Et par pibeænder er blevet forstyrret og går øjeblikkeligt på vingerne over fjorden. Af de mange ænder, som overvintrer i Tempelkrog, hører pibeanden til blandt de mest talrige, og fra september til marts er det ikke usædvanligt at se dem i flokke på mange hundrede individer ude på det åbne vand. Pibeanden har navn efter sit karakteristiske fløjt: »hyihuiuu «, som jægere ofte prøver at efterligne for at lokke ænderne til sig under morgen- og aftentrækket.
.

Tempelkrog strækker sig fra Munkholm i nord til Ågerup i syd og danner den allerinderste del af Isefjord. Den ca. 360 ha store, lavvandede vig rummer flere små holme som Langholm og Marsvinsholme. Længst mod nord ligger Munkholm med Munkholmbroen, som afgrænser vigen fra Bramsnæs Bugt mod nord. Tempelkrog deles med Lejre Kommune, om end den største del af kystlinjen ligger i Holbæk Kommune.

I 1958 blev den sydligste del af Tempelkrog samt ca. 220 ha våde enge langs Elverdamså afsnøret af en 930 m lang dæmning ved Asserholm og afvandet. Gennem de efterfølgende knap 60 år blev området opdyrket. Med tiden satte jorden sig dog, og i hhv. 2017 og 2019 blev det inddæmmede område reetableret som våde enge og en lavvandet sø under navnene Tempelkrog Syd og Tempelkrog Nord. Mens Naturstyrelsen genskabte området syd for Holbækmotorvejen, stod Holbæk og Lejre Kommuner for etableringen af området op mod Tempelkrog og Asserholmdæmningen.

Langs det meste af Tempelkrog findes en smal bræmme af strandeng, og ved Tinderbjerg nordøst for Arnakke samt på Egernæs ligger der også enkelte overdrev. Langs øst- og sydkysten i Lejre Kommune når Strandskov og til dels også Ordrup Skov næsten helt ned til vandet. Foran Ordrup Skov ligger et lille moseareal med et rigt planteliv, der bl.a. omfatter sjældenheder som butblomstret siv, sumphullæbe, kødfarvet gøgeurt, engtroldurt, tvebo baldrian og leverurt.

Vigen og de genskabte vådområder har et overordentlig artsrigt fugleliv. I selve Tempelkrog er der iagttaget ca. 150 forskellige fuglearter, mens antallet af registrerede arter ved søen og på engene syd for Asserholmdæmningen når op på ca. 180. Især i vinterhalvåret optræder vandfugle som knopsvane, ederfugl, hvinand, stor skallesluger, troldand, pibeand og blishøne i store flokke på det åbne vand, mens sangsvane, bramgås, grågås og blisgås græsser talrigt på de våde enge. Desuden lægger et stort antal vadefugle vejen forbi området i træktiden om foråret og efteråret, heriblandt strandskade, klyde, stor præstekrave, vibe, alm. ryle, mudderklire og rødben. Rovfugle er også et almindeligt syn; rørhøgen yngler i rørskovene, mens havørnen er en hyppig gæst i området året rundt.

Størstedelen af Tempelkrog kantes af forskellige fredninger. Således er nord- og nordvestkysten samt Marsvinsholme og Langholm omfattet af fredningerne af Eriksholm Gods fra 1955 og Arnakke fra 1964, mens næsten hele øst- og sydkysten indgår i fredningerne af Ryegårds jorder fra 1958‑78, Englerup og Ryegård fra 1966‑88 og Vintre Møller fra 1976. En mindre del af Tempelkrog ved Ordrup Skov og Egernæs er desuden udpeget som habitatområde.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Holbæk Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster