Kongeå slynger sig gennem engene langs sydkanten af Kongeå Skov, lige inden den passerer Kongeåens Dambrug ApS. Her kan dambrugets kultiverede regnbueørreder spejle sig i deres vildtlevende slægtning, kongeålaksen, som i fiskesæsonen fra d. 16. april til d. 31. oktober trækker lystfiskere til området i stort tal.
.
Vejen Mose er privatejet og opdelt i parceller, hvor de enkelte lodsejere tidligere kunne grave tørv. Sammen med dræning og tilgroning har tørvegravningen betydet, at mosen efterhånden har mistet meget af sit højmosepræg og mere fremstår som en skovbevokset tørvemose. Hvor tørvemosset har overgroet de gamle tørvegrave og tidligere tørveskrabsflader, kan man dog stadig opleve en del af den oprindelige højmosevegetation.
.

Selv om størstedelen af Vejen Kommunes åbne land i dag er opdyrket, findes der stadig en del lysåben natur. I 2020 dækkede enge, moser, overdrev og heder tilsammen 5.497 ha, svarende til 6,7 % af kommunens areal.

Den største andel af naturtyper i det åbne land udgøres af de ferske enge, som overvejende ligger langs de mange små og større vandløb. Her finder man også mange af kommunens moser. De fleste af moserne er fattigkær, men kommunen rummer også enkelte rigkær, bl.a. i Holsted Ådal. En særlig mosetype er hedemosen, som især er repræsenteret i kommunens nordlige dele. Tidligere blev høj- og hedemoser som Vejen Mose, Kragelund Mose, Husted Mose og Gispelmose i høj grad udnyttet til tørveindvinding, og i dag ses sporene fra indvindingen bl.a. i form af talrige vandfyldte tørvegrave.

Hvor heden i 1800-tallet bredte sig over store dele af det område, som i dag udgør Vejen Kommune, har tilplantning og opdyrkning betydet, at der efterhånden kun er mindre rester tilbage. I dag findes de største sammenhængende hedearealer i Klelund Plantage.

Heller ikke overdrevene fylder meget i Vejen Kommune. De findes især oppe på de højereliggende og tørrere dele af ådalsskrænterne samt i det kuperede landskab Åtte Bjerge.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Vejen Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land