Kort over Fredericia udarbejdet til Peder Hansen Resens Atla Danicus fra 1677. Det moderne forsvarsanlæg med fremskudte bastioner til artilleriet fulgte datidens ideal om, at by og forsvarsanlæg skulle være en samlet enhed. Fredericia opstod således som en af de meget få regulære fæstningsbyer i Danmark. På kortet ses den planlagte by med gadenet udlagt som skakbræt samt et ikke realiseret kanalsystem, der ville have tilladt troppe- og forsyningsskibe at sejle helt ind i byen.
.
Besøgende til Købestævnet i Fredericia holder her et hvil foran Hotel Danmarks stand. Foto fra 1915.
.

Fredericia er en usædvanlig dansk by. Den blev anlagt ved Lillebælts kystlinje på et sted, hvor der tidligere ikke var nogen egentlig beboelse. Hovedformålet med byen var dens funktion som fæstning. Denne fæstningskulle dog være knyttet til en by, og Frederik d. 3. havde store planer med grundlæggelsen af sin nye by omkring 1650, hvor byen også blev købstad. Byen fik navnet Bersodde efter området. Det blev snart til Frederiksodde (opkaldt efter kongen) og i 1664 til Fredericia. De omkringliggende landsbyer blev beordret nedlagt, og bondegårdenes beboere fik besked på at flytte til den nye by. Planerne var omfattende med bl.a. kanaler, en børs og et kongeslot. Danmark var dog forarmet efter 1600-tallets krige, og byen havde svært ved at lokke folk til at flytte dertil. I 1674 og igen i 1682 søgte kongen at hjælpe ved at udstede en række privilegier og tilstede Fredericia asylret og rettighed som religiøs fristad. Befolkningen blev derfor temmelig sammensat. Der var bønder fra omegnens nedlagte landsbyer, udenlandske hvervede soldater, tilflyttede fallenter og kriminelle fra det øvrige Danmark og borgere fra forskellige egne af Europa, der kom hertil for at dyrke deres tro i fred. Det drejede sig om katolikker, jøder og huguenotter. Frem mod midten af 1800-tallet var Fredericia en fæstnings- og garnisonsby, der med sit store jordtilliggende havde flere ligheder med en landsby end med en traditionel købstad med handel og håndværk. Indbyggertallet voksede fra 3.066 i 1787 til 5.579 i 1855.

Efter krigen i 1864 mistede Fredericia sin betydning som fæstning. I stedet udviklede byen sig mod mere og mere industri samt som et trafikalt knudepunkt, efter at jernbanen kom til i 1866. Snart var Fredericia desuden færgestedet for jernbanefærgen mellem Fyn og Jylland. I årene fra midten af 1800-tallet til op i 1900-tallet blev midtbyen mere præget af store industrivirksomheder, af havnen, der var blevet nyanlagt i 1808, og af dens funktion som en etatsby for DSB og postvæsenet. Indbyggertallet lå i 1901 på 12.714.

I første halvdel af 1900-tallet voksede Fredericia kraftigt. Fæstningen blev nedlagt med hærreformen i 1909, og nedlæggelsen betød, at man for første gang måtte bygge og bo uden for voldene, hvilket der var et stort behov for. I 1920 var byområdet inden for voldene fuldt udbygget, og nu opstod der nye boligområder uden for voldene. Indbyggertallet voksede fra 17.240 i 1921 til 25.981 i 1950 for i 1970 at være nået op på 36.157.

Byen tiltrak mange arbejdere, som bosatte sig her. De kunne bl.a. finde arbejde på virksomheder som Superfos og skibsværftet og i sølvindustrien, klædefabrikkerne, tobaksproduktionen (fx Schmidts Cigar- og Tobaksfabrik) og metalvareproduktionen. Fra 1960’erne opførte Shell desuden et stort raffinaderi i Fredericia, og Carlsberg opførte i 1970’erne et stort bryggeri. Disse store virksomheder medførte til gengæld en stor grad af forurening.

Fredericia forstod således mere og mere at udnytte sin geografiske placering i centrum af Danmark som en korsvej både mod nord og syd samt øst og vest. Jernbanen blev udbygget, og da den gamle Lillebæltsbro i 1935 blev indviet, blev der også opført en ny stor banegård. Fra 1960 blev også havnen udvidet.

Ved år 2000 havde Fredericia endnu en gang ændret karakter. Den store industri med eksempelvis komfurfabrikken Voss, gødningsfabrikken Kemira og skibsværftet blev lukket eller flyttet væk fra midtbyen. Byens industri og transport- og logistikvirksomheder er flyttet ud mod motorvejsnettet, hvor området kaldes for DanmarkC. Efter et fald eller stagnation i befolkningstallet siden 1970 steg tallet igen i 1990’erne og lå i 2006 på 37.074. Midtbyen blev i højere grad præget af kultur med Fredericia Teaters store musicals og af kulturhistorien omkranset af Fredericia Vold.

Fæstningsbyen Fredericia

Fæstningsværket med de lige gader og høje volde præger stadig på afgørende vis bybilledet i Fredericia og er en vigtig del af byens identitet. Hvert år bliver udfaldet fra fæstningen d. 5.‑6. juli 1849 under 1. Slesvigske Krig, kaldet Slaget ved Fredericia, markeret på forskellig vis, bl.a. med processioner, kanonsalutering og kransenedlæggelser.

Anlæggelse af fæstningen

Fredericia blev anlagt som en stor fæstningsby i 1650. Den omfattede ca. 103 ha og var dermed klart den største nye fæstning i det danske kongerige i 1600-tallet. Etableringen af en ny fæstningsby var et nødvendigt træk af den danske konge, Frederik 3. Kejserkrigen 1625‑29 og Torstenssonkrigen 1643‑45 havde vist, at Jylland lå åben for en invaderende fjende sydfra. En stærk fæstning på dette strategiske sted var derfor påkrævet sammen med flere andre forsvarstiltag.

Anlæggelsen af fæstningsbyen ved Lillebæltskysten var en del af de militærstrategiske overvejelser om et net af fæstninger, der parvis skulle sikre de danske bælter og landsdele. Således skulle den nyanlagte fæstning i Fredericia virke sammen med en tilsvarende, planlagt fæstning ved Strib på Vestfyn. Fæstningen på Fynssiden blev dog aldrig opført. De øvrige befæstninger i Helsingør og Malmø samt Korsør og Knudshoved blev etableret og udviklet i forbindelse med eksisterende byer.

Fredericia blev placeret på den yderste spids, Bersodde, hvor Kattegat møder Lillebælt. Voldanlægget blev opbygget som et nederlandsk fæstningssystem. Fredericia udgjorde først og fremmest et landforsvar, hvor voldanlægget blev opført som den tids stærkeste og mest moderne fæstning i Danmark. Anlægget bestod af et bastionært forsvarsværk opbygget af jord med en hovedvold med syv hele og to halve bastioner. Fra konstruktionens geometriske centrum, Kongens Punkt, var der ca. 1.070 m til alle bastionernes spidser, der lå med 278 m mellem hvert centrum i et cirkeludsnit på 120 grader. Hovedvoldens længde var oprindelig ca. 2.200 m; den nuværende længde er knap 2.000 m. Foran hovedvolden anlagdes en vandfyldt voldgrav og foran dette et glacis med en bred demarkationslinje ud i terrænet, hvor der ikke måtte bebygges.

Byen inden for voldene var et udslag af 1600-tallets tankesæt fra den italienske renæssance, men med en bevidst afvigelse fra idealet om et gadenet, der udsprang fra et centralt torv, hvor gaderne strålede ud mod fæstningen. Voldgaderne fulgte dengang, ligesom i dag, hovedvoldens cirkelslag, mens de to oprindelige hovedgader, Kongensgade og Oldenborggade, lå som retvinklede radier fra Kongens Punkt til volden. De øvrige gader, 15 nord-syd-gående og otte østvest-gående, blev anlagt i et rektangulært net. Dette adskilte de nordeuropæiske fæstningsbyer fra renæssancetidens sydeuropæiske fæstningsbyer. Der blev også planlagt flere kanaler i Fredericia. De skulle indramme kongelige pladser og bygninger som udtryk for magt og samtidig dræne den sumpede undergrund og fungere som havneanlæg. Af forskellige økonomiske årsager blev kanalerne dog ikke anlagt.

Fredericia i krig

Fæstningsbyen Fredericia har tre gange været direkte involveret i krig. Allerede i 1657 belejrede og erobrede den svenske kong Karl 10.

Gustav fæstningen under svenskekrigene, mens fæstningen kom til at fungere helt efter hensigten under 1. Slesvigske Krig i 1849. Den slesvigholstenske hær belejrede Fredericia i foråret 1849, men kunne ikke indtage fæstningen på trods af et to måneder langt bombardement af byen. I dagene op til d. 6. juli samledes størsteparten af den danske hær inde i fæstningen, og natten til d. 6. juli gjorde soldaterne et udfald mod fjenden, hvorved belejringen blev brudt, og slesvig-holstenerne jaget på flugt.

Under 2. Slesvigske Krig i 1864 belejrede den preussiske hær Fredericia og søgte at lokke store dele af den danske hær væk fra stillingerne på Als og ved Dybbøl ved at bombardere Fredericia. Dette lykkedes ikke. I stedet valgte den danske krigsminister i 1864 at rømme fæstningsbyen efter nederlaget ved Dybbøl. Efter krigen i 1864 mistede Fredericia sin betydning som fæstning. Grænsen var nu rykket op syd for Kolding, og den danske konge kunne ikke længere sikre Lillebælt mod fjendtlige skibe. Efterhånden blev det danske forsvar mere og mere rettet mod Sjælland og København, og med hærreformen i 1909 blev fæstningsanlægget i Fredericia officielt nedlagt. Byen fortsatte dog med at være hjemsted for en garnison.

Fra fæstningsanlæg til grønt åndehul i byen

Fæstningsanlægget blev solgt til Fredericia Kommune i 1914, og i 1917 blev det fredet som et militært fortidsminde. Landskabsarkitekt Erik Erstad-Jørgensen blev af kommunen overdraget opgaven med at udarbejde en plan for voldanlægget med anlæggelse af et net af stier, hvor fæstningsværkerne skulle bevares så uberørt som muligt. Der er i alt anlagt ca. 16 km stier med fornødne trapper. I dag er det muligt at fiske i voldgraven. I 2017 vandt tegnestuen Erik Brandt Dam Arkitekter ApS sammen med Charlotte Skibsted Landskabsarkitekter, Cornelius Vöge ApS, professor Martin Zerlang og MOE A/S en arkitektkonkurrence om en helhedsplan for volden. Projektet er igangsat, og første etape forventes færdig i 2022. Ved Dronningens Bastion har FLYVSK i 2012 skabt et aktivitets- og bevægelsesområde.

Voldanlægget omkring Fredericias midtby er nu et kulturhistorisk minde om en by skabt til kamp, og samtidig er det en af Danmarks største byparker.

Mindesmærker for Fredericia som fæstningsby

I Fredericia findes en lang række monumenter, der har relation til dens funktion som fæstningsby. Det mest kendte er bronzestatuen Landsoldaten, der står ved Prinsens Port. Statuen, som er udført af H.W. Bissen, opstillet d. 6. juli 1858, er et mindesmærke over den danske sejr over slesvigholstenerne d. 6. juli 1849. Den fremstiller en landsoldat i fuld uniform, i venstre hånd har han et gevær, med højre hånd vifter han med en bøgegren i glæde over freden. Landsoldaten er det første sejrsmonument, der viser en menig, ukendt soldat og ikke som traditionelt en hærfører.

I forbindelse med fejringen af 50-årsdagen for slaget d. 6. juli 1849 blev der afsløret et monument for Christian Lunding, som var fæstningskommandant under de to slesvigske krige og stod bag klargørelsen af fæstningen til kamp i både 1849 og 1864. Lundings Monument er udformet som en 7,5 m høj obelisk omgivet af jerngitter og stolper af kanonrør; nederst på obelisken kan følgende indskrift læses: »Stordaad er Historiens Eje«. Monumentet er udført af Andreas Paulsen.

Blandt øvrige monumenter kan nævnes Bülows Monument opstillet i 1859, rejst over generalmajor F. Bülow, der ledede udfaldet fra Fredericia d. 6. juli 1849, samt Ryes Høj til minde om generalmajor Olaf Rye, der døde under udfaldet. Ved Ryes Plads er der en bronzebuste af Olaf Rye, udført af Andreas Paulsen og opstillet i 1876. Dertil kommer en lang række krigergrave.

Videre læsning

Læs mere om Fredericia

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byhistorie