Shelter på bredden af Hakkemosesøen.
.

Den ca. 40 ha store Hakkemose ligger mellem Høje Taastrup og Holbækmotorvejen. Området domineres af Hakkemosesøen, som omgives af smålunde, levende hegn, ferske enge, åbne græsarealer og småsøer samt boldbaner og picnicpladser. I områdets vestlige del ligger Økobasen, som er et lege- og aktivitetsområde for kommunens børn.

I Hakkemosesøen består plantelivet især af vandpileurt, kruset vandaks og hestehale, mens fiskebestanden omfatter aborre, gedde, suder, karpe og ål. Fuglelivet er forholdsvis sparsomt med ynglefugle som blishøne, toppet lappedykker, gråstrubet lappedykker og knopsvane. Nord for Økobasen yngler 3‑4 par grågæs samt visse år et par viber. Strandskader fouragerer også her, men har deres reder på taget af Driftsbyens garagebygning. I Hakkemoses småsøer yngler butsnudet frø, spidssnudet frø og skrubtudse samt stor og lille vandsalamander. Derudover findes både dværgflagermus og vandflagermus i de ældre træer på kastanjealleen langs Hakkemosevej.

Som led i en større handel besluttede Høje-Taastrup Kommune i 2016 at sælge Hakkemose til Nordic Water Universe. Salget blev dog udskudt flere gange, og i 2018 blev projektet opgivet.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Høje-Taastrup Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land