Gentofte gennemgik en tidlig og kraftig omstilling af landbrugslandskabet i 1600-tallet og 1700-tallet. Herregårdene forsvandt (Jægersborg, Gentoftegård og Gl. Vartov) eller blev drevet uden brug af hoveri (Bernstorff), gårdene blev udflyttet med såkaldt blokudskiftning, og antallet af huse og smågårde steg markant. Forklaringen skal både søges i nærheden til København og i J.H.E. Bernstorffs tidlige og fremsynede landboreformer i 1760’erne.
.

Jens Juels maleri fra ca. 1793 med titlen En sjællandsk bondegård under et optrækkende uvejr. Eigaard ved Ordrup viser en typisk hvidkalket udflyttergård. Bonden er i hast på vej hjem med hestevognen, inden uvejret rammer. Eigaard var blevet udflyttet fra landsbyen Ordrup under landbrugsreformerne i 1760’erne.

.

Bebyggelsesmæssigt var den nuværende Gentofte Kommune i perioden domineret af store landsbyer som Gentofte og Vangede samt herregårde. Fra Øresundskysten kendes fiskerhuse og senere i perioden lystboliger. Udskiftningen af landsbyerne fandt sted allerede i årene 1764‑66.

Administrativ inddeling

Indtil reformen i 1662 lå den nuværende Gentofte Kommune i Københavns Len og derefter i Københavns Amt. Området udgjordes af Gentofte Sogn på nær det lille område omkring det nuværende Callisensvej i den sydlige del af kommunen, der lå i Trinitatis Sogn. Med oprettelsen af sogneforstanderskaberne i 1841 opstod Gentofte Sognekommune, som med få og små undtagelser har samme afgrænsning som den nuværende. Callisensvej-området lå i København.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Man ved ikke meget om befolkningsudviklingen i Gentofte Kommune før folketællingerne fra slutningen af 1700-tallet. Generelt var 1600-tallet præget af stagnation, og området fik også sin andel af pesten, som hærgede Gentofte Sogn i maj-oktober 1654 med omkring 100 døde. Og svenskekrigene umiddelbart efter gjorde det ikke bedre, da otte af gårdene i Vangede blev brændt af. Det har nok taget en vis tid at komme sig, men beliggenheden tæt på det københavnske marked har været tiltrækkende for tilflyttere.

En lang fredsperiode og efter 1711 fravær af pestepidemier betød et stigende og mere stabilt befolkningstal. Ved den første rigtige folketælling i 1787 var der 1.526 indbyggere i kommuneområdet, og dette tal var i 1850 steget til 3.072 indbyggere.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Bebyggelse og erhverv

I 1682 var den nuværende Gentofte Kommune præget af store landsbyer og herregårde. De største landsbyer var Gentofte med 19 gårde og Vangede med 14; Ordrup med otte gårde hørte til de mellemstore. Særegent var de mange huse, hvis antal oversteg gårdenes. En pæn del var fiskerhuse ved Øresund: 11 i Skovshoved og tre i Hvidøre. Skovshoved og Hvidøre bestod udelukkende af huse. Der var nu også mange huse i landsbyerne: 15 i Gentofte og 10 i tilknytning til herregården Jægersborg.

Udskiftningen af landsbyerne fandt sted i årene 1764‑66. Udskiftningerne var her blandt de første i landet og blev af initiativtageren, lensgreve J.H.E. Bernstorff, betragtet som en model til efterfølgelse. Jorden blev udstykket i rektangulære blokke, såkaldte blokudskiftninger, hvilket af landbrugsreformatorerne blev anset for den bedste form, og gårdene blev flyttet ud på de fritliggende jordlodder, der tildeltes bønderne ved lodtrækning. J.H.E. Bernstorff gennemførte reformidéerne på sit gods, og i 1766 gav han bønderne selveje. Der blev endnu ikke taget hensyn til husmændene; kun et enkelt hus blev tillagt jord og opnåede således status som husmandsbrug. Frem til begyndelsen af 1800-tallet blev der dog oprettet nogle gennem udstykning fra bøndergårdene. I første halvdel af 1800-tallet anlagdes nogle nye huse i Ordrup og langs Strandvejen, primært som lystboliger. Også i selve Gentofte bykerne kom nye huse uden anden jord end haven til.

Der kendes fem herregårde i kommunen. Ved matriklen i 1682 var der to små og en stor: Gl. Vartov på 11 tønder hartkorn, Gentoftegård på 37 tønder og Jægersborg på 222 tønder. Gl. Vartov var allerede da nedlagt som herregård, og Gentoftegård blev nedlagt i 1714. Jægersborg oprettedes i begyndelsen af 1600-tallet af landsbyen Ibstrup, men kom efter svenskekrigene til at fungere som jagtslot, og slottet blev nedrevet i 1761. Bernstorff Slot blev opført i årene 1759‑65, men dele af jorden blev allerede i begyndelsen af 1800-tallet solgt fra. Charlottenlund regnedes fra 1717 også til herregårdene, selv om den var i kronens eje.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Gentofte Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Arkæologi 1536-1850

Se alle artikler om 1536-1850