Solen står lavt over Ermelund på en novemberdag, hvor træerne snart har afklædt sig sommerens løvdragt for at gøre klar til den forestående vinter. Sammen med Ordrup Krat ligger Ermelund i den tunneldal, der strækker sig fra Øresund til Lyngby Sø. Da dele af Ermelund blev benyttet som eksercerplads for Husarregimentets Eksercerskole på Jægersborg Kaserne, blev den først i 1844 inddraget i det skovdistrikt, der bl.a. omfatter Ordrup Krat og Jægersborg Dyrehave.
.

Nord for Jægersborg ligger statsskovområdet Ermelund på 72 ha. I Ermelund udgør det træbevoksede areal ca. 49 ha, mens resten hovedsagelig består af moser, vandhuller og gamle karpedamme samt den hestegræssede Ermelundslette, som er Gentofte Kommunes største overdrev.

Navnet Ermelund er formentlig en omskrivning af navnet Elmelund. Skovens elmetræer forsvandt dog næsten helt under elmesygen i 1980’erne og 1990’erne, og selv om der siden har været nyopvækst af elm, er det i dag bøgen, som dominerer i Ermelund såvel som i det nærliggende Ordrup Krat. Dertil kommer en del ask og ahorn, og især i skovbrynene findes flere store ege samt krat af hvidtjørn.

Om foråret kan Ermelund fremvise et rigt blomsterflor af hulrodet og liden lærkespore, hvid og gul anemone, vorterod, druemunke, skov- og kratviol, skovsyre og firblad samt alm. og hylsterguldstjerne. Springbalsamin og snylteplanten skælrod ses flere steder, mens skavgræs vokser på en skrænt i den sydlige del af Ermelund. På Ermelundsletten er plantelivet mere beskedent og omfatter almindelige arter som harestar, vellugtende gulaks og alm. kamgræs, mens galopbanens overdrev også huser sjældnere arter som gul reseda og dunet vejbred. Ved Hjortedam i Ermelund kan man desuden finde de ret sjældne tandet sødgræs og brun fladaks samt både blågrøn, fladtrykt og børstekogleaks.

Svampe som skør-, mælke- og rørhatte er talrige på skovens næringsfattige morbund, mens man på muldbunden kan finde både kastanje-kammerrørhat og sortblånende rørhat. På en afskåret bøgestamme har man desuden fundet den sjældne løvtjæreporesvamp, mens den karakteristiske oksetunge snylter på gamle, endnu levende ege.

Blandt de mange insekter gør dagsommerfuglene størst væsen af sig og tæller arter som iris, kejserkåbe, det hvide c, blåhale og det hvide w. Også fuglelivet er rigt med bl.a. ynglende duehøg.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Gentofte Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove