Nord for Brorfelde og Sofieholm ligger Maglesø omkranset af stejle skrænter med overdrev, skov og moseområder. Trods en del skov rummer det maleriske bakkelandskab stadig nogle af kommunens største overdrevsarealer med et artsrigt og varieret planteliv. Desuden er det afvekslende landskab særlig attraktivt for rovfugle, heriblandt den røde glente, der er udpeget som ansvarsart for Holbæk Kommune.
.
Åkanderne ligger tæt langs bredden i den nordøstlige del af Skarresø og vidner sammen med det algegrønne vand om tidligere tiders udledninger af spildevand fra Jyderup. Ud over at være modtager af spildevand har søen også tjent som mølledam for Kongens Mølle, hvor et stigbord har holdt vandstanden nogenlunde konstant i århundreder. Selv om mølledriften ophørte i begyndelsen af 1900-tallet, er søens vandspejl kun faldet en anelse.
.
I juli-august hæver tætblomstret trådspore sine lange blomsterstande op over de åbne rigkær for med en kraftig duft af kryddernellike at tiltrække de sommerfugle, som skal tage sig af bestøvningen. Den velduftende orkidé er en underart af langakset trådspore, som den bl.a. adskiller sig fra ved de tætsiddende blomster og sin blomstringstid. I Danmark anses tætblomstret trådspore for kritisk truet og kendes i dag kun fra Nordvestsjælland, hvor den har sin største bestand på et privat område ved Minkemark.
.

Holbæk Kommune gennemskæres af vandløb, som afvander kommunen til hhv. Isefjord i øst og Jammerland Bugt i vest. De store vandløbssystemer, der afvander i øst, udgøres af Tuse Å-systemet, der løber ud i Holbæk Fjord, og Elverdamså-systemet, som mere eller mindre følger kommunegrænsen i øst for at løbe ud i Tempelkrog. Dertil kommer Svinninge Å og Gislinge Å, som løber til Svinninge-Audebo Kanalen, der fortsætter til slusen ved Audebodæmningen i Lammefjord. Åmose Å løber derimod vestpå og forlader kommunen sydvest for Jyderup for som Halleby Å at fortsætte gennem Tissø til udløbet i Jammerland Bugt ved Reersø.

Gennem tiden er de fleste vandløb blev udrettet eller uddybet, og kun få strækninger har bevaret deres naturlige forløb. Det gælder fx dele af Truelsbæk og Regstrup Å, som har været vanskelige at udrette, da en del af deres løb ligger i et ret kuperet terræn. Kommunen er dog i fuld gang med at genoprette flere vandløbsstrækninger, så de får deres naturligt snoede løb tilbage. Blandt dem er Elverdamså, som fik genskabt en del af sine slyngninger i forbindelse med reetableringen af vådområderne ved Tempelkrog.

I jagten på ny landbrugsjord er utallige småsøer og vandhuller også blevet drænet og opfyldt, så arealerne kunne opdyrkes. Selv om det har reduceret antallet af søer, rummer Holbæk Kommune dog stadig næsten 4.000 søer på mindst 100 m2. Næsten alle er småsøer og vandhuller, og kun Maglesø, Skarresø og Gyrstinge Sø kan betragtes som større søer. Heraf er det kun Maglesø, der har hele sit areal i kommunen, mens Skarresø og Gyrstinge Sø må deles med nabokommunerne.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Holbæk Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande