Boligområdet Agervang og Engvang fra 1970 ligger i den sydlige del af Holbæk og består af femetagers boligblokke. De i alt 280 almennyttige boliger, der administreres af Lejerbo, er underlagt regler om fleksibel udlejning, et redskab, kommuner kan bruge for at ændre beboersammensætningen i et boligområde. For at kunne blive tilbudt en lejlighed her skal man således dokumentere tilknytning til arbejdsmarkedet i min. 20 timer om ugen.
.
Befolkningens fordeling på aldersgrupper i 2020 og i fremskrivningen til 2045 for Holbæk Kommune og hele landet.
.
Befolkningsudviklingen 1971‑2020 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Holbæk Kommune, Region Sjælland og hele landet. Indeks: 1971 = 100.
.

Det område, der omfatter den nuværende Holbæk Kommune, har i årtier haft et støt stigende befolkningstal. Udviklingen ventes at fortsætte frem mod 2045. Huspriserne er noget lavere end landsgennemsnittet.

Befolkningsudviklingen

Befolkningen i det, der nu er Holbæk Kommune, voksede fra 1970 til midt i 1980’erne med samme hast som i regionen. Derefter blev væksten i kommunen hurtigere. Ifølge Danmarks Statistiks fremskrivning fra 2020 vil befolkningstallet i kommunen stige fra 71.541 i 2020 til 76.335 indbyggere i 2045.

Der har i 2010’erne været en indenlandsk nettotilflytning til kommunen (forskellen mellem til- og fraflyttede) på gennemsnitligt 50 om året. Ydermere har der været en gennemsnitlig årlig nettoindvandring, der omfatter såvel danske som udenlandske statsborgere, på 193 personer. I 2010’erne har der samtidig været et årligt fødselsunderskud (flere døde end fødte) på 40 om året, og tilsammen har disse tre bevægelser givet en årlig befolkningsvækst på 203 indbyggere.

Den samlede fertilitet, der er et mål for det antal børn, som 1.000 kvinder vil føde i løbet af den fertile alder (15‑49 år), hvis årets fødselsmønster fortsætter, var i 2019 på 1.733, hvilket er lidt højere end i landet som helhed. Gennemsnitsalderen for førstegangsfødende var i 2019 28,6 år, hvilket var 0,8 år lavere end i landet som helhed. Førstegangsfædrene var ca. to år ældre.

I 2020 var 21 % af kommunens befolkning over 65 år, mod 20 % på landsplan. Frem til 2045 vil andelen af ældre ifølge befolkningsfremskrivningen stige mere i kommunen (til 29 %) end i hele landet (til 25 %). Ældrekvoten (antallet af borgere på 65 år og derover i forhold til antal 15‑64-årige) forventes at vokse fra 34 % i 2020 til 52 % i 2045.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Indvandring

I 1980 var 2 % af kommunens befolkning indvandrere eller efterkommere, hvilket var på niveau med regionen og lavere end de 3 % på landsplan. I 2020 udgjorde gruppen 10 % ligesom i regionen og dermed noget mindre end i hele landet (14 %). Af de 5.263 indvandrere, der i 2020 boede i kommunen, var 65 % fra ikkevestlige lande. De største grupper var fra Tyrkiet (16 %), Syrien (13 %) og Irak (8 %). Af de 1.862 indvandrere fra vestlige lande (der bl.a. omfatter alle EU-lande) var de største grupper fra Polen (23 %), Litauen (10 %) og Rumænien (9 %).

Boligforhold

Boligpriserne i Holbæk Kommune er noget lavere end på landsplan. De følger stort set gennemsnittet for Region Sjælland og har gjort det siden finanskrisen fra 2008. I opsvinget før denne var priserne i kommunen særlig høje, og kvadratmeterpriserne nåede i 2007 op på 14.700 kr. Under krisen nåede de ned under 10.000 kr. I 2020 var landsgennemsnittet på ca. 14.600 kr. pr. m2, mens gennemsnittet var knap 13.000 kr. pr. m2 i Holbæk Kommune. 49 % af boligerne var i 2020 parcel-/stuehuse mod 40 % på landsplan. Fritidsboliger udgjorde 8 %.

Næsten to ud af tre boliger var i 2020 private ejerboliger (64 %), mens de almene boliger udgjorde 21 %. Årtiet med flest nybyggede boliger var 1970’erne, hvorfra 18 % af den nuværende boligmasse stammer.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Holbæk Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger