Det ret beskedne skovareal betyder, at natur- og landskabsforvaltningen i Høje-Taastrup Kommune især knytter sig til det åbne land. Kommunen har udpeget Vasby og Sengeløse Moser, Porsemose, dele af Store Vejleådal og Hedeland Naturpark som biologiske kerneområder. Inden for disse områder må byggeri, anlæg eller anden ny arealanvendelse kun foregå, hvis det ikke forringer de biologiske værdier. De biologiske kerneområder forbindes med kerneområder i nabokommunerne via spredningskorridorer, som går gennem Solhøj Fælled eller løber langs Store Vejleå, Nybølle Å, Vasby og Hove Åer samt Enghave Å.

Kommunen anser naturen og det tilhørende friluftsliv for et vigtigt aktiv i fastholdelsen og tiltrækningen af borgere til kommunen. Derfor skal naturområdernes tilgængelighed styrkes ved bl.a. at udbygge det rekreative stinet og forbedre overnatningsmulighederne i naturen.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

I Høje-Taastrup Kommune er 605 naturområder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Tilsammen dækker de 434 ha, svarende til ca. 5,5 % af kommunens areal.

Kommunens ældste naturfredning er fredningen af Store Vejleådal. Den sydlige del, nordøst for Taastrup, blev fredet i 1955, og i hhv. 1966 og 1968 blev fredningen udvidet mod nord op til Porsemose. I 1968 blev også Vasby og Sengeløse Moser samt Porsemose fredet, om end alle tre fredninger siden er udvidet. Resten af naturfredningerne i Høje-Taastrup Kommune er alle fra 2000-tallet. Soderup Maglemose blev fredet i 2003, mens de grønne kiler, Mølleparken, Taastrup Enghave og Kongsholmparken, mellem Taastrup og Albertslund blev fredet i 2007. I 2014 kom Katrinebjerg Enge og Nybølle Å til som kommunens seneste fredning.

Ud over fredningerne og § 3-områderne huser kommunen også det 109 ha store Natura 2000-område Vasby Mose og Sengeløse Mose.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Høje-Taastrup Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning