Befolkningsudviklingen 1971‑2021 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Guldborgsund Kommune, Region Sjælland og hele landet. Indeks: 1971 = 100.
.
Befolkningens fordeling på aldersgrupper i 2021 og i fremskrivningen til 2045 for Guldborgsund Kommune og hele landet.
.
Boligområdet Lindholm består af en række afdelinger af almennyttige boligselskaber i by‑ delen Østerbro i Nykøbing F. Området var i 2017‑19 på regeringens daværende ghetto liste. Da boligområdet i december 2020 ikke var med på den nye liste, glædede daværende borgmester John Brædder sig over udviklingen. Han tilføjede: »Vi har aldrig selv betragtet Lindholm som en ghetto«.
.

Befolkningstallet har stabiliseret sig omkring 60.000. Der er samtidig udsigt til en befolkning med en noget større andel af ældre end på landsplan. Boligpriserne er blandt de laveste i Region Sjælland; kun i nabokommunen Lolland er de lavere.

Befolkningsudviklingen

Befolkningstallet i det område, der nu udgør Guldborgsund Kommune, faldt med 7 % fra 1971 til 2021. Der var 60.328 indbyggere d. 1. januar 2021. Der har været to kraftige, men korte fald, et i begyndelsen af 1980’erne samt et i begyndelsen af 2010’erne, men ellers overvejende ret stabile perioder. Befolkningstallet i både regionen og landet som helhed har i samme periode været konstant stigende.

Ifølge Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning ventes kommunens befolkningstal således næsten uændret i årene 2021‑45. Den samlede udvikling fra 1971 til 2045 forventes at blive en stigning på 31 % i regionen og 26 % på landsplan, men en nedgang på 8 % i kommunen.

I tiåret 2011‑20 var der gennemsnitligt 20 nettofraflyttede årligt (forskellen mellem indenlandske til- og fraflyttede). Især i begyndelsen af perioden var der stor nettofraflytning, men siden 2015 har der været nettotilflytning.

Den årlige nettoindvandring til kommunen fra udlandet har varieret over årene, men har gennemsnitligt været 169 personer årligt i perioden 2011‑20 med et maksimum på 408 i 2015. Befolkningsnedgangen påvirkes også af forholdet mellem antallet af fødte og døde. Der har i kommunen i perioden 2011‑20 i gennemsnit været 365 flere døde end nyfødte pr. år.

Den samlede fertilitet er et mål for det antal børn, 1.000 kvinder vil føde i løbet af den fertile alder (15‑49 år), hvis årets fødselsmønster fortsætter. Tallet har i de seneste ti år varieret en del i kommunen. I 2020 var den samlede fertilitet på 1.665 og dermed lavere end i regionen (1.757), men tæt på landsgennemsnittet (1.675). Samme år var førstegangsfødende i kommunen 28,5 år, hvilket var på niveau med regionen, men lavere end i hele landet (29,6 år). Mænd i kommunen, der i samme periode blev fædre for første gang, var ca. to år ældre.

Guldborgsund Kommune havde i 2021 en større befolkningsandel på 65 år og derover end på landsplan. Gruppen udgjorde 27 % i kommunen mod 20 % i hele landet. Andelen på 65 år og derover forventes i fremskrivningsperioden at stige til 32 %, mens andelen i den erhvervsaktive alder falder til 53 %.

Ældrekvoten (antallet af borgere på 65 år og derover i forhold til 15‑64-årige) vil i så fald stige fra 47 % til 61 % i 2045 og dermed blive markant større end de ventede 43 % på landsplan.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Boligforhold

Sammenlignet med landet som helhed rummer Guldborgsund Kommune flere parcel- og stuehuse (49 % mod 40 %) og betydelig færre etageboliger (19 % mod 37 %). Etageboligerne befinder sig hovedsagelig i Nykøbing F. Herudover har kommunen en stor forekomst af fritidsboliger, som især findes i området omkring Marielyst. Fritidshusene udgør 19 % af kommunens boliger, og i 2019 registreredes næsten 700.000 overnatninger i feriehuse.

Størstedelen af kommunens boligmasse (72 %) udgøres af private ejerboliger. Det er en noget større andel end på landsplan, hvor 58 % af boligerne er privatejede. Boligområdet Lindholm i Nykøbing F rummer 800 af kommunens almene boliger og består af en række større fritliggende blokke omgivet af åbne arealer. De fleste er opført i 1970’erne. Boligområdet huser i dag omkring 1.500 beboere. I årene 2017‑19 var Lindholm på regeringens liste over ghettoområder. Bebyggelsen er nu alene på den bredere liste over udsatte boligområder.

De gennemsnitlige boligpriser i Guldborgsund Kommune er lave: Et parcel-/rækkehus kostede i 2020 kun 6.700 kr. pr. m2 mod tilsvarende 14.600 kr. på landsplan.

Guldborgsund Kommune har desuden en relativt høj forekomst af ubeboede boliger. Det præcise niveau er vanskeligt at fastslå, men Danmarks Statistik opgjorde det i 2020 til at være 9,0 % og dermed lidt lavere end i 2015, hvor det var 9,3 %. Grundlaget er de helårsboliger, hvor ingen er tilmeldt CPR. En grundig analyse fra Boligøkonomisk Videncenter viste for 2015, at det reelle niveau for andelen af ubeboede boliger i Guldborgsund Kommune antagelig var på 1‑3 %.

Indvandring

Indvandrere og efterkommere udgjorde 1,6 % af befolkningen i Guldborgsund Kommune i 1980. I 2021 udgjorde de 8,4 %, hvilket på begge tidspunkter var lavere end i regionen og hele landet. Gruppen bestod i 2021 af 4.057 indvandrere og 994 efterkommere. Blandt de 2.413 indvandrere fra ikke-vestlige lande havde 19 % oprindelse i Syrien, 9 % i Bosnien-Hercegovina, 7 % i Thailand, 7 % i Tyrkiet og 5 % i Irak. Blandt de 1.644 indvandrere med oprindelse i vestlige lande (der bl.a. omfatter alle EU-lande) var 25 % fra Polen, 15 % fra Tyskland, 11 % fra Rumænien og 7 % fra Sverige.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Guldborgsund Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger