Figur 1. Udvikling i BNP i forhold til år 2000 i henholdsvis Gentofte Kommune og hele landet for perioden 2000‑16 i faste priser. Indeks 2000=100.
.
En ansat i IKEA Gentofte besvarer spørgsmål fra kunder. Det store varehus på Nybrovej i Vangede åbnede i 1995 og ligger, hvor Lyngbyvej krydser Motorring 3. Det er et af de fem danske IKEA-varehuse, der i 2017 tilsammen havde ca. 2.580 ansatte og 10,8 millioner kundebesøg.
.

Gentofte Kommune har et stort og varieret erhvervsliv, der tiltrækker arbejdskraft fra nabokommunerne. Tre ud af fire beskæftigede – svarende til næsten 30.000 mennesker – kom i 2016 dagligt pendlende fra andre kommuner. Tilsvarende pendlede Gentofteborgerne i næsten samme omfang til arbejdspladser uden for kommunen. Det er karakteristisk for hovedstadsområdet, at arbejdsmarkedet er integreret på tværs af kommunerne – man bor i én kommune, men arbejder ofte i en anden.

Det private erhvervsliv i Gentofte Kommune har en høj andel af videnstunge virksomheder, især inden for it, rådgivning, energi, finansiering og medicin.

Detailhandelen er koncentreret i bydelenes hovedgader i Ordrup, Hellerup, Gentofte, Jægersborg og Vangede, hvor man finder både dagligvarehandel og specialforretninger. Et handelsområde er placeret ved Lyngbyvej og Nybrovej med en række større butikker og med IKEA som den dominerende.

I lighed med mange andre kommuner mistede Gentofte arbejdspladser i kølvandet på finanskrisen fra 2008. I årene frem til 2012 forsvandt godt 2.500 arbejdspladser. Værst gik det ud over bygge- og anlægssektoren, der mistede mere end 60 % af beskæftigelsen. Den samlede beskæftigelse er i 2016 tilbage på niveauet fra før finanskrisen.

BNP pr. indbygger er for 2016 opgjort til ca. 491.000 kr. Trods et stort dyk omkring finanskrisen er det i perioden 2000‑16 med kommunens store virksomheder som drivkraft steget knap 40 % mere end på landsplan (se Figur 1).

Arbejdspladser fordelt på brancher

Figur 2. Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Gentofte Kommune, Region Hovedstaden og hele landet, 2016.

.

Ved udgangen af november 2016 var der 37.291 (16‑64-årige), som arbejdede på ca. 4.900 arbejdssteder i Gentofte Kommune. I forhold til Region Hovedstaden er en større andel ansat inden for forskning, rådgivning og forretningsservice samt i den offentlige sektor, mens der er en lavere andel inden for bl.a. industri, transport samt bygge og anlæg.

Primære erhverv

Som bykommune spiller landbrug, skovbrug og fiskeri ingen rolle for beskæftigelsen i Gentofte.

Industrien

Knap 2.000 er ansat i industrien, svarende til 5,2 % af den samlede beskæftigelse (2016). Det er lidt mindre end for regionen og en del under gennemsnittet for hele landet. Den klart største industrivirksomhed er medicinalkoncernen Novo Nordisk A/S, der i Gentofte beskæftiger ca. 1.300 medarbejdere (2017). Novo Nordisk har stærke historiske rødder i kommunen og har blandt andet til huse på Niels Steensens Vej, hvor Nordisk Insulinlaboratorium i 1932 oprettede Niels Steensens Hospital som forsknings- og behandlingssted for diabetes. Hospitalet blev i 2017 sammen med en stor bevilling fra Novo Nordisk Fonden overdraget til Region Hovedstaden som Steno Diabetes Center Copenhagen. Det er Skandinaviens største diabetesklinik og forventes i 2020 at flytte til et nybygget center ved siden af Herlev Hospital.

Novo Nordisk har også en afdeling på Hagedornsvej. H.C. Hagedorn var den ene af stifterne af Nordisk Insulinlaboratorium, som senere blev til Nordisk Gentofte A/S, som i 1989 indgik i fusionen, der skabte Novo Nordisk A/S. Koncernen har globalt hovedsæde i nabokommunen Gladsaxe.

Den anden større industrivirksomhed i Gentofte Kommune er papemballageproducenten Brødrene Hartmann A/S, der har hovedsæde i Vangede. Virksomheden har desuden produktion i Tønder og flere steder i udlandet og er især kendt for produktionen af æggebakker og af maskiner til fremstilling af papemballage. I alt beskæftiger Brødrene Hartmann ca. 2.000 medarbejdere i Danmark og i udlandet.

Transport, forsyning samt bygge og anlæg

Denne sektor har 9,1 % af den samlede beskæftigelse, hvilket er lidt mindre end for regionen.

Selv om Tuborg Havn er blevet omdannet til et blandet erhvervs- og boligområde, sætter de maritime erhverv stadig deres præg på området med en klynge af rederier, speditører og andre virksomheder med tilknytning til skibsfart, hvoraf de største i dag har hovedkontorer i og omkring Tuborg Havn. Det gælder tre af Danmarks ældste rederier. Dampskibsselskabet NORDEN A/S, etableret i 1871, beskæftiger i Hellerup ca. 225 medarbejdere (2017) og yderligere ca. 800 på skibe og kontorer rundtom i verden. Rederiet J. Lauritzen A/S, etableret i 1884, har ca. 170 medarbejdere i land og yderligere over 500 på skibene (2017). Rederiet TORM A/S, etableret i 1889, har ca. 225 medarbejdere i land og ca. 3.000 på skibene. Blandt de yngre rederier har Nordic Tankers A/S, etableret i 1962, også kontor i Hellerup og beskæftiger ca. 100 medarbejdere på land og ca. 1.200 til havs. Ud over disse fire større rederier findes der en halv snes andre mindre virksomheder med tilknytning til de maritime erhverv.

Energikoncernen Ørsted A/S har en stor afdeling i Vangede, men den er primært registreret under rådgivning og hovedsædefunktioner.

Handel, service og oplevelseserhverv

Der er noget for både store og små på Experimentarium i Hellerup, hvor man kan gå på opdagelse i naturvidenskabens verden.

.

Strandvejen er Hellerups handelsgade, center for serviceydelser og hovedfærdselsåre. Strandvejen løber gennem hele kommunen langs Øresundskysten.

.

Med 25,7 % af beskæftigelsen er denne sektor noget mindre end for regionen og landet som helhed. Det skyldes en forholdsvis lille engros- og servicebranche, hvorimod detailhandelssektoren og oplevelseserhvervene fylder noget mere i Gentofte Kommune end for regionen som helhed. Blandt de store virksomheder inden for oplevelseserhvervene er Experimentarium i Tuborg Havn, der årligt besøges af ca. 400.000 gæster og i sæsonen beskæftiger op mod 200 medarbejdere. Gentofte Kommune er også hjemsted for hovedsædet for en af landets største hotelvirksomheder, Arp-Hansen Hotel Group A/S. Grundstenen til hotelkoncernen blev lagt i Gentofte, da murermester Alf Arp- Hansen i 1960 købte Gentofte Kro, som han omdannede til Gentofte Hotel. Efter nybyggeri og opkøb ejede koncernen i 2017 i alt 12 hoteller i København og Aarhus med i alt 4.350 værelser.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Med Schmidt Hammer Lassen som arkitekter opførte byggekoncernen NCC i 2001 sit nye danske hovedsæde ud til lystbådehavnen på Tuborg Havnevej. Efter at NCC i 2012 flyttede til Søborg, blev bygningens 12.300 etagemeter under navnet THE CUBE kontorhus for en halv snes firmaer. På etagen på den anden side af atriet har kapitalforvalteren Formuepleje til huse.

.

Gentofte hører til de få kommuner, hvor denne sektor står for den største andel private arbejdspladser; den stod i 2016 for 26,6 % af beskæftigelsen.

Kun i fem danske kommuner havde denne sektor i 2016 en andel på over 25 %. Det var København og Ballerup samt de tre kommuner lige nord for København: Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal.

Rådgivningsvirksomheder står for over halvdelen af sektorens beskæftigelse. Blandt de store rådgivere er revisionsvirksomheden PwC i Hellerup, og ledelsesrådgivervirksomheden Implement Consulting Group P/S. Den store afdeling af Ørsted indgår også i denne sektor.

Ingeniørvirksomheden NNE A/S, der er et datterselskab under Novo Nordisk A/S, havde frem til 2018 globalt hovedsæde i Gentofte Kommune. NNE er specialiseret i at udvikle produktionsanlæg og rådgive medicinalvirksomheder verden over. I 2018 flyttede hovedsædet til Virum i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Offentlig administration, uddannelse samt sundheds- og socialvæsen

Den offentlige sektor er med 32,9 % af beskæftigelsen lidt større end gennemsnittet for regionen. Det skyldes de mange ansatte på Gentofte Hospital. Sundhedssektoren tegner sig for 10,9 % af beskæftigelsen og er kun overgået af socialsektoren med 11,7 %.

Ørsted A/S

Det statsejede Dansk Olie og Naturgas (DONG) A/S skiftede i 2006 navn til DONG Energy A/S, som blev det fortsættende selskab efter en storfusion i den danske energisektor. I 2012 blev Henrik Poulsen administrerende direktør, og to år efter gennemførtes en omstridt delvis privatisering. Her fortæller Henrik Poulsen d. 2. oktober 2017 de mange medarbejdere i Vangede, at selskabet nu hedder Ørsted efter videnskabsmanden H.C. Ørsted.

.

Energikoncernen Ørsted med hovedsæde i Skærbæk ved Fredericia har flere afdelinger i Gentofte Kommune, og de udgør tilsammen en af kommunens største arbejdspladser med omkring 2.000 ansatte. Placeringen hænger sammen med, at energiselskabet NESA, der i dag er en del af Ørsted, havde sit hovedkontor i Vangede.

Ørsted var indtil 2017 kendt som DONG Energy. Den nuværende koncern blev skabt ved en fusion i 2006 af selskaberne DONG, Elsam, Energi E2, Københavns Energi, Frederiksberg Forsyning og NESA, hvis hovedaktionær var Gentofte Kommune. Allerede i 2004 blev det besluttet, at det statsejede selskab skulle privatiseres og børsnoteres. Privatiseringen blev delvis realiseret i 2014 ved en kapitaludvidelse, da finans- og bankvirksomheden Goldman Sachs og de to pensionsselskaber ATP og PFA overtog 26 % af aktierne i selskabet. I 2016 blev selskabet børsnoteret, men stadig med den danske stat som hovedaktionær.

Efter fusionen i 2006 blev Ørsted landets førende energiselskab og et af de største i Norden. Selskabet opererer inden for tre forretningsområder: Bioenergy & Thermal Power driver selskabets kraftværker i Danmark. Wind Power udvikler, opfører og driver vindmølleparker i Danmark og andre lande. Distribution & Customer Solutions sælger og distribuerer bl.a. strøm til Storkøbenhavn og Nordsjælland.

Ørsted-koncernen beskæftiger samlet ca. 5.800 medarbejdere i Danmark og udlandet.

Pendling

Der er en omfattende pendling af arbejdskraft til og fra Gentofte Kommune. Hele 74,2 % (2016-tal) af de beskæftigede på kommunens arbejdspladser, svarende til 29.370 daglige pendlere, kommer udefra. De fleste kommer fra Københavns (10.825) og Gladsaxe (2.211) Kommuner. Pendlingen ud af Gentofte Kommune omfatter 73 % af de erhvervsaktive Gentofteborgere. Det svarer til, at der i 2016 dagligt pendlede 27.498 fra Gentofte til andre kommuner. Over halvdelen tog til København (14.112).

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

Tabel 1. Beskæftigelse og forsørgelse i 2016 for indbyggerne i hhv. Gentofte Kommune, Region Hovedstaden og hele landet.

.

Af befolkningen i kommunen var 51,1 % i arbejdsstyrken i 2016 (se Tabel 1). For de 16‑64-årige svarer det til en erhvervsfrekvens på 77,2. Det er lidt højere end for regionen og landet som helhed. Blandt grupperne uden for arbejdsmarkedet udgør personer under uddannelse en større andel end i landet som helhed, mens der i Gentofte Kommune er en lavere andel på hhv. kontanthjælp og førtidspension.

Socialgrupper, indkomst og formue

Gennemsnitsindkomsten for borgerne i Gentofte Kommune er den højeste blandt landets 98 kommuner. Den var i 2016 på ca. 580.000 kr. – hvilket er næsten dobbelt så meget som landsgennemsnittet. Også når det gælder den gennemsnitlige nettofamilieformue, ligger Gentofte Kommune helt i top med 5.773.000 kr. i 2016, som er næsten 4 mio. kr. over landsgennemsnittet på 1.899.000 kr. Kun Rudersdal Kommune har en højere formue pr. indbygger. Ulighed i indkomsten i Gentofte er væsentlig større end landsgennemsnittet. Målt med Ginikoefficienten var den i 2016 på 45,1 mod 29 på landsplan.

Rigdom og ulighed

Tabel 2. Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Gentofte Kommune og hele landet i 2016.

.

2930 Klampenborg er det danske postnummer, hvor indkomstgennemsnittet er højest (over 700.000 kr.). I en opgørelse fra 2017 over landets rigeste postnumre fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har Gentofte Kommune fire ud af de ti øverste. Ud over 2930 Klampenborg er det 2920 Charlottenlund, 2900 Hellerup og 2820 Gentofte. Opgørelsen peger samtidig på, at forskellene er forøget i perioden 2000‑15, hvor netop beboerne i postnummer 2930 med en stigning på knap 70 % har haft den største indkomstfremgang.

Omkring halvdelen af indbyggerne i kommunen tilhører ifølge en undersøgelse (2012) fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd overklassen og den højere middelklasse. Det samme tal for resten af landet var 16 %.

Undersøgelsen deler befolkningen op i overklasse, højere middelklasse, middelklasse, arbejderklasse og underklasse, som defineres på grundlag af bl.a. indkomst- og uddannelsesniveau.

Arbejder- og underklasse udgjorde i undersøgelsen 31 % i Gentofte Kommune mod 55 % i landet som helhed. Af disse 31 % af indbyggerne i Gentofte Kommune udgjorde ca. hver tredje den nederste socialgruppe (underklassen), der bl.a. er mennesker på førtidspension eller sygedagpenge, arbejdsløse, flygtninge, der endnu ikke har fået arbejde, samt en ny voksende befolkningsgruppe af au pairer fra primært Filippinerne.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Gentofte Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked