51358 oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
51358
Sted- og lokalitetsnummer
060405-109
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Brandplet, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Urnegrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Stenlægning/Stensamling, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Enkeltfund, Stenalder (dateret 7000 f.Kr. - 6401 f.Kr.)

Original fredningstekst

Et areal, der ligger ud mod landevejen Gudhjem-Svaneke, vest for denne er firkantet, ca. 85 x 35 m. De nordligste to tre- diedele er græs- og træbevoksede, den sydligste beklædt med et tæt buskads og ligger S for en tværgående markvej. På arealet ligger følgende mindesmærker: a. Røse, 4 m i diameter. b. Røse, 5 m i diameter; aflang. c. Røse, 4 m i diameter. d. Røse, 7 m i diameter. e. Røse 2-3 m i diameter. f. Stor røse, 1 x 10 m; udgravet i midten. g. Røse, 5 m lang; beskadiget. h. Røse, 4 m i diameter. i. Røse, 4 m i diameter; lidt beskadiget i østsiden. j. Røse, 5 m i diameter; bevokset med rose og tjørn. k. Røse, 5 m i diameter. l. Røse, 7 m i diameter; den nordlige trediedel er sløjfet. m. Røse, 5 m i diameter; i krat. n. Røse, 4 m diameter; i toppen et hul; i krat. o. Røse, ca. 3 m i diameter; i krat. p. Røse, 5 m i diameter; i krat. q. Røse, 4 m i diameter; i krat. r. Røse, 4 m i diameter; udgravet i top; i krattets rand. NMI: Forslag til arealfredning, se nærmere særlig beskrivelse arealet ........... 85 x 35 m. Lige NV for arealet ligger en rød sommervilla, omtrent i midten en hvid villa. De Nordligste .......... a. Lille jord- og stenhøj, røse 4 m i tvm. l. Røse, 7 m i tvm; den nordlige trediedel sløjfet, støder op til skærvebelagt grund om hvid villa.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn stor Samling gamle Stenrøser, tæt ]nord[sydlig for KobbeAaens Udløb (paa begge Sider af Strandveien). Jeg har undersøgt nogle enkelte af dem, men hævede Arbeidet, overbevist om, at det var Røser af samme Slags som dem paa Mandhøi, og at en Udgravning derfor ei var nødvendig. [Der er tilsyneladende sket en senere ombytning mellem sb.teksten til sb.108 og 109, idet ovenstående tekst, der i henhold til oprindelig kortafsætning samt senere fredningsbeskrivelse må høre til sb.109, er ændret til sb.108. Sb.109 ligger således syd for Kobbe Aa].
1880
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(Forslag til Arealfredning, se nærmere særlig Skrivelse, Arealet, der ligger ud mod Landevejen Gudhjem-Svaneke, Vest for denne, er firkantet, ca. 85 x 35 m. Lige NV for Arealet ligger en rød Sommervilla, omtrent i Midten en hvid Ville). De norligste to Trediedele er Græs- og træbevoksede, den sydligste beklædt med tæt Buskads og ligger Syd for en tværgaaende Markvej. Paa Arealet ligger følgende Mindesmærker: a. Lille Jord- og Stenhøj, Røse, 4 m i Tvm. b. Røse, aflang Form, 5 m vid. c. Røse, 4 m i Tvm. d. Røse, 7 m i Tvm. e. Røse, 2-3 m i Tvm. f. Stor Røse, udgravet i Midten, 10 m i Tvm., 1 m høj. g. Lille beskadiget Røse, 5 m l. h. Røse, 4 m i Tvm. i. Røse, 4 m i Tvm., lidt beskadiget i Østsiden. j. Røse, 5 m i Tvm., bevokset med Rose og Tjørn. k. Røse, 5 m i Tvm. l. Røse, 7 m i Tvm., dens nordlige Trediedel sløjet, støder op til skærvebelagt Grund om hvid Villa. m. Røse, 5 m i Tvm. I Krat. n. Røse, 4 m i Tvm. I Krat. I Toppen et Hul. o. Røse, ca. 3 m i Tvm. I Krat. p. Røse, 5 m i Tvm. I Krat. q. Røse, 4 m i Tvm. I Krat. r. Røse, 4 m i Tvm. Udgravet i Top. I Krattets Rand.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnmodning fra lodsejeren om tilladelse til byggeri på arealet, hvor de fredede røser er beliggende. Tilladelse givet under forudsætning af, at røserne ikke berøres.
1948
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPrøvegravning i 'bådgravslignende' anlæg, som viste sig at bestå af 1,25 meter tykt stenlag, hvori formentlig mesolitisk flintaffald. Intet spor af grav.
1961
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1994
Planlagt byggeri/anlæg - Bornholms Museum
1994
Museal prøvegravning - Bornholms MuseumUndersøgelse i forbindelse med anlæggelse af cykelsti. Udgravningsområdet ligger på en strandvold 10-11 m over havet. Der registreredes 71 sikre brandpletter, de fleste med dæksten eller mindre stenlægninger over hovedsagelig fra førromersk jernalder og enkelte af de sydligste fra begyndelsen af ældre romersk jernalder, 2 stenkister sandsynligvis fra ældre bronzealder, 1 urnegrav fra yngre bronzealder, rester af min. 4-5 ødelagte røser, 3 stenlægninger til hvilke, der ikke kunne registreres tilhørende grave samt nogle enkelte kogegruber/ildsteder. Næsten overalt i udgravningsfeltet blev der fundet store mængder flint fra yngre Maglemosetid, ca. 120.000-150.000 stk. .
1995
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2006
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiPå gravfeltet Kobbebro synes der at være mindst 22 synlige gravrøser.

Urnegrav

Urnegrav, begravelse, hvor de brændte skeletrester er nedlagt i en urne (lerkar). I forhistorisk tid blev urnegrave almindelige i Danmark fra midten af bronzealderen ca. 1100 f.v.t., da gravskikken gradvis ændrede sig fra jordfæste til ligbrænding i takt med udviklingen i det meste af Europa, se urnemarkskultur. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links