Nord for Brorfelde og Sofieholm ligger Maglesø omkranset af stejle skrænter med overdrev, skov og moseområder. Trods en del skov rummer det maleriske bakkelandskab stadig nogle af kommunens største overdrevsarealer med et artsrigt og varieret planteliv. Desuden er det afvekslende landskab særlig attraktivt for rovfugle, heriblandt den røde glente, der er udpeget som ansvarsart for Holbæk Kommune.
.

Omkring to tredjedele af Holbæk Kommunes areal dækkes af landbrug, og det åbne land er derfor i meget høj grad et opdyrket landskab. Naturen har dog også fået plads, om end enge, moser, overdrev og strandenge tilsammen kun knap når op på en tiendedel af landbrugsarealet.

Den største naturtype i kommunens åbne landskab er de ferske enge, som når deres største udbredelse på sydsiden af Svinninge-Audebo Kanalen, hvor de efter afvandingen af Lammefjord har erstattet de strandenge, der strakte sig langs fjorden. Tidligere lå der endnu større engområder i Åmose, men i dag er de stort set alle afvandet. Forholdsvis store engarealer findes desuden i bl.a. Tuse Enghave og på Holbæk Fælled. Også moserne er ganske velrepræsenterede med store arealer i bl.a. Åmose, Præstemose, Bjergby Enge og Vognserup Enge. Den sidste af de våde naturtyper, strandengene, optræder langs næsten hele kommunens kyst, stort set kun afbrudt af Holbæk på sydsiden af Holbæk Fjord.

Der er ingen hede i kommunen, og overdrevene udgør derfor det åbne lands eneste tørre naturtype. Tidligere var de en vidt udbredt naturtype, som kunne dække store arealer oppe på ådalenes skrænter, men de er siden gået voldsomt tilbage, ikke mindst pga. ophør af kvæggræsning. Større, mere eller mindre sammenhængende overdrev findes dog stadig i Brorfeldemassivet og på de inddæmmede arealer mellem Avdebo Plantage og Audebodæmningen.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Holbæk Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land