Langs Kystvejen ved Charlottenlund glimter de isdækkede stenkastninger i den tidlige forårssol. Stenkastningerne er løse sten, som lægges ud uden sammenbinding i form af beton eller cement for at beskytte den lavtliggende og tætbebyggede kyst mod erosion og oversvømmelse.
.
Dette luftfoto fra 1937 giver et overblik over det omfattende projekteringsarbejde med at anlægge Kystvejen uden om Skovshoved og den nye Skovshoved Havn.
.

Gentofte Kommunes knap 10 km lange kyst ud mod Øresund strækker sig fra Bellevue Strandbad i nord til Tuborg Havn i syd. Strækningen er en bykyst, der overalt er menneskepåvirket med havne- og kystbeskyttelsesanlæg samt de kunstigt anlagte og vedligeholdte Bellevue Strandbad, Charlottenlund Strandpark og Hellerup Strandpark.

Den generelle materialetransport langs kysten går fra nord mod syd. Ved anlæggelsen af Kystvejen og Skovshoved Havn 1936‑38 blev den naturlige tilførsel af sand fra nord dog afbrudt, hvilket har medført, at stort set al naturlig sandstrand langs kysten er forsvundet. Da der samtidig er bygget meget kystnært, og området generelt er lavtliggende, er der opført stenkastninger og højvandsmure til beskyttelse mod erosion og oversvømmelse. I udformningen af den rekreative strand ved Bellevue er der bygget fire moler, hvis formål er at holde på sandstranden.

Mellem Hellerup Strandpark og Charlottenlund Fort er der et ca. 100 m bredt bælte af sandbund med revler langs kysten. Nord for Charlottenlund Fort fremstår strandplanet, der er den lavvandede strækning langs kysten, med beskedne mængder eller slet intet sand.

Stensætningerne langs Strandvejen har en rig algeflora af især blæretang, savtang og strengetang, og så sent som i 1970’erne blev Hvidøre beskrevet som det eneste sted i Københavns nærhed, hvor en naturligt stenet kyst med tilknyttet algeflora var bevaret. Blandt de kystnære fisk er toplettet kutling og kysttobis yderst talrige, men også arter som alm. tangnål, havørred, sortkutling, sandkutling, skrubbe, tangsnarre og trepigget hundestejle optræder hyppigt. Spættet sæl ses stadig oftere langs kysten, hvilket også gælder fugle som skarv, knortegås, hvinand, ederfugl, toppet skallesluger og alk.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Gentofte Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kyster