Schackenborg ca. 1750 af ukendt kunstner. Parti fra overstykket over en dør på herregården. Det overdrevne perspektiv kan skyldes, at billedet skal ses nedefra, hvilket kunstneren har taget højde for. På billedet ses det trefløjede symmetriske anlæg omgivet af de to barokhaver, der er delt af en lindeallé.
.

Herregårdskort Tønder Kommune.

.
Trøjborg borgruin giver i dag et lille indtryk af borgens oprindelige storhed fra 1580’erne. Det firfløjede anlæg omkring en borggård stod indtil 1854, hvor det delvist blev revet ned, da staten ikke ville overtage de faldefærdige bygninger. Årsagen til, at Trøjborg ikke blev revet helt ned, var, at broen over voldgraven brød sammen under nedrivningsarbejdet, hvorfor forehavendet måtte opgives.
.

Der er kendskab til 13 forsvarsanlæg og voldsteder i kommunen, hvoraf ni endnu er tydelige i terrænet, to er meget nedpløjede, men kan erkendes, og to er forsvundne. Hovedparten af borgene er opført i den urolige tid mellem 1286 og år 1400, men de har i de fleste tilfælde kun fungeret i få år. Der er også kendskab til en række herregårdspladser anlagt i senmiddelalderen og renæssancen.

Tønder Kommunes herregårde er få, men dog anseelige. Både Schackenborg og Trøjborg, der ligger hhv. vest og nordvest for Tønder, kendes fra middelalderen, hvor de var kirkegods, og de har begge været ejet af nogle af Sønderjyllands mest markante adelsslægter. De to herregårdes nuværende bygningsanlæg afspejler dog to vidt forskellige skæbner i nyere tid. Mens Schackenborg i en årrække har fungeret som kongelig residens, blev Trøjborgs renæssanceborg nedrevet i midten af 1800‑tallet og kan nu blot ses som en stemningsfuld ruin nær den nuværende hovedbygning.

Oldtid

Det forhistoriske forsvarsanlæg Trælbanke, der menes anlagt af anglerne omkring Kristi fødsel, er et ringvoldanlæg beliggende i Gammeleng‑marsken ved Højer. Ringvolden, der måler 125 m i diameter, er omgivet af en ydre voldgrav, men er i dag meget nedpløjet. Anlægget var en del af anglernes forsvarslinje mod varinerne i den nordlige del af Sønderjylland.

Middelalder

Der findes markante voldsteder i kommunens område, heriblandt Borrebjerg på Rømøs østkyst, der muligvis blev oprettet som fogedborg for Ribebispen i 1300‑tallet. Biskoppen i Ribe havde desuden fogedborgen Brink i Ballum Sogn, der ligger på kanten af geesten ud mod Ballummarsken. Borgen blev antagelig oprettet i anden halvdel af 1300‑tallet og blev nedlagt ved Reformationen. Den er ikke længere synlig i terrænet. Endelig skal nævnes det store voldsted Kogsbøl, der ligger vest for Trøjborg. Voldstedet, der stammer fra 1300‑tallet, tilhørte i 1393 Peter Eriksen af den sønderjyske slægt Rosenkrantz.

Renæssance

Flere herregårdsanlæg og enkelte hertugelige slotte i Tønder Kommune rummer elementer af renæssancearkitektur. Herudover er flere ruiner fra perioden blevet arkæologisk undersøgt.

Efter Reformationen overgik Ribebispens Møgeltønderhus (senere Schackenborg) til kronens eje (de kongerigske enklaver). I 1544 overtog hertug Hans den Ældre sammen med Tønder Amt, som sin del af Hertugdømmerne, Løgum Kloster, som blev sekulariseret. Efter nedlæggelsen af klosteret blev dets område omdannet til et særligt amt, der i 1581 kom under hertug Adolf på Gottorp. Klosterets bygninger blev for en dels vedkommende stående.

Den pragtlystne Hans den Ældre interesserede sig igennem det meste af sin regeringstid 1544‑80 indgående for digebyggeriet på den slesvigske vestkyst. Han byggede derfor først i sine senere år en del på Tønderhus. Hans hyppige ophold i omegnen af Tønder har sandsynligvis inspireret ham til ved Lydersholm at opføre et lille jagtslot, der fik navnet Grøngård. Slottet blev bygget i årene 1567‑70 af hertugens bygmester, Hercules von Oberberg. Det meget moderne renæssanceanlæg bestod af en 16 x 18 m stor bygning i tre etager dækket af et skifertag og helt omgivet af vand. I hvert hjørne stod ottekantede tårne, og sydfacaden var forsynet med et søjlebåret galleri, en loggia, der strakte sig mellem de to sydvendte tårne. En bro førte fra fastlandet over til galleriet. Hele anlægget blev nedrevet omkring 1640, men blev udgravet af Nationalmuseet i 1955. Slottets fundamenter blev frilagt ved udgravningen.

Trøjborg overgik også til kronen efter Reformationen.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Tønder Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder