På Tølløse Privat- og Efterskole undervises 7. klasse i engelsk. Skolen er delt i to afdelinger – en privatskole med 250 elever fordelt på 7. til 10. klasse og en efterskole med ca. 140 elever fordelt på 9. og 10. klasse.
.
Antal skoler og elever i Holbæk Kommune 1970/71 til 2019/20.
.
De 30‑34-åriges højest gennemførte uddannelse i Holbæk Kommune og hele landet i 2019. Tallene er opgjort for september i det pågældende år.
.

Middellevetiden i Holbæk Kommune er som i Region Sjælland, men lidt lavere end landsgennemsnittet. Holbæk Sygehus er et af regionens fire store akutsygehuse. Samtidig er Holbæk en betydelig uddannelsesby.

Uddannelse

Uddannelsesniveauet i Holbæk Kommune ligger noget under landsgennemsnittet. I 2019 havde 22 % af de 30‑34-årige i kommunen alene en grundskoleuddannelse, og på landsplan var det tilsvarende 15 %. Andelen med en erhvervsuddannelse var med 38 % væsentligt over landsgennemsnittet på 26 %. Samtidig havde 9 % af de 30‑34-årige en lang videregående uddannelse mod 23 % på landsplan. Siden 1991 er uddannelsesniveauet steget betydeligt især for kvinder, og de 30‑34-årige kvinder var i 2019 højere uddannede end de jævnaldrende mænd.

Grundskoleuddannelse

Efter en større diskussion vedtog kommunalbestyrelsen i 2011 at beholde skolerne i lokalområderne, og i november samme år vedtoges en »matrikelmodel«, hvor kommunen blev inddelt i otte distrikter med hver én skole bestående af flere afdelinger, de fleste fra 0. til 6. klassetrin. Overbygningen blev samlet på ni skoler. Hagested Skole og Katrinedalskolens afdeling i Kundby blev lukket i 2015. I Kundby førte det til oprettelse af Kundby Friskole og Børnehus.

I Holbæk Kommune varetager Hjortholmskolen i Tølløse undervisningen af børn med diagnoser inden for det autistiske spektrum, mens man på Ladegårdsskolen i Holbæk underviser børn, som er psykisk udviklingshæmmede, og børn med generelle indlæringsvanskeligheder.

På 10.-klassecenteret i Holbæk kan man vælge forskellige fagpakker, der sigter mod en ungdomsuddannelse på EUC Nordvestsjællands afdeling i Holbæk. Hertil kommer retningen Maritim10, som foregår i et samarbejde med Kystliv Holbæk, Nationalmuseet og UngHolbæk.

De frie grundskoler har en lang forhistorie. Holbæk Private Realskole er den ældste, grundlagt i 1846 som Knuhtsens Institut for den højere qvindelig dannelse. To år senere fik skolen også en drengeklasse. Sejergaardsskolen i Tølløse oprettet i 1895 rummer både en almindelig privatskole, musikefterskole og kostskole. Stenhus Kostskole grundlagt i 1906 er privatskole og kostskole og har knap 600 elever på 5.-10. klassetrin. Kostafdelingen har plads til omkring 60 elever, der også kommer fra Stenhus Gymnasium. Tølløse Privat- og Efterskole blev oprettet i 1928 af Baptistkirken som en højskole og eksamensskole for voksne. I 2021 rummer skolen både en dagskole og en efterskole.

Tre friskoler blev oprettet i perioden 1975‑81. Det var den kristne friskole Andreasskolen (1975), Holbæk Lilleskole (1981) og Steinerskolen Frejaskolen (1981). I 1998 oprettedes også Sdr. Jernløse Lilleskole. I 2019/20 gik næsten hver tredje grundskoleelev i en friskole.

Ud over Sejergaardsskolen og Tølløse Privat- og Efterskole er der tre andre efterskoler. Tølløse Slots Efterskole har siden 1997 haft hjemme i bygninger opført i 1575 af Peder Oxe. Efterskolen Smededal i Mørkøv har fokus på miljø og sund levevis. Hjembæk Efterskole i Jyderup er for elever med læse- og stavevanskeligheder.

Ungdomsuddannelserne

Stenhus Gymnasium (grundlagt 1906) har samme adresse som Stenhus Kostskole, men der er tale om to selvstændige institutioner. Gymnasiet er et alment gymnasium med HF og IB og Pre-IB, sidstnævnte er et etårigt forløb. IB (International Baccalaureate) er en toårig engelsksproget gymnasieretning. Skolen havde i skoleåret 2020/21 i alt næsten 1.400 elever.

EUC Nordvestsjælland er et resultat af fusioner i årene 2002 til 2004 af Holbæk Handelsskole, Holbæk Tekniske Skole, Kalundborg Erhvervsskole, AMU Center Nordvestsjælland og landets eneste glarmesterskole. EUC Nordvestsjælland havde i 2020 ca. 1.600 elever i Holbæk Kommune. Tilbuddene omfatter Slotshaven Gymnasium i Holbæk, hvor der både er mulighed for at tage en HHX og en HTX, samt en stor erhvervsskoleafdeling på Absalonsvej i Holbæk med bl.a. en række EUD- og EUX-uddannelser. Endelig er der en afdeling i Avdebo, som er den eneste i Danmark, hvor man kan blive uddannet til glarmester. Nordvestsjællands HF og VUC har en afdeling i Kalundborg og en afdeling i Holbæk. FGU Nordvestsjælland har også en afdeling i Holbæk, hvor eleverne har mulighed for at følge forskellige fagtemaer.

Videregående uddannelser

Professionshøjskolen Absalon, som indtil 2017 hed University College Sjælland (UCSJ), har afdelinger i Roskilde, Slagelse, Sorø, Næstved, Vordingborg, Nykøbing F, Kalundborg og Holbæk. I 1998 lukkede sygeplejeskolen i Holbæk, og i 2014 lukkede også læreruddannelsen på Holbæk Seminarium. Fra slutningen af 2010’erne er det gået den anden vej. I 2017 skiftede det kommunale læringscenter navn til Holbæk Uddannelses- og Studiecenter, forkortet HUSC. I første omgang skulle det fungere som studiepladser og grupperum for studerende på videregående uddannelser bosiddende i Holbæk. I 2018 blev det muligt at tage en uddannelse til sygeplejerske på HUSC, udbudt af Professionshøjskolen Absalon. Næsten al undervisningen på sygeplejerskeuddannelsen foregår på HUSC samt et læringslaboratorium på Holbæk Sygehus.

I 2019 kom uddannelsen til finansøkonom til, udbudt af Zealand, Sjællands Erhvervsakademi. Det meste af undervisningen foregår på HUSC, men seks til otte dage pr. semester foregår den i Næstved sammen med de andre finansøkonomstuderende. HUSC arbejder på at føje flere uddannelser til. Uden for det almindelige uddannelsessystem er Jyderup Højskole, der har til huse i slottet Sølyst og lægger vægt på kunstnerisk udtryk, natur og bæredygtighed. Skolen har plads til 60 elever.

Sundhed

Middellevetid 2015‑19 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Holbæk Kommune, Region Sjælland og hele landet.

.

Et nyfødt barn i Holbæk Kommune havde 2015‑19 en beregnet middellevetid på 80,3 år. Det er på niveau med Region Sjælland, men godt et halvt år mindre end landsgennemsnittet. Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er andelen af den voksne befolkning, der oplyser, at de har et dårligt fysisk helbred, noget større end andelen i regionen og i landet som helhed. Andelen, der oplyser at have lav fysisk aktivitet, er også større end landsgennemsnittet.

Holbæk Sundhedscenter, som ligger i Holbæk Sportsby, er et kommunalt sundhedscenter med en række kommunale tilbud om genoptræning, rehabilitering og sundhedskurser. Det gennemsnitlige antal lægebesøg i Holbæk Kommune var i 2019 7,1 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger, ligesom på landsplan. Antallet af indlagte patienter på et somatisk sygehus var i 2018 på 135 pr. 1.000 borgere. I Region Sjælland som helhed var det ligeledes 135, mens landsgennemsnittet var 118 indlagte personer pr. 1.000 borgere.

Socialområdet og forsørgelse

Det samlede socialt betingede udgiftsbehov i Holbæk Kommune var i 2020 ca. 4 % højere end på landsplan. I 2018 var der 15,6 dagplejepladser og 39,9 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn i aldersgruppen 0‑2 år. Antallet af dagplejepladser var dermed lidt mindre, og antallet af pladser i daginstitutioner lidt større end på landsplan. Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem omfattede i 2018 10,1 børn pr. 1.000 børn og unge i aldersgruppen, hvilket svarede til niveauet for hele landet.

I 2019 modtog 9,8 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp, mens det på landsplan gjaldt 11,0 %. Ligesom på landsplan er andelen af ældre med fast hjemmehjælp faldet siden 2008 (19,6 %). Andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre, var i 2020 faldet til 2,4 %, hvilket samtidig var lavere end niveauet i landet som helhed (3,4 %).

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i kommunen er næsten som i regionen og dermed lidt lavere end i landet som helhed. I årene 2017‑20 blev der i gennemsnit rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 13,4 personer pr. 1.000 indbyggere. I regionen blev der tilsvarende rejst sigtelse mod 13,8 personer og på landsplan mod 15,8 personer pr. 1.000 indbyggere.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Holbæk Kommune

Mere om uddannelse, social- og sundhedsforhold i kommunen

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg