På Tuse Næs Gårdmosteri står æbletræerne i fuldt flor. Mosteriet består bl.a. af en ejendom på i alt 23,7 ha, hvoraf de 5 ha er tilplantet med æbletræer. I sæsonen er der også mulighed for selvpluk.
.
I genbrugsbutikken Find & Forny, der ligger i forbindelse med genbrugspladsen i Mørkøv, sælges brugte ting til gode priser. Butikken er en del af forsyningsvirksomheden Fors, der også driver kommunens genbrugspladser. I 2017 afgjorde Ankestyrelsen, at landets kommuner gerne må reparere og videresælge de genstande, borgerne afleverer på landets genbrugsstationer.
.
Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Holbæk Kommune, Region Sjælland og hele landet, 2019.
.
Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Holbæk Kommune og hele landet i 2019. BNP-tal er fra 2018.
.
De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Holbæk Kommune i november 2019.
.
Beskæftigelse og forsørgelse i 2018 for indbyggerne i hhv. Holbæk Kommune, Region Sjælland og hele landet.
.

Den største del af erhvervslivet er lokaliseret i og omkring Holbæk, men også kommunens andre større byer som Jyderup, Tølløse og Svinninge har et større antal virksomheder. Danmarks største elselskab målt på antal kunder, Andel A.m.b.a., ligger i Svinninge. I Holbæk er den største industrivirksomhed medicinproducenten Pharmacosmos. Den største offentlige arbejdsplads er Holbæk Sygehus. Arbejdsmarkedet er præget af en omfattende pendling til andre kommuner. I lighed med de fleste andre kommuner mistede Holbæk Kommune en del arbejdspladser i kølvandet på finanskrisen fra 2008. Frem til 2014 faldt beskæftigelsen med ca. 2.500, svarende til ca. 9 %. Værst er det gået ud over industrien, transporten samt bygge og anlæg. I november 2019 var ca. 1.600 jobs genvundet.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Ved udgangen af november 2019 var der 26.237 (16‑64-årige), der arbejdede på 3.850 arbejdssteder. I forhold til regionen som helhed er en større andel ansat i den offentlige sektor samt inden for transport, forsyning og bygge og anlæg. Færre er ansat inden for industri, handel og service.

Primære erhverv

Med 2,4 % af beskæftigelsen inden for de primære erhverv ligger Holbæk Kommune på niveau med andelen for regionen som helhed. På det ca. 38.000 ha store landbrugsland er de arealmæssigt vigtigste afgrøder byg, hvede og raps. Den største animalske produktion er svin, kød- og malkekvæg. Industrien Industrien tegner sig for 6,0 % af beskæftigelsen, hvilket er noget under andelen for regionen som helhed. Langt de fleste industrivirksomheder er mindre og har under 50 ansatte, mange under 20 ansatte.

Kun en enkelt industrivirksomhed beskæftiger flere end 200. Det er medicinalvirksomheden Pharmacosmos A/S, som udvikler og producerer produkter til afhjælpning af jernmangel. Største branche er plastindustrien, der omfatter flere emballagevirksomheder. Den største er Ulfoss Plastic A/S med ca. 50 medarbejdere.

Transport, forsyning og bygge og anlæg

Denne sektor har en andel på 14,2 % af beskæftigelsen, hvilket er noget mere end for regionen som helhed. Med 8,0 % tegner bygge og anlæg sig for den største andel.

Transportbranchen tegner sig for 4,5 % af beskæftigelsen, hvor et par virksomheder står for en stor del af beskæftigelsen: En af landets største transport- og logistikvirksomheder, Frode Laursen A/S, har i Holbæk Kommune afdelinger i hhv. Tølløse og Jyderup, hvor virksomheden beskæftiger i alt ca. 250 medarbejdere. Hertil kommer busselskabet DitoBus Gruppen A/S med tre afdelinger for hhv. rutebilkørsel, minibusser og turistkørsel, som tilsammen beskæftiger ca. 600 medarbejdere på landsplan.

Med 1,7 % af beskæftigelsen fylder forsyningsvirksomhederne noget mere end i de fleste andre kommuner i Region Sjælland. Det skyldes, at landets største leverandør af energi, Andel A.m.b.a., har sit hovedkvarter i Svinninge.

Handel, service og oplevelseserhverv

Med 27,8 % af beskæftigelsen er denne sektor lidt mindre end i regionen som helhed. Størst er handelsbrancherne med 14,5 %, hvoraf detailhandelen udgør den største del. Oplevelseserhverv som restauranter, forlystelser, fritid og kultur tegner sig for 5,0 %, mens service omfatter 8,3 % af beskæftigelsen.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Forskning, rådgivning og forretningsservice tegner sig med 9,4 % af beskæftigelsen for en større rolle end i de fleste andre kommuner i regionen. Især to virksomheder trækker tallene op: Sparekassen Sjælland-Fyn og fibernetvirksomheden Fibia (der ejes af Andel A.m.b.a.).

Sparekassen Sjælland-Fyn har hovedsæde i Holbæk og over 40 filialer fordelt over det meste af Sjælland, på Fyn og i København. Sparekassen Sjælland, der blev stiftet i 1825, regnes for landets ældste. I 2015 blev den børsnoteret, og året efter fusionerede den med Fyns Sparekasse. Sparekassen Sjælland- Fyn beskæftigede i 2020 i alt ca. 550 medarbejdere.

Fibia hører til blandt Danmarks største selskaber med fibernet på store dele af Sjælland, Øerne og Østjylland. Virksomheden har over 160.000 kunder, som den leverer netforbindelser, tv, streaming og telefoni til. Fibia har ligesom sin største aktionær, energiselskabet Andel, hovedkvarter i Svinninge.

Offentlig administration, uddannelse og sundheds- og socialvæsen

Den offentlige sektor udgør en andel på 40,2 % af beskæftigelsen, hvilket er noget over andelen for regionen som helhed. Det skyldes bl.a., at man har en del statslige og regionale arbejdspladser, heriblandt kommunens største arbejdsplads, Holbæk Sygehus, med ca. 1.600 ansatte samt Jyderup Fængsel med ca. 115 ansatte. Med 17,1 % af beskæftigelsen er socialsektoren den største, fulgt af sundhedssektoren med 10,2 og undervisning med 9,9 %.

Pendling

Dagligt pendlede 17.364 til arbejde i andre kommuner i 2019, svarende til 52,7 % af de beskæftigede med bopæl i kommunen. Flest pendlede til kommunerne København (2.242) og Roskilde (2.225). Omvendt pendlede 10.377 fra andre kommuner til arbejdspladser i Holbæk Kommune, svarende til 39,6 % af de beskæftigede i kommunen.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

50,6 % af befolkningen i Holbæk Kommune var i 2018 i arbejdsstyrken. Det er lidt mere end andelen for regionen og lidt mindre end andelen for hele landet. De øvrige 49,4 % af befolkningen er primært modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse. For de 16‑64-årige er der en erhvervsfrekvens på 77,9 %, hvilket er på niveau med både regionen og landet som helhed.

Socialgrupper, indkomster og formue

Med en gennemsnitsindkomst på 328.000 kr. lå borgerne i Holbæk Kommune i 2019 tæt på landsgennemsnittet på 338.000 kr. Den gennemsnitlige nettofamilieformue var 2.070.000 kr., som ligeledes er tæt på landsgennemsnittet på 2.102.000 kr. Målt med Ginikoefficienten var uligheden i indkomsten samme år 25,6, hvilket er noget lavere end landsgennemsnittet (29,8). BNP pr. indbygger ligger væsentligt under landsgennemsnittet. Det skyldes især de mange udpendlere, hvis arbejde bidrager til BNP i de kommuner, de pendler til.

Region Sjælland inddeler sine 17 kommuner i tre grupper, og sammen med fem andre midt- og sydøstsjællandske kommuner hører Holbæk til i den midterste gruppe sammen med bl.a. nabokommunerne mod syd, Sorø og Ringsted.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Holbæk Kommune

Læs videre om

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked