Når solens stråler rammer blåhjorten, skinner den lille bille smukt i metallisk blå og grønne farver. Blåhjorten yngler i trøskede stammer og stubbe af især eg og bøg, og det er også her, man oftest finder de voksne biller. Blåhjorten lever dog ikke helt så skjult som mange af sine slægtninge, og på solrige maj- og junidage kan man se den sværme talrigt om de nyudsprungne løvtræer. I Danmark er blåhjorten ganske almindelig og kan bl.a. opleves i skovene ved Jyderup og Skarresø.
.
I grønne, frodige sommerklæder rejser Eriksholm Skov sig op bag Munkholmbroens bølgende buer, mens små, farvestrålende joller vugger blidt på fjordens rolige vandoverflade. Den del af Eriksholm Skov, som ligger øst for Munkholmvej, blev i 1996 udlagt til aktivitetsskov. Det betyder, at man må benytte skoven på stort set samme betingelser som i en statsskov, dog uden færdsel om natten. Desuden huser skoven en Hjertesti, faste poster til orienteringsløb og en primitiv lejrplads.
.

Holbæk Kommune har et samlet skovareal på 8.834 ha, svarende til ca. 15 % af kommunens areal. Skovene er hovedsagelig koncentreret i den sydvestlige og sydlige del af kommunen med tre store skovkomplekser hhv. omkring Jyderup, sydøst for Mørkøv og omkring Brorfelde. Dertil kommer den ca. 200 ha store, privatejede Avdebo Plantage, som blev anlagt i sydøstenden af den tørlagte Lammefjord under 2. Verdenskrig.

Langt størstedelen af skovarealet er privatejet. Kommunen ejer dog selv ca. 258 ha skov, heriblandt Ladegårdsskovene, som omfatter Lunden, Knudskov, Haveskoven og Torbenlund Skov, der alle tidligere hørte under Holbæk Slots Ladegård. Andre kommunalt ejede, bynære skove er bl.a. Bjerregårdsskoven ved Svinninge, der i 1987 blev givet som gave til byens borgere af en lokal gårdejer, samt Nederskov ved Tølløse, hvoraf en del er anlagt som skoleskov med parceller, hvor man kan følge de enkelte træartersvækst. Statsskovene er begrænset til Mosemark Skov, Hønsehals Skov og Bognæs Skov på Tuse Næs. Tilsammen dækker de lige knap 200 ha.

For bl.a. at beskytte grundvandet, øge biodiversiteten og styrke friluftslivet samt for at bidrage til målsætningen i det nationale skovprogram om, at 20‑25 % af Danmark skal være dækket af skov inden udgangen af det 21. århundrede, har Holbæk Kommune desuden udpeget en række områder til mulig ny skovrejsning. De mange områder fordeler sig jævnt ud over kommunen, men med større arealer ved bl.a. Mørkøv, Tølløse og Kirke Eskilstrup.

Dragerup og Eriksholm Skove

Ud til hhv. Inderbredning og Bramsnæs Bugt i bunden af Isefjord ligger Dragerup Skov på ca. 135 ha og Eriksholm Skov på ca. 114 ha. Skovene udgør resterne af de vidtstrakte skove, som tidligere dækkede store dele af Holbækområdet, og arealerne har muligvis været mere eller mindre skovklædte siden oldtiden. Det kystnære område har tidligt været attraktivt for beboelse, og især i Dragerup Skov findes et stort antal gravhøje, mens køkkenmøddinger optræder hyppigt langs kysten. I dag hører begge skove under godset Humleore, der overvejende driver dem som produktionsskove. En undtagelse er de kystnære dele, der samlet kaldes for »den lange naturskov«. Her får de gamle træer lov at stå, ligesom dødt ved bliver liggende på skovbunden.

Der er overvejende tale om løvskove på muldbund med et veludviklet og varieret kystnært skovbryn af især eg og bøg, men også bl.a. slåen, hvidtjørn, skovæble, mirabel, kvalkved og hyld. Ud mod fjorden ligger udbredte strandenge samt enkelte overdrev ved fx Kammerherreindens Udsigt i nord.

På kystskrænternes kalkrige køkkenmøddinger blomstrer blå anemone talrigt i det tidlige forår. Her får den senere på året selskab af orkidéer som skovhullæbe, ægbladet fliglæbe, tyndakset gøgeurt og rederod. Længere inde præges skovbundens planteliv af mere almindelige muldbundsplanter som flitteraks, hvid og gul anemone, hulrodet lærkespore, fladkravet kodriver, smalbladet klokke, lungeurt, stor fladstjerne og skovmærke.

Der er iagttaget mere end 110 forskellige fuglearter i de to skove. De omfatter hovedsagelig en række småfugle samt forskellige hulrugende fugle som natugle, stor flagspætte og spætmejse, der nyder godt af de mange gamle træer i »den lange naturskov«. På strandengene kan man desuden opleve vand- og vadefugle som knopsvane, ederfugl, stor skallesluger, blishøne, skarv, strandskade og vibe. De artsrige skovbryn i både Dragerup Skov og Eriksholm Skov indgår i den ca. 110 ha store fredning fra 1955, der strækker sig langs kysten fra golfbanen i nord til Arnakke ved Tempelkrog i syd.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Holbæk Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove