Syd for Motorring 3 i Vangede ligger den ca. 21 ha store Gammelmose. Fra gammel tid har mosen været udnyttet til tørvegravning i en sådan grad, at den samlede tørvemasse næsten blev gravet helt bort. For at kunne iagttage og studere gendannelsen af tørvelagene blev Gammelmose fredet ved kongelig resolution i 1844. Hermed blev mosen Danmarks første naturvidenskabelige fredning. I 1918 blev mosen fredet ved en egentlig bekendtgørelse, som blev opdateret i 2009.

I dag er Gammelmose en skovmose, som langsomt er ved at udvikle sig til en højmose. På de afgravede højmoseflader findes skov af skovfyr og birk, som dog trives dårligt, efter at vandstanden er blevet hævet. I den omgivende laggzone og randskov dominerer rødel. Mosefladerne dækkes af seks arter af tørvemos, hvoraf den skyggetålende brodspidstørvemos er den mest almindelige. Derudover huser mosen stadig flere egentlige højmoseplanter som rosmarinlyng, smalbladet kæruld og tranebær.

Grøn busksommerfugl og birkedagmåler samt flere almindelige dagflyvende sommerfugle kan stadig opleves i mosen, hvorimod bølleblåfugl ikke er set her siden 1997. Ynglefuglene tæller især mange småfugle som stor flagspætte, havesanger, munk, sumpmejse og spætmejse.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Gentofte Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land