Som strøet med flormelis har rimfrosten lagt sig blidt over landskabet langs Idom Å. Det ca. 16 km lange vandløb løber i den nordvestlige del af Skovbjerg Bakkeø og er en af en række mindre åer, som afvander til Storå. Åen er blandt kommunens fine vandløb med en fiskebestand, som ud over ørred, elritse, strømskalle, trepigget hundestejle og ål tæller både bæklampret og laks. Også bæveren har slået sig ned ved Idom Å.
.
Stubbergård Sø.
.

Holstebro Kommune har 2.280 søer på mindst 100 m2. Langt de fleste er vandhuller og mindre søer i det åbne land. Kommunens største sø er Flyndersø, som deles med Skive Kommune. Søtyperne varierer fra meget næringsfattige lobeliesøer ved Vinderup til de store, næringsrige Flyndersø, Stubbergård Sø og Skallesø samt den opstemmede Vandkraftsøen i Storå. Husby Sø i vest er en del af et kompleks af lavvandede søer og fjorde inde bag den jyske vestkyst og gør sig bl.a. bemærket ved at huse en lille bestand af den meget sjældne vandranke.

Nord for Vinderup ligger nogle små søer, som er opstået i dødishuller fra sidste istid. Da søerne overvejende er kildefødte og omgivet af skov og hede, har flere af dem en bemærkelsesværdig høj vandkvalitet, herunder den største af disse, Skånsø, samt Skørsø.

Derudover rummer kommunen i alt 750 km vandløb. Mange af dem er fine og fiskerige, bl.a. fordi byspildevandet renses, de fysiske forhold er forbedret, og dambrug, som tidligere opstemmede og forurenede åerne, nu er væk eller erstattet af moderne dambrugsdrift. I den flade og opdyrkede vestlige del af kommunen findes dog også vandløb med ringe fald og noget dårligere miljøforhold. De to største vandløb er Storå, som løber gennem Holstebro, og Karup Å, der danner grænse til Viborg Kommune.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Holstebro Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande