Faktaboks

Areal
25,6 km²
Højeste punkt
44,9 m.o.h.
Kystlinje
10 km
Region
Hovedstaden
Stift
Helsingør
Provsti
Gentofte
Antal sogne
9
Befolkningsudvikling
87.803 personer (1950), 67.300 personer (1980), 75.803 personer (2018)
Befolkningstæthed i kommunen
2.961 personer/km² (2018)
Befolkningstæthed i Danmark
135 personer/km² (2018)
Gennemsnitsalder i kommunen
41,9 år (personer)
Gennemsnitsalder i Danmark
41,5 år (2018)
A-skattepligtig indkomst, gennemsnit pr. person i kommunen
405.782 kr. (2017)
A-skattepligtig indkomst, gennemsnit pr. person i Danmark
277.182 kr. (2017)
Hjemmeside

gentofte.dk

Kort over Gentofte Kommune.

.

Gentofte Kommunes logo.

.
Bernstorff Slot er opført 1759‑65 og er et af de tidligste eksempler på nyklassicistisk arkitektur i Danmark.
.

Langs Lyngbyvej ved Fristedet står en knap syv meter høj obelisk, der ærer J.H.E. Bernstorff for hans virke som landboreformator.

.
Bellevue Teatrets interiør er præget af lethed og sommer med vægge beklædt med stof, holdt sammen af bambusstokke. Teateret blev fredet i 1986.
.
De dyre lejligheder i Tuborg Havn har udsigt til lystbådene og mange lejligheder også til Øresund og Københavns skyline.
.

Gentofte Kommune grænser op til Københavns Kommune mod syd, og 88 % af arealet er udlagt til bebyggelse og infrastruktur. Kommunen har en knap 10 km lang kyststrækning mod Øresund fra Bellevue Strandbad i nord til Tuborg Havn i syd med villabebyggelser, lystbådehavne i Tuborg Havn, Hellerup og Skovshoved samt de kendte strande Bellevue, Charlottenlund og Hellerup. Indbyggerne er overvejende velhavende og veluddannede, og både indkomster og boligpriser er blandt landets højeste. Blot 4 % af boligbestanden er almene boliger, og særligt kystområdet består af eksklusive boliger, mens den vestlige del også rummer motorvejsudfletning og erhvervsareal. Tuborg Havn er kommunens seneste større bydannelsesområde med eksklusive boliger og kontorområder.

Kommunen har en høj andel af videnstunge virksomheder, og langt størstedelen af de ansatte i den private sektor pendler hertil fra nabokommunerne. Den største industrivirksomhed er Novo Nordisk A/S, hvis historie er stærkt knyttet til kommunen.

Det meste af landskabet i Gentofte Kommune er præget af isen og smeltevandet fra den sidste istid med et småbakket landskab omkring Jægersborg og nord for Vangede og et mere jævnt bakket terræn i den sydlige og centrale del af kommunen. To smeltevandsdale gennemskærer landskabet: en bred, dyb tunneldal fra Klampenborg til Lyngby Sø og en mindre, der går fra nord til syd og bl.a. rummer kommunens største sø, Gentofte Sø. Selv om kommunen er tæt bebygget, har den flere naturområder og sjældne dyr og planter. 10 % af arealet er skov, hvoraf de største er Ermelund, Ordrup Krat og Charlottenlund Skov.

Tunneldalene havde stor betydning for de første mennesker i kommunens område, da jægere fra Brommekulturen (ca. 11.000-ca. 10.500 f.Kr.) anlagde bopladser på kanten af dalene ved snævre passager, som trækkende rensdyr – deres byttedyr – måtte passere. Mange af stenalderens storstensgrave og bronzealderens gravhøje måtte vige pladsen for bebyggelser i løbet af 1900-tallet, men enkelte er bevaret og kan ses i Charlottenlund Skov, Ermelund og Bernstorff Slotshave.

Gentofte Kommunes grænser svarer i stor udstrækning til det middelalderlige Gentofte Sogn, som ud over Gentofte omfattede landsbyerne Vangede og Ordrup samt de nu nedlagte landsbyer Ibstrup og Mellerup. Gentofte Kirke er oprindelig en romansk kirke fra 1100-tallet, men er blevet udvidet ad flere omgange. Den lokale kunstner Per Kirkeby har udført et altermaleri samt kirkens største anskaffelser i nyere tid: 11 glasmalerier med motiver fra Det Gamle og Det Nye Testamente. Kommunens andre ni sognekirker stammer fra 1800- og 1900-tallet, og den nyeste er fra 1974 og ligger i Vangede.

Man kender til fem herregårde i Gentofte Kommune: Gl. Vartov, Gentoftegård, Jægersborg samt slottene Bernstorff og Charlottenlund, som stadig eksisterer. I kanten af statsskoven Charlottenlund Skov lå indtil 2012 Danmarks Akvarium. Bernstorff Slot er opført 1759‑65 af J.H.E. Bernstorff i fransk rokokostil og blev foregangsgods for opstart på landboreformerne. Slottet fungerer i dag som hotel og konferencecenter, mens den tilhørende slotshave, ofte kaldet Bernstorffsparken, bl.a. bruges til gåture, motionsløb og hundeluftning.

Flere steder i Gentofte Kommune støder man på J.H.E. Bernstorffs navn. Han har ikke kun givet navn til slottet, men også til en mindestøtte, Bernstorffsvej og Haveforeningen Bernstorff fra 1931.

Sidst i 1800-tallet blev kommunen en del af Københavns Befæstning med opførelsen af flere forter og batterier. Samtidig begyndte den at tiltrække mange nye indbyggere, der søgte mod de nyetablerede villaområder i bl.a. Hellerup, Gentofte, Ordrup og Vangede. Jernbanerne København-Klampenborg og Hellerup-Lyngby, der åbnede i 1863, og Slangerupbanen fra 1906 betjente de nye indbyggere og trak et stigende antal turister til. De kom bl.a. for traktørstederne i Charlottenlund Skov og de nye forlystelsessteder Ordrupbanen, der blev indviet i 1888, Charlottenlund Travbane (1891) og Klampenborg Galopbane (1910). Fra 1850 til 1955 steg indbyggertallet således fra 3.072 til 89.180 og bragte andelen af kommunens areal udlagt til landbrug ned fra 68 % sidst i 1800-tallet til omkring 10 % i 1950.

En af kommunens mest folkekære kunstnere var Dan Turèll, der i Vangede Billeder beskrev sin barndom i arbejderbydelen Vangede i 1950’erne og 1960’erne. Vangede Bibliotek har en permanent udstilling med bl.a. forfatterens manuskripter og skrivemaskine. Bellevue TeatretStrandvejen i Klampenborg, der begyndte som et sommerteater i 1936, er tegnet af Arne Jacobsen og opsætter musicals, dramatik og satire.

Arkitekternes huse er nærmest blevet et begreb i Gentofte Kommune, hvor fx Karen og Ebbe Clemmensen, Mogens Lassen og Arne Jacobsen tegnede deres egne huse. Sidstnævnte har i særdeleshed sat sit præg på kommunens bygningskultur med mange kendte bygningsværker.

Kommunen er rig på kunst i det offentlige rum med bl.a. Bernstorffstøtten og skulpturen Mindesmærke for Knud Rasmussen Strandvejen, og den huser en række kunstmuseer, bl.a. Øregaard Museum og Ordrupgaard, der har en stor samling af hhv. dansk kunst fra 1800-tallet og franske impressionister. Det naturvidenskabelige oplevelsescenter Experimentarium ligger i Hellerup i en tidligere hal for Tuborgs Bryggerier. Bryggeriet, der havde ligget i Hellerup siden 1873, stoppede al produktion i kommunen i 1996, men den ikoniske, 26 m høje Tuborgflaske, bygget til en udstilling i 1888, troner stadig over Ring 2-delen af Strandvejen.

Kommunevåben

Gentoftes kommunevåben.

.

De tre klokker i våbenet står for de tre oprindelige sogne: Gentofte, Ordrup og Hellerup. Træerne henviser til kommunens skove, parker og alléer, mens bølgerne og solen henviser til beliggenheden ved Øresund. Det er taget i brug i 1903 og blev registreret i Kommunevåbenregisteret d. 10. august 1940.

Våbenets blasonering (beskrivelse): I blåt en opgående sol mellem to træer, hvorover tre i en klokkestol ophængte klokker, alt guld, over en guld skjoldfod hvori tre blå bølger.

Natur og landskab

Solen står lavt over Ermelund på en novemberdag. Sammen med Ordrup Krat ligger Ermelund i den tunneldal, der strækker sig fra Øresund til Lyngby Sø.

.

Gentofte Sø.

.

Næsten ni tiendedele af Gentofte Kommune er dækket af bebyggelse og infrastruktur, hvilket ikke levner megen plads til naturen. Alligevel rummer kommunens spredtliggende naturområder en stedvis stor biologisk mangfoldighed med flere sjældne dyre- og plantearter.

Det meste af kommunens oprindelige, småbakkede landskab, som blev dannet af is og smeltevand i slutningen af sidste istid, ligger i dag godt gemt under bygninger og veje. Størstedelen af kommunen er dækket af bundmoræne, som blev afsat under de store gletsjere, men omkring Jægersborg og nord for Vangede findeset dødislandskab med et stort antal dødishuller. Istidslandskabet gennemskæres af to dale. Den ene dal følger kommunegrænsen i nord, mens den anden, mindre dal har en nord-sydgående retning.

Naturområderne koncentrerer sig især i og omkring de to dale samt langs kysten og ved Charlottenlund Slot. I den nordlige dal ligger bl.a. Ermelund og Ordrup Krat, og hvor der tidligere var dyrehave rundt om Charlottenlund Slot, ligger der i dag den ca. 75 ha store Charlottenlund Skov. Den nord-syd-gående dal rummer bl.a. Gentofte Sø, som på trods af sin bynære placering hører til blandt landets reneste større søer. Den har et rigt fugleliv og er voksested for flere sjældne planter som kransnålalgen stjernetråd. Sammen med BrobækMose vest for søen huser den desuden hele otte forskellige orkideer. Netop moserne er bemærkelsesværdige, da de udgør langt den største andel af Gentofte Kommunes naturområder i det åbne land. Moserne har tidligere været udnyttet til tørvegravning, og da tørvemassen i Gammelmose i Vangede efterhånden forsvandt, blev mosen fredet i 1844, så man kunne følge tørvens gendannelse. Derved blev mosen Danmarks første naturvidenskabelige fredning. Gammelmose er stadig fredet, og siden er også moser som Hundesø Mose, Christiansholms Mose, Ellemosen og en del af Brobæk Mose blevet beskyttet af fredninger.

Man kan både ro og fiske på Gentofte Sø, om end lystfiskeriet forudsætter et fiskekort. Langs kysten er det derimod tilladt at fiske med blot det statslige fisketegn. Foruden lystfiskeri bliver kysten flittigt brugt til badning og sejlads. Her ligger fx Charlottenlund Strandpark og Bellevue Strandbad, som er to af landets mest besøgte badestrande, samt tre lystbådehavne: Tuborg Havn, Hellerup Lystbådehavn og Skovshoved Havn.

Læs videre om

Historie

Tidslinje over oldtiden i Gentofte Kommune.

.

Tidslinje over middelalderen og nyere tid i Gentofte Kommune.

.

Tuborgs Bryggerier i 1949 set fra Strandvejen. De fleste bygninger på billedet blev revet ned i anden del af 1900-tallet.

.

De ældste spor efter mennesker i området skal søges på kanten af tunneldalene, hvor jægerne nedlagde rensdyr for ca. 13.000 år siden. Jægernes færden i området i de følgende årtusinder, hvor området blev skovdækket, er der også fundet spor af. Den bofaste livsform, der fulgte i kølvandet på agerdyrkningens indførelse for ca. 6.000 år siden, er de synlige storstensgrave det mest håndgribelige spor af. Bøndernes forestillingsverden forandrede sig over de følgende årtusinder, hvilket både helleristninger og bronzealderens mange gravhøje er udtryk for. Både bronzealderens og jernalderens bebyggelsesspor er dog få, og også jernalderens gravpladser er sjældne i området, men kendes dog bl.a. fra fundet af to rige kvindegrave. Vikingetidens bebyggelse, som menes at ligge under Vangede, Gentofte og Ordrup, er der derimod ikke fundet spor af.

I tidlig middelalder oplevede området en betydelig befolkningsvækst, som førte til skovrydninger og anlæggelse af flere nye bebyggelser. Både Roskildebispen og kongen havde økonomiske interesser i området i hele middelalderen, og landbruget var fortsat det altdominerende erhverv, trods landbrugskrisen efter pesten i midten af 1300-tallet.

Den gunstige økonomiske udvikling fortsatte formentlig efter Reformationen, mens 1600-tallet med sine gentagne krige og nye pestudbrud atter førte til stagnation. 1700-tallets fredsperiode førte igen til vækst i befolkningstallet, og Gentofte og Vangede var de dominerende bebyggelser i området.

Nærheden til København betød, at området i 1800-tallet blev et populært udflugtsmål, og herskabelige sommerboliger og kursteder blev opført. Både jernbaner og sporvogne fik linjeføring til området, og oprettelsen af bryggeriet Tuborg medførte en industriudvikling omkring Tuborg Havn. Erhvervslivet var desuden knyttet til rekreative aktiviteter, fx traktørsteder og hestevæddeløb. Op mod år 1900 blev en række batterier og forter etableret som en del af Københavns Befæstning.

Københavns Amts første sygehus, Gentofte Amtssygehus, blev indviet i 1927. Gennem 1900-tallet blev infrastrukturen flere gange udvidet med bl.a. S-tog og motorveje, og nye virksomheder flyttede til kommunen. Gennem størstedelen af 1900-tallet blev kommunen ledet af en konservativ borgmester.

Læs videre om

Byer

Strandvejen er Hellerups handelsgade, center for serviceydelser og hovedfærdselsåre. Butikslivet er koncentreret i området tættest på København mellem Tuborg Boulevard og frem til Øregårdsparken, hvorefter det langsomt tynder ud. Strandvejen løber gennem hele kommunen langs Øresundskysten.

.

Befolkning og areal i Gentofte Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2018).

.

Gentofte Kommune er en boligforstad 8 km nord for København. Kommunen har en befolkning på 75.803, og Danmarks Statistik har registreret alle til at bo i byen Gentofte. Den inddeles i Trap Danmark i syv bydele; nævnt efter folketal er de: Hellerup, Ordrup-Charlottenlund, Dyssegård, Vangede, Gentofte, Klampenborg-Skovshoved og Jægersborg. Områdets udvikling har i høj grad været bestemt af nærheden til København. Førhen begunstigede den afsætningen af landbrugs- og industrivarer, nu letter den adgangen til det københavnske arbejdsmarked. Sammen med et varieret landskab indbød den korte afstand allerede fra 1600-tallet hovedstadens overklasse og borgerskab til sommer- eller helårsophold på slotte og landsteder. Af disse opførtes efterhånden omtrent 100, først inde i landet og senere også langs Øresundskysten af aktører i den florissante tid og andre, der havde fået blik for havet. Mange af disse ejendomme er forsvundet, og deres jordtilliggender er udstykket. Også de gamle landsbyer, Gentofte, Vangede og Ordrup, samt fiskerlejet Skovshoved opgav efterhånden den primære produktion og blev lokale centre for den voksende urbane livsform, som hen mod 1900-tallets midte havde forvandlet kommunen til et centerløst, men sammenhængende boliglandskab.

Mange af de landskabstræk, som oprindelig blev set som attraktive, er for længst trængt tilbage, og 88 % af kommunens areal er nu optaget af bebyggelse og infrastruktur. Det har dog ikke dæmpet efterspørgslen, selv om prisen på en bolig i Gentofte Kommune er blandt landets allerhøjeste. Det samme gælder indkomsterne, og almene boliger udgør kun omkring 4 % af boligbestanden. Kommunen har længe været i bekneb for byarealer, men opfyldninger og nedrivninger af gammelt industribyggeri ved Tuborg Havn har givet plads til et stort og endnu ikke afsluttet lejlighedsbyggeri i 5‑9 etager samt detailhandel og anden service.

Trafikalt er Gentofte en del af den storkøbenhavnske Fingerplan, faktisk en del af »håndfladen«, hvorfra transportkorridorer udgår i alle retninger. Strandvejen, Helsingørmotorvejen og de tre jernbanelinjer gennem kommunen har et forløb, der effektivt forbinder København med Nordsjælland, men det understreger også den sociale differentiering mellem det eksklusive kystområde og kommunens vestlige del med specialinstitutioner, motorvejsudfletning og dens eneste erhvervsareal.

Læs videre om

Kultur

Der er noget for både store og små på Experimentarium i Hellerup, hvor man kan gå på opdagelse i naturvidenskabens verden og blive klogere på lyd, lys, robotter og meget andet.

.

Charlottenlund Slot. Slottet fungerede frem til 1926 som sommerresidens for kongehuset, og Christian 10. blev født her i 1870.

.

I 1700-tallet var helligkilderne Vartov Kilde og en kilde i Vangede populære udflugtsmål omkring sankthans. Kildevandet afløstes siden af badeanstalter i Klampenborg, Charlottenlund og Hellerup. Hestesport har længe været populært i kommunen, ikke mindst på de to traditionsrige væddeløbsbaner Charlottenlund Travbane og Klampenborg Galopbane.

Der er flere museer i Gentofte Kommune. Det tidligere landsted Øregaard åbnede i 1921 som kunstmuseum, og på Ordrupgaard findes en stor samling af dansk kunst fra 1800-tallet samt modernistisk fransk kunst. I 2005 blev museet udvidet med en tilbygning af Zaha Hadid. Desuden ligger det naturvidenskabelige oplevelsescenter Experimentarium i Hellerup.

Gentofte Kirke stammer fra middelalderen, og de fleste af kommunens øvrige kirker er fra 1900-tallet. Desuden har Bahai Samfundet i Danmark deres hovedcenter i Hellerup. Mariebjerg Kirkegård blev skabt af G.N. Brandt i perioden 1926‑36 og er optaget i Kulturkanon.

Charlottenlund Slot lå fra 1700-tallet i et skovanlæg, og i perioden 1939‑2012 lå Danmarks Akvarium i slotshaven.

Landskabet og kysten i Gentofte Kommune har gennem tiden tiltrukket et stort antal kunstnere, og bl.a. Jens Juel, J.C. Dahl, J.P. Møller og C.W. Eckersberg har malet motiver fra området. Lorenz Frølich, Victor Brockdorff og Per Kirkeby var bosat i kommunen.

Gentofte Kommune er rig på kunst i det offentlige rum. Fra 1700-tallet findes monumenterne Emiliekilde og den nogenlunde samtidige Bernstorffsstøtten, og på Strandvejen står skulpturen Mindesmærke for Knud Rasmussen. I Vangede er opstillet en skulptur til minde om Dan Turèll, der i Vangede Billeder beskrev arbejderbydelen Vangede i 1950’erne og 1960’erne. Af andre forfattere med tilknytning til området kan nævnes Johannes Jørgensen, Sophus Claussen og Agnes Henningsen.

Kommunens bedst kendte teater er Bellevue Teatret, der åbnede i 1936 og er tegnet af Arne Jacobsen.

Læs videre om

Samfund og erhverv

De tre S-togslinjer i Gentofte Kommune er med til at muliggøre den omfattende pendling ind og ud af kommunen. Her ses Charlottenlund Station.

.

Indtil 2009 benyttede Forsvaret de bevarede kasernebygninger i Jægersborg til kontorer og beboelse. I 2010 blev bygningerne solgt og senere omdannet til boliger. De gulkalkede gavlkvisthuse på Jægersborg Allé er i dag fredede.

.

Ved Strukturreformen fra 2007 fortsatte Gentofte Kommune uændret. Med en befolkning på næsten 70.000 så kommunalbestyrelsen intet behov for sammenlægninger.

Gentofte er en velhaverkommune med et indkomstniveau, der er næsten dobbelt så højt som på landsplan. Huspriserne er blandt de højeste, og formuerne er næsten tre gange over landsgennemsnittet.

Den store gruppe af velhavende medfører samtidig, at kommunen topper opgørelser over økonomisk ulighed blandt kommunens borgere.

Pendlingen ind og ud af kommunen er omfattende. Næsten 30.000 mennesker kom i 2016 dagligt fra andre kommuner for at arbejde på kommunens arbejdspladser.

Erhvervslivet er præget af en høj andel af videnstunge virksomheder. Ud over kommunen selv er den største offentlige arbejdsplads Gentofte Hospital, der drives af Region Hovedstaden. Uddannelsesniveauet er højt, og sundhedstilstanden er klart over niveauet på landsplan.

Erhvervs- og boligmæssigt er den seneste store udbygning af kommunen sket omkring Tuborg Havn, hvor det gamle industriområde nu er hjemsted for virksomheder inden for bl.a. it, rådgivning og finansiering.

Kommunalpolitisk er Gentofte Kommune en højborg for Det Konservative Folkeparti, der ved det seneste valg i 2017 igen fik absolut flertal med 13 af de 19 pladser i kommunalbestyrelsen. Med et højt personligt stemmetal blev borgmester Hans Toft genvalgt for syvende gang.

Læs videre om

Videre læsning

Se alle artikler om Kommuner