V., hvor en Del af Siden er bortgraven. Siderne have oprindelig staaet meget stejlt, den søndre oprindelige Skraaning er 15' h. svarende til en lodret Højde af c. 12', den nordre lidt udjevnede er c. 22' h. svarende til en lodret Højde af c. 13'. I Voldbakkens Overflade er opbrudt to i Vinkel sammenstødende Stenrækker langs Vest- og Sydsiden, henholdsvis 150' og 170' l. Stenene laa halvt over Grønsværet, der var baade større og mindre, almindeligst have de været af omtr. 2 1/2 Fod i Tværmaal. Der er aldrig fundet forkullet Træ, Potteskaar eller Dyreben. Paa det højeste af Banken tværs over i N.-S. er fundet fire stensatte Gravkister med fladagtige Dækstene, alle i V.-Ø. I dem alle laa Ben af et Menneske, men der fandtes ellers intet. Helt nedenfor Bankens Skraaning mod N. er fundet en lignende Kiste i Ø.V. men uden Dækstene. Sagnet siger, at der er holdt "Thing og Retter paa Børren". Man vil fremdeles have hørt, at der skal staa en Guldvogn i Banken. "Børren" har oprindelig ligget som paa en Tange, idet Bankens Fod mod N.-Ø.-S. var omgiven af Vanddrag. Bevoksning: 1983: Græs og Nålekrat/-træer
1881
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1881
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Privat opsamling - Kalundborg Museum
1956
Anden transaktion om genstand - Kalundborg MuseumFra Børren Ernstsens Saml. 292, Klbg. Mus: Bredægget, sleben Flintøkse.
1971
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor15,0 x 196,0 x 90,0 m. Forholdene svarer til tinglysningsteksten. 2 kunstige rævegrave gravet ind i Ø-siden. Ejeren påpegede, at de var nødvendige, så ikke rævene selv underminerede området med egne gange. Ejeren blev bedt om at kontakte Fredningsstyrelsen, næste gang de ville grave. Bevoksning: 1983: Græs og Nålekrat/-træer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links