Flyndersø er en ca. 420 ha stor sø mellem Skive og Holstebro. Den ca. 8 km lange sø ligger i en tidligere tunneldal, som også rummer Stubbergård Sø længere mod syd. Tunneldalen overlevede kun, fordi den var fyldt op med dødis, da Nordøstisens smeltevand skyllede ind over området og dannede Hjelm Hede. Søen har en bugtet bred med flere halvøer og indsnævringer, som opdeler den i to bassiner. Heraf når næsten hele det sydlige bassin ned i Holstebro Kommune, mens resten af søen ligger i Skive Kommune mod nord. Søen er forholdsvis lavvandet med en middeldybde på 3,6 m og en størstedybde på 11,2 m.

Selv om Flyndersø kaldes Danmarks største hedesø, er den uklar og næringsbelastet. Det uklare vand skyldes bl.a. tidligere forurening med byspildevand samt fortsatte tilførsler af næringsstoffer fra landbruget. Den lave sigtdybde betyder, at undervandsvegetationen er beskeden, og i søens sydlige bassin dækker vandplanterne under en procent af den samlede søbund. Samtidig er artsrigdommen lille, og kun tornfrøet hornblad, akstusindblad og tre arter af vandaks er stadig forholdsvis almindelige.

Ud over laksefiskene helt og smelt omfatter søens fiskebestand overvejende almindelige arter. Ellers er Flyndersø især kendt for sine fiskeørne og havørne, som begge yngler ved søen. Selv om fiskeørnen er en almindelig trækgæst, er den en meget sjælden ynglefugl. Flyndersø har dog huset et af landets mest stabile ynglepar, som siden 1994 regelmæssigt har fået unger på vingerne. Ved søen findes også to skarvkolonier med omkring 500 reder, og om vinteren kan bl.a. stor skallesluger ses i store flokke på søen.

I hhv. 1934 og 1967 blev hederne og plantagerne omkring Flyndersø fredet. Derudover indgår søen i dag i habitatområdet Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø samt i fuglebeskyttelsesområdet Flyndersø og Skalle Sø.

Egekrattene langs Flyndersø

Langs østsiden af Flyndersø findes ca. 180 ha egekrat, som sammen med egekrattene langs Stubbergård Sø mod syd udgør nogle af landet største og fineste. Krattene domineres af gamle, krogede alm. eg, under hvilke man bl.a. kan finde majblomst, liljekonval, håret frytle, alm. kohvede, skovstjerne, hvid anemone, skovsyre, blåbær og alm. gedeblad. De lysåbne krat har et rigt insektliv, der bl.a. tæller en række forskellige dagsommerfugle som blåhale, græsrandøje, engrandøje og okkergul randøje samt den sjældne og rødlistede brun pletvinge.

De gamle ege sætter stadig agern og spreder sig derved ud over den tilgrænsende Hjelm Hede. For at opretholde de lysåbne hedearealer holdes opvæksten nede ved græsning og rydning. Egekrattene langs Flyndersø indgår i habitatområdet Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø. De ejes af to store private lodsejere, men området er bl.a. tilgængeligt via et stisystem langs søen.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Holstebro Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande