Tæt på Vesterhavet strækker en stor parabelklit sig ca. 1,5 km ind i Husby Klitplantage. Hullet i midten af parabelklitten i Husby Klitplantage kaldes Gryden.
.
En natravn er blevet forstyrret i solskinnet og åbner kortvarigt øjnene. Som regel sidder den ellers helt ubevægelig og sover, godt camoufleret af sin spraglede fjerdragt, der gør den nærmest umulig at få øje på. Ved solnedgang begynder den jagten på forskellige nataktive insekter, som den fanger i luften. I 1800-tallet var natravnen almindelig på de jyske heder, men efterhånden som hederne er forsvundet, er natravnen flyttet over i nåletræsplantager som Husby Klitplantage.
.

Den lange Husby Klit strækker sig fra det sydvestlige hjørne af Nissum Fjord og sydpå langs Vesterhavskysten i Holstebro Kommune over grænsen til Ringkøbing-Skjern Kommune. I 1858 begyndte man at tilplante en stor del af klitterne for at dæmpe sandflugten, og syd for Nissum Fjord voksede den 1.074 ha store Husby Klitplantage frem. Plantagen bærer i høj grad præg af at være anlagt på flyvesand. Alligevel er træsammensætningen ret varieret, og selv om nåletræerne dominerer, findes der også partier med forholdsvis højstammet løvskov.

Husby Klitplantage ejes af Naturstyrelsen, som driver den naturnært. I driften prioriteres friluftslivet, naturen og landskabet højt, og 2007‑18 fritlagde man en stor, tilplantet parabelklit i den vestlige del af plantagen.

Plantelivet omfatter bl.a. kambregne, linnæa, liden vintergrøn og orkidéen knærod. I fugtige lavninger vokser desuden liden ulvefod, brun næbfrø, sandsiv og klokkeensian samt liden og rundbladet soldug. I plantagens sydvestlige hjørne ligger badesøen Skavemose, der huser en bestand af den sjældne, græslignende pilledrager. Forekomsten af pilledrager er dog ret svingende; nogle år er den meget fåtallig, men kan året efter optræde i stort antal. Ved søen findes også en mindre bestand af den sjældne dagsommerfugl ensianblåfugl. Sommerfuglens larve tilbringer sine første stadier på klokkeensian, men lader sig snart falde til jorden. Resten af udviklingen foregår i tuerne af stikmyrer, der opfostrer larverne, som var de deres egne.

Der er iagttaget knap 100 forskellige fuglearter i området. Ynglefuglene tæller bl.a. natravn, hvis snurrende sang kan høres i skumringen i forsommeren, samt en række småfugle som hedelærke, skovpiber, misteldrossel, rødstjert, fuglekonge, gransanger og træløber.

I vest indgår en mindre del af Husby Klitplantage, herunder Skavemose, i det 493 ha store habitatområde Husby Klit.

En lille gruppe skovfyr bryder det åbne landskab omkring Hareflod Sø syd for Kochsvej i den nordlige del af Husby Klitplantage. I dag dækker skovfyr knap 20 % af klitplantagens areal og er sammen med bjergfyr og klitfyr de dominerende træarter. På længere sigt skal en væsentlig del af Husby Klitplantage udgøres af skovfyr, eg, lærk, birk og rødgran, hvorimod bevoksningerne af især klitfyr, som breder sig hastigt ud over området, afvikles.

.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Holstebro Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove