Holbæk Kommune rummer flere vigtige naturområder samt et væld af kystlandskaber. For at bevare en høj biodiversitet og styrke oplevelsen af landskabet arbejdes der på at sikre større, sammenhængende naturarealer, samtidig med at der tages hensyn til kommunens betydelige landbrugsværdier. Som led i udarbejdelsen af Grønt Danmarkskort har kommunen desuden udpeget en række økologiske forbindelser, som skal forbinde naturområderne med hinanden og sikre dyrenes og planternes spredningsmuligheder.

I perioden 2009‑21 var Holbæk Kommune også en såkaldt klimakommune, som havde indgået aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at nedbringe CO2-udslippet med mindst 3 % om året. Kommunen nåede sin målsætning, og i fx 2019 var udledningen på 9.336 tons CO2, hvilket var 3,6 % lavere end delmålet på 9.688 tons. Derimod lykkedes det ikke at blive Klimakommune Plus, inden projektet blev udfaset i april 2021.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

I Holbæk Kommune er omkring 6.000 små naturområder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Tilsammen dækker de godt og vel 7 % af kommunens areal.

Dertil kommer en række natur- og landskabsfredninger, hvis samlede areal dog er ret beskedent i betragtning af kommunens størrelse. De største fredede områder udgøres af de syv sammenhængende fredninger af Sofieholm, Maglesø og Brorfeldemassivet, der tilsammen dækker et areal på ca. 714 ha. Herefter følger fredningerne af Orøs østkyst på 188 ha, Holbæk Fælled på 154 ha, kysten langs Udby Vig på ca. 111 ha, kysten langs Dragerup Skov og Eriksholm Skov på ca. 110 ha samt Wegenersminde på 72 ha. De resterende fredninger er ganske små.

I midten af 2021 har Danmarks Naturfredningsforening også planlagt at igangsætte en fredningssag for de to genoprettede vådområder ved Tempelkrog hhv. nord og syd for Holbækmotorvejen. Indtil videre støtter Holbæk Kommune fredningssagen, mens Lejre Kommune er imod. Derudover huser kommunen to Natura 2000-områder: Udby Vig samt dele af Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å. Heraf er det dog kun førstnævnte, hvis hele areal ligger inden for kommunegrænsen.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Holbæk Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning